Detail předmětu

Rozbor výkonnosti podniku

FP-rvpKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku. Srovnávání výkonnosti podniků (základy benchmarkingu). Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. Měření výkonnosti interních procesů. Měření v oblasti zdrojových potenciálů podniku. Problematika propojení měřicího ukazatelového systému se strategií podniku. Možnosti využití EFQM Modelu excelence pro hodnocení výkonnosti a srovnávání podniků. Metodický přístup k implementaci systémů měření výkonnosti podniků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti firem a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, metod finanční analýzy, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka pro účast na zkoušce je úspěšné zpracování semestrální práce, odevzdání a odprezentování v předem určeném termínu.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního dozkoušení.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
- Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
- Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu.
- Systém Balanced Scorecard.
- Měření finanční výkonnosti podniku.
- Měření výkonnosti v obchodní oblasti.
- Měření výkonnosti interních procesů.
- Měření výkonnosti v oblasti potenciálů rozvoje.
- Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku.
- EFQM Model excelence – principy a metody implementace.
- Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho.
- Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup.
- Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Dále je nutné pochopit problematiku propojení měřicích ukazatelových systémů se strategií podniku a osvojit si metodický postup implementace systému měření výkonnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

SOLAŘ J., BARTOŠ V. Rozbor výkonnosti firmy. 3.vydání Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2006, 163 s. ISBN 80-214-3325-6.
KAPLAN,R.S. – NORTON,D.P. Balanced scorecard. Praha, Management Press 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5.
PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, s.r.o., 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6
HORVÁTH & PARTNERS Balanced Scorecard v praxi. 1.vydání Praha, Profess Consulting s.r.o. 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9.
NENADÁL J., Měření v systémech managementu jakosti. 2.vydání Praha, Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor MGR-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň je následující:
- Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
- Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu.
- Systém Balanced Scorecard.
- Měření finanční výkonnosti podniku.
- Měření výkonnosti v obchodní oblasti.
- Měření výkonnosti interních procesů.
- Měření výkonnosti v oblasti potenciálů rozvoje.
- Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku.
- EFQM Model excelence – principy a metody implementace.
- Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho.
- Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup.
- Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.