Detail předmětu

Service Design Management

FP-SsdmKAk. rok: 2022/2023

Význam služeb neustále narůstá a jsou proto často vnímány jako hnací motor dnešních vyspělých ekonomik. Předmět Service Design Management je zaměřen na vymezení významu služeb v dnešní ekonomice a na oblast service designu, včetně pochopení celého procesu, plánování a řízení. Součástí výuky je zaměření na klíčové aktivity procesu service designu, a to: výzkum, ideace, prototypování a implementace. Výuka bude doplněna o případové studie, týmové diskuse a odborné články. V případě denního studia i o přednášky s odborníky z praxe a exkurze.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení problematiky service designu v dnešních podnicích, a to jak v řízení samotných podniků, kde jsou služby vnímány jako hlavní podnikatelská činnost (jako např. banky, hotely, nemocnice), tak i tam, kde jsou služby poskytovány jako doplněk nabídky hmotných produktů.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost marketingu a managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů s praktickou aplikací.  

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat na základě vypracování týmového semestrálního projekt a následně formou zkoušky. Zkouška je ústní.

Před absolvováním zkoušky je nutné zpracovat:

Týmový projekt – na začátku semestru bude studentům zadán praktický projekt pro vybranou společnost, jehož splnění bude ohodnoceno 40 body.


Osnovy výuky

1. Význam služeb v dnešní ekonomice (rozdíl výrobek x služba, dělení služeb, podíl služeb na HDP/zaměstnanosti, top odvětví služeb, top podniky z oblasti služeb) a poskytování služeb jako hlavní náplň činnosti podniku
2. Doprovodné služby k produktům, včetně jejich uplatnění u výrobních společností
3. Doprovodné služby k produktům využívající smart technologie, včetně jejich uplatnění u výrobních společností
4. Human-centred Design, Design Thinking a Service Design (SD) – co je SD a jaký je jeho význam
5. Service Design Proces a Service Design Management – pochopení procesu, plánování SD procesu, řízení SD procesu
6. Základní nástroje Service designu (zjištění z výzkumů, persony, journey mapy, systémové mapy, prototypy služeb, Lean Canvas a Business Model Canvas)
7. Výzkum – proces výzkumu v SD, metody sběru dat, metody vizualizace dat, syntézy a analýzy
8. Ideace – idea, rozhodnutí, proces ideace a metody ideace
9. Prototypování – proces prototypování u služeb, metody prototypingu
10. Implementace – od prototypu k uvedení služby, SD a change management, SD a vývoj SW, SD a produktový management, SD a „architecture“
11. Service Design v IT
12. Praktická doporučení týkající se SD
13. Design zaměřený na člověka (Human-centred Design)

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti service designu, a to jak v podnicích zabývajících se službami jako hlavní podnikatelskou činností, tak i v podnicích, kde jsou služby poskytovány jako doplněk nabídky hmotných produktů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou hodnocení vypracování a prezentace semestrálního projektu a následné zkoušky. Zkouška je ústní.

Výuka je nepovinná. 

Základní literatura

STICKDORN, Marc, et al. This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
STICKDORN, Marc, et al. This Is Service Design Methods: A Companion to This Is Service Design Doing. " O'Reilly Media, Inc.", 2018.
MIROSLAVA, Vaštíková. Marketing služeb-efektivně a moderně: 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing as, 2014.

Doporučená literatura

LEWRICK, Michael; LINK, Patrick; LEIFER, Larry. The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems. John Wiley & Sons, 2018.
KALBACH, James. Mapping experiences: A complete guide to creating value through journeys, blueprints, and diagrams. " O'Reilly Media, Inc.", 2016.
HAZDRA, Adam, et al. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 160 s.
Využití smart technologií ve službách průmyslových podniků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. 146 s. ISBN: 978-80-7204-990-5.
KAŇOVSKÁ, Lucie; TOMÁŠKOVÁ, Eva. Doprovodné služby-konkurenční výhoda? CERM, 2009.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kontakt v rámci konzultačních hodin a také emailem lucie.kanovska@vut.cz.

Materiály jsou vkládány studentům přes elearning.

eLearning