Detail předmětu

Process management and modeling

FP-IpmmPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na problematiku analyzování a navrhování podnikových procesů, včetně technik pro jejich modelování, design a řízení. Je kladen důraz na pochopení principů procesního řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti procesů firmy, služeb, včetně základních znalostí z oblastí modelování procesů. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování podnikové a informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému v rámci procesů firmy, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro řízení procesů a služeb. Budou schopni se aktivně se podílet na realizaci procesního řízení a řízení služeb ve firmě.

Doporučená nebo povinná literatura

Podeswa H.: UML for the IT Business Analyst, 2nd Edition. Cengage Learning PTR, 2009. ISBN: 978-1598638684.
Kanisová H.: UML srozumitelně. Computer Press 2006 ISBN80-251-1083-4
Weske, M.: Business Process Management. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2012. ISBN 3642286151
Damelio, R.: The Basics of Process Mapping. Routledge, 2 edition 2011. ISBN 978-1563273766

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. Podpora výuky e-learning

V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním samostatného projektu.

V rámci semestru mají studenti KS k dispozici 26 hodin konzultací s přednášejícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Úspěšné zpracování semestrální práce. Práce bude hodnocena A-F, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než E. Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní. Při zkoušce bude diskutována i semestrální práce a její hodnocení bude částečně zohledněno při zkoušce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky
2. Procesy
3. UML jazyk
4. Modelování procesů
5. Procesní řízení
6. Procesní eskalace
7. Procesní metriky
8. Služby
9. Řízení služeb
10 Shrnutí

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro navrhování a řízení procesů podniku. K tomu je nutné pochopit podstatu procesního řízení a zvládnout modelovací jazyk UML. Dále studenti musí porozumět, jaké nedostatky v řízení procesů se mohou vyskytovat a jak je lze eliminovat. Musí také pochopit vazby mezi liniovým řízením a procesním řízení a poznat způsoby řešení kolií - eskalace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor