Detail předmětu

Personální management

FP-pmPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:
Struktura personálních činností, výběr a přijímání pracovníků, osobnost manažera, profesionalita, metody vedení lidí, profesiografie, metody hodnocení pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti a základní dovednosti v těchto oblastech:personální činnosti, profesiografie, přijímání pracovníků, vedení lidí, motivace pracovníků, profesionalita v práci, hodnocení pracovníků.

Prerekvizity

Základní poznatky z oblasti psychologie osobnosti a managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je dokončení závěrečného písemného testu na konci semestru s úspěšností minimálně 50 %. Všechny materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.


Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem a zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací) je rovněž úspěšné dokončení závěrečného testu minimálně se 50 % úspěšností.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Sociální systém podniku, pracovní skupiny
- Profesionalita v životě a v práci
- Požadavky na úspěšného manažera
- Struktura a význam personálních činností ve firmě
- Výběrové řízení a přijímání pracovníků
- Profesiografie
- Motivace pracovníků k výkonu
- Metody hodnocení pracovníků
- Firemní kultura

Základní tematická náplň cvičení je následující:
- Přijímací pohovor, životopis
- Řízení lidských zdrojů v různých typech organizací, případové studie
- Analýza inzerátu, životopisů, charakteristika pracovního místa
- Motivace, případové studie
- Problematické evaluační případy, odměňování pracovníků
- Identifikace a změna firemní kultury

Učební cíle

Cílem předmětu je zejména poskytnout studentům syntetický pohled na význam člověka v pracovním procesu.Získat základní dovednosti a sociální kompetenci umožňující adaptaci člověka v sociálních situacích. Seznámení s procesem vedení lidí v podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu.

Základní literatura

ARMSTRONG, Michal. Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. (CS)
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách, 4. aktuální a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3823-9. (CS)
KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2497-3. (CS)

Doporučená literatura

HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2006, 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Sociální systém podniku, pracovní skupiny
- Profesionalita v životě a v práci
- Požadavky na úspěšného manažera
- Struktura a význam personálních činností ve firmě
- Výběrové řízení a přijímání pracovníků
- Profesiografie
- Motivace pracovníků k výkonu
- Metody hodnocení pracovníků

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor