Detail předmětu

Strategic Brand Management

FP-sbmPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na strategický rozvoj značky v kontextu strategického řízení podniku. Je vystavěn na teoretických konceptech vymezujících problematiku značky tak, aby ji bylo možno využít při formulaci a implementaci hodnototvorné strategie podniku. Předmět vymezuje oblasti nezbytné pro pochopení podstaty značky a jejího významu pro úspěch firmy. Předmět vymezuje koncept značky na základě využití prvků, identity a positioningu značky. Předmět je řeší rozvoj značky v současném globálním konkurenčním prostředí.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí využívat nástroje strategického rozvoje značky v celém procesu strategického řízení rozvoje podniku. Budou umět využívat techniky rozvoje značky pro rozvoj, hodnocení a implementaci obchodní a korporátní strategie. Studenti budou znát odpovídající nástroje pro rozvoj značky a formulování plánu jejich rozvoje. Studenti se seznámí s přístupy k rozvoji značky na lokálním trhu i v globálním prostředí. Studenti se seznámí se technikami prezentace návrhu značky.

Literatura

FLOOR, K. Branding a store: how to build successful retail brands in a changing marketplace. Philadelphia: Kogan Page, 2006. 360 p. ISBN 07-494-4832-6.
KAPFERER, J. N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
AVINASH, K., KULSHRESTHA, C. Branding and Sustainable Competitive Advantage: Building Virtual Presence. IGI Global, 2011. 294 p. ISBN 978-1613501719.
KELLER, K. L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 4th ed. Boston: Pearson, 2013, 562 p. ISBN 978-013-2664-257.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 40 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů
• Obhajoba projektu – až 60 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) analytický nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Před odevzdáním zadání je povinná minimálně jedna konzultace tohoto zadání. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat. Studie je obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem semestru - bude upřesněn v e-learningu. Předpokládá se, že obhajoby budou probíhat v prvních 2 týdnech zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Odevzdání a hodnocení odevzdaného projektu cvičícím alespoň 10 body jsou podmínkou zápočtu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.
Penalizace za nedodržení termínů k celkovému hodnocení:
Pozdní odevzdání zadání projektu: -10b
Pozdní odevzdání projektu: -10b
Chybějící povinná konzultace: -10b
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na strategický rozvoj značky v kontextu strategického řízení podniku. Je vystavěn na teoretických konceptech vymezujících problematiku značky tak, aby ji bylo možno využít při formulaci a implementaci hodnototvorné strategie podniku. Předmět vymezuje oblasti nezbytné pro pochopení podstaty značky a jejího významu pro úspěch firmy. Předmět vymezuje koncept značky na základě využití prvků, identity a positioningu značky. Předmět je řeší rozvoj značky v současném globálním konkurenčním prostředí.
Topics lectures are as follows:
1. Brand development as strategic concept. Brand as complex business concept. Types of brands. Brand elements. Brand as competitive factor. Brand and customer value. Levels of brand utilization.
2. Strategic brand management in the context of hierarchy of firm strategy. Brand architecture. Multi-brand portfolios. Structure of brand development strategy.
3. Tactical and operational level of brand development. Brand development planning and evaluation. Implementation tools. Presentation of brand proposal.
4. Internal and external factors of brand development. Analytical tools for strategic brand development.
5. Concepts of brand identity, brand personality and brand perception. Development of brand for company, store, product and service.
6. Managing global brands. Growth of local brands. Brand extension. Change of brand.

Cíl

Cílem předmětu je vymezení brandingu jako strategického nástroje pro rozvoj podniku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor