Detail předmětu

Strategic Brand Management

FP-SsbmKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na strategický rozvoj značky v kontextu strategického řízení podniku. Je vystavěn na teoretických konceptech vymezujících problematiku značky tak, aby ji bylo možno využít při formulaci a implementaci hodnototvorné strategie podniku. Předmět vymezuje oblasti nezbytné pro pochopení podstaty značky a jejího významu pro úspěch firmy. Předmět vymezuje koncept značky na základě využití prvků, identity a positioningu značky. Předmět je řeší rozvoj značky v současném globálním konkurenčním prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí využívat nástroje strategického rozvoje značky v celém procesu strategického řízení rozvoje podniku. Budou umět využívat techniky rozvoje značky pro rozvoj, hodnocení a implementaci obchodní a korporátní strategie. Studenti budou znát odpovídající nástroje pro rozvoj značky a formulování plánu jejich rozvoje. Studenti se seznámí s přístupy k rozvoji značky na lokálním trhu i v globálním prostředí. Studenti se seznámí se technikami prezentace návrhu značky.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 60 bodů (4 postupně zadávané úkoly, každý až za 15 bodů).
• Obhajoba projektu – až 40 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.

Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) projekt zaměřený na rozvoj značky. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat. Projekt je obhajován v termínu určeném časovým harmonogramem semestru – bude upřesněn v e-learningu. Obhajoby budou probíhat ve zkouškovém období. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději na konci zápočtového týdne. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Odevzdání a hodnocení odevzdaného projektu cvičícím alespoň 10 body jsou podmínkou zápočtu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.

Pokud student nepracuje v týmu, zpracovává projekt dle podmínek ISP a vztahuje se na něj podmínka účast – viz penalizace.

Penalizace:

 • Neúčast na výuce „-5“ bodů z finálního hodnocení za každou absenci.
 • Při pěti a více absencích není možné předmět absolvovat.

 

Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny se řídí studijním a zkušebním řádem.

 

Studenti s ISP

Zpracování úkolů a projektů a jejich finální obhajoba. Studenti s ISP zpracovávají projekt samostatně a neprezentují dílčí výstupy. Nevztahuje se na ně podmínka účasti na výuce.

Osnovy výuky

 1. Rozvoj značky jako strategický koncept. Značka jako komplexní podnikatelský přístup. Typy značky. Identita značky a model „four bubbles“. Prvky značky. Značka jako konkurenční faktor. Značka a hodnota pro zákazníka. Varianty využití značky.
 2. Strategický rozvoj značky v kontextu hierarchie strategie firmy. Architektura značky. Portfolio značek. Rámec strategického rozvoje značky.
 3. Taktická a operativní úroveň rozvoje značky. Plánování rozvoje značky a její hodnocení. Nástroje implementace. Prezentace návrhu rozvoje značky.
 4. Interní a externí faktory rozvoje značky. Analytické nástroje strategického rozvoje značky.
 5. Koncepty identity, osobnosti a vnímání značky. Rozvoj značky obchodu, produktu a služby.
 6. Řízení globálních značek. Růst lokálních značek. Extenze značky. Změna značky.

Učební cíle

Cílem předmětu je vymezení brandingu jako strategického nástroje pro rozvoj podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Penalizace:

 • Neúčast na výuce „-5“ bodů z finálního hodnocení za každou absenci.
 • Při pěti a více absencích není možné předmět absolvovat.

Základní literatura

KAPFERER, J. N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KELLER, K. L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 4th ed. Boston: Pearson, 2013, 562 p. ISBN 978-013-2664-257.

Doporučená literatura

FLOOR, K. Branding a store: how to build successful retail brands in a changing marketplace. Philadelphia: Kogan Page, 2006. 360 p. ISBN 07-494-4832-6.
AVINASH, K., KULSHRESTHA, C. Branding and Sustainable Competitive Advantage: Building Virtual Presence. IGI Global, 2011. 294 p. ISBN 978-1613501719.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Rozvoj značky jako strategický koncept. Značka jako komplexní podnikatelský přístup. Typy značky. Identita značky a model „four bubbles“. Prvky značky. Značka jako konkurenční faktor. Značka a hodnota pro zákazníka. Varianty využití značky.
 2. Strategický rozvoj značky v kontextu hierarchie strategie firmy. Architektura značky. Portfolio značek. Rámec strategického rozvoje značky.
 3. Taktická a operativní úroveň rozvoje značky. Plánování rozvoje značky a její hodnocení. Nástroje implementace. Prezentace návrhu rozvoje značky.
 4. Interní a externí faktory rozvoje značky. Analytické nástroje strategického rozvoje značky.
 5. Koncepty identity, osobnosti a vnímání značky. Rozvoj značky obchodu, produktu a služby.
 6. Řízení globálních značek. Růst lokálních značek. Extenze značky. Změna značky.