Detail předmětu

Rating a oceňování podniku

FP-FropKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na následující oblasti:
• Rating a jeho právní úprava, trendy ve vývoji
• Metody určování hodnoty podniku
• Strategická analýza podniku pro účely stanovení hodnoty podniku
• Identifikace generátorů hodnoty
• Praktická aplikace výnosových metod oceňování podniků

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti umí rozlišovat mezi investičním a obchodním ratingem, jako i aktuální problémy související s využívání ratingu, zná přístupy k určování hodnoty podniku. Znají předpoklady použití metod vedoucích k určení hodnoty podniku, jako i jejich omezení.
Dovednosti: Na základě strategické analýzy, studenti dovedou kvantifikovat generátory hodnoty a stanovit předběžné ocenění podniku. Dovedou doporučit vhodnou metodu ke stanovení hodnoty podniku a zjednodušeným způsobem stanovit hodnotu podniku. Dokážou diskutovat předpoklady platnosti stanoveného ocenění.
Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí aplikovat metody vedoucí k určení hodnoty podniku, určit zjednodušeným způsobem hodnotu podniku, jakož i identifikovat faktory, které zvyšují hodnotu podniku, případně ji ohrožují. Jsou schopni modelovat dopady strategických rozhodnutí do hodnoty podniku.

Prerekvizity

Ke studiu předmětu je nutná znalost metod finančního plánování, modelů stanovení nákladů kapitálu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je zaměřena na vysvětlení nejdůležitějších princípů řízení, na prezentaci rozhodovacích problémů, jako i řešení modelových situací.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě prezentací dílčích výsledků řešené případové studie zaměřené na určení hodnoty podniku. Z prezentací mohou získat 30 bodů. Prezentace budou ve 3. a 4. konzultaci. 

Zkouška je písemná a student může u zkoušky získat 70 bodů. Obsahem jsou jednak teoretické otázky jako i příklady. Ke složení zkoušky musí student získat minimálně 35 bodů. Délka zkoušky je maximálně 100 minut.

Výsledné hodnocení je součtem bodů z cvičení a písemné zkoušky dle pravidel ECTS.

Osnovy výuky

 • Investiční a obchodní rating. Ratingové společnosti.
 • Metodický postup určování ratingu a hodnoty podniku.
 • Metody určování hodnoty podniku
 • Strategická analýza pro účely určování hodnoty podniku.
 • Finanční plán pro účely určování hodnoty podniku.
 • Diskontní sazba pro účely určování hodnoty podniku.
 • Pokračující hodnota, výsledné ocenění.
 • Metoda kapitalizovaných čistých výnosů, metoda EVA.
 • Metody tržního porovnání.
 • Specifické otázky určování hodnoty podniku.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je:

 • prezentovat studentům význam ratingu a jeho využití, druhy ratingu, postup tvorby investičního ratingu;
 • seznámit studenty s přístupy k určování hodnoty podniku;
 • vést studenty k osvojení výnosových metod určení hodnoty podniku
 • a s postupem určování hodnoty podniku.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku:proces ocenění,základní metody a postupy.2011, 494 s.. Praha: Ekopress, ISBN 978-8086929-67-5.
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4
VINŠ, P. a LIŠKA, V. Rating. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2 Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. 2006. ISBN 0-471-75121-9
DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 2 Ed. New York: John Wiley & Sons. 2002. ISBN 0471414883

Doporučená literatura

ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. aktualizované vyd. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0873-7
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-KS magisterský navazující

  obor MGR-UFRP-KS-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

24.2. Rating. Postup a metody určování hodnoty podniku. Strategická analýza

10.3. Provozně nutný majetek. Generátory hodnoty. Finanční plán a jeho vyhodnocení

24.3. Diskontní sazba. Pokračující hodnota. Prezentace upravených výkazů a finančního plánu.

30.3. Další výnosové metody a metody tržního porovnání. Prezentace výsledného ocenění.

eLearning