Detail předmětu

Pojišťovnictví

FP-KpojPAk. rok: 2022/2023

Předmět „Pojišťovnictví“ objasňuje podstatu pojišťovnictví jako součásti finančních služeb a význam pojistné ochrany pro potenciální klienty pojišťoven. Poskytuje základní vědomosti z pojistné teorie, jednotlivých odvětví pojištění, principů fungování komerčních pojišťoven jako pojišťovacích podniků. Seznamuje s legislativou Evropské unie v oblasti pojištění, přijatými zákony v podmínkách pojistného trhu České republiky a aktuálními otázkami hospodaření komerčních pojišťoven. Informuje o nabídce pojistných produktů a vytváří předpoklady pro širší orientaci studentů v pojistných podmínkách vybraných pojišťoven.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti umožní studentům lépe se orientovat v problematice poskytování pojistné ochrany a v pojistných odvětvích. Výuka studentům přispěje k pochopení významu komerčního pojištění, nutnosti řízení rizik a hlubšímu chápání řešení případných následků nahodilé pojistné události. Studenti se budou umět orientovat v nabídce pojistných produktů na pojistném trhu České republiky, v rozsahu pojistné ochrany a ve způsobu likvidace pojistné události. Seznámení s pravidly regulace a dohledu v pojišťovnictví pomůže studentům získat širší přehled o implementaci legislativních norem Evropské unie do podmínek finančního i pojistného trhu České republiky. Studenti budou schopni dovedněji řešit ochranu zdraví a majetku fyzických i právnických osob s využitím komerčního pojištění.

Prerekvizity

Předmět je vstupním kurzem studia pojistné teorie, který rozšiřuje základní vědomosti studentů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít základní znalosti z ekonomiky podniku, finančních trhů a umět se orientovat v aktuálních informacích z pojistného trhu Evropské unie a České republiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška 1x týdně 2 hod., PwP prezentace, diskuse.
Seminář 1x 2 týdny 2 hod., praktické příklady, stanovení pojistného a následné pojistného plnění u vybraných pojišťovacích produktů. Zpracování případové studie - analýza a komparace konkurenčních produktů vybraného druhu pojištění, příp. i s reálnou platnou pojistnou smlouvou a následné doporučení z pohledu klienta.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Povinná účast na cvičeních, povolena 1 absence. Účast na přednáškách není povinná.
2. Zpracování a odevzdání seminární práce na zadané téma.
3. Úspěšné absolvování písemného testu (nejméně 60 % bodů).

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, počet bodů min. 60 %.

Osnovy výuky

Předmět objasňuje podstatu pojišťovnictví jako součásti finančních služeb a význam pojistné ochrany pro potenciální klienty pojišťoven, a to pro fyzické i právnické osoby. Poskytuje základní vědomosti z pojistné teorie, jednotlivých odvětví pojištění, principů fungování komerčních pojišťoven a jejich produktů. Poukazuje také na problémové oblasti z prodeje pojistných produktů, správy pojištění a likvidace pojistných událostí.
1. Úvod do předmětu. Riziko a pojištění.
2. Pojišťovnictví a pojištění – charakteristika, principy pojištění.
3. Soukromoprávní a veřejnoprávní úprava pojištění.
4. Klasifikace pojištění, pojistná odvětví.
5. Životní pojištění.
6. Neživotní pojištění.
7. Likvidace pojistných událostí.
8. Pojišťovací činnost komerční pojišťovny.
9. Kapitálová vybavenost, investiční činnost pojišťovny.
10. Hospodaření komerční pojišťovny.
11. Regulace a dohled v pojišťovnictví.
12. Pojistný trh a jeho segmentace.
13. Aktuální otázky pojišťovnictví v ČR a EU.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům základní znalosti a aktuální informace z oboru pojišťovnictví. Seznámit je s pojistnou teorií, principy fungování pojištění a pojistné ochrany. Informovat je o nabídce pojištění na pojistném trhu České republiky v jednotlivých druzích pojištění včetně poukázání na problémové oblasti z prodeje pojistných produktů, správy pojištění a likvidace pojistných událostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Seminární práce budou zprácovávány v týmech o max. 3 studentech. Součástí kontroly je obsahová a formální úprava seminárních prací. Účast na přednáškách se doporučuje.

Základní literatura

ŘEZÁČ, F. Pojišťovnictví. 1.vyd. Brno: VUT – FP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-214-4242-9.
DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha, Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-8087-86525-5.
MESRŠMÍD, J. Pojišťovnictví v globálním prostředí. Professional Publishing, 2015. 222 s. ISBN 978-80-7431-150-5.

Doporučená literatura

MAJTÁNOVÁ, A.; DAŇHEL, J.; DUCHÁČKOVÁ, E.;KAFKOVÁ, E. POJIŠŤOVNICTVÍ – Teorie a praxe. 1. vyd. Praha, EKOPRESS, 2006. 288 s. ISBN 80-86929-19-1
PÁLENÍK, V. a kol. Základy pojišťovnictví především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha, LINDE, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-644-0.
ZÁRYBNICKÁ, J.; SCHELLE, K. Pojištění odpovědnosti za škodu. 1.vyd. Ostrava, KEY Publishing, 2010. 220 s. ISBN 978-80-7418-061-3
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning