Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-SspKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na metodiky tvorby závěrečné práce. Konkrétně jde o vymezení obsahu, cíle a postupu řešení práce.
Konkrétně jde o:
Specifika duševní práce. Požadavky na závěrečnou práci. Struktura závěrečné práce. Citační styly a normy. Metodika závěrečné práce. Formulace hypotéz, jejich zdůvodnění, ověřování. Diskuse výsledků. Etické principy tvorby závěrečné práce. Plagiátorství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní úkoly pro vypracování diplomové práce. Jsou schopni vytvářet datové základny
pro pozdější analýzy, vybírat vhodné numerické nástroje pro řešení a interpretovat výsledky.
Cílem předmětu je vysvětlení nejnovějších poznatků a přístupů pro vypracování diplomové práce. Dílčím cílem je stanovení a výběr vhodných metod, nástrojů a
postupů k zpracování diplomové práce.

Výstupem tohoto předmětu jsou vypracované minimálně dvě kapitoly závěrečné práce, a to:
- cíle a metody použité při zpracování práce
- teoretické východiska práce.
Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář.

Prerekvizity

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předkládání ve stanovených termínech dílčích elaborátů, předložení a prezentace studie k diplomové práci.
Hodnocení předmětu provádí vedoucí diplomové práce.

Osnovy výuky

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.
1. Požadavky na závěrečnou práci.
2. Stanovení požadavků na teoretická východiska zpracování závěrečné práce.
3. Formulace řešeného problémů.
4. Strukturalizace problému a stanovení postupu zpracování.
5. Volba vhodných metod analýzy problémů.
6. Definování požadavků na návrhovou část práce.

Vypracování dílčích částí závěrečné práce dle obecného osnovy:
Úvod
Cíl a metody diplomové práce
Literární rešerže
Analýza současného stavu
Návrh řešení a dikuse k výsledkům
Závěr

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření závěrečné práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.