Detail předmětu

Operační a systémová analýza

FP-IosaPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na představení a praktické využití vybraných metod operačního výzkumu, zejména v kontextu podpory manažerského rozhodování. Výklad směřuje od vysvětlení základních teoretických východisek k jejich praktické aplikaci s využitím SW MATLAB.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají odborné znalosti, dovednosti a možnosti praktického využití vybraných metod operačního výzkumu při řízení podniku. Díky představení a praktické realizaci konkrétních případových studií si tyto vybrané metody a techniky rovněž osvojí.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu IpmrP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu pokročilých, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Aktivní účast na cvičeních a úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné absolvování zkouškového testu (min 50%), forma zkoušky: Písemný nebo on-line test dle epidemiologické situace.

Osnovy výuky

1. Úvod, lineární programování
2. Rozhodovací matice a stromy
3. Časové řady
4. Predikce
5. Dataminig
6. Test

Učební cíle

Cílem výuky je seznámit studenta s vybranými metodami optimalizace, které lze využít v manažerském rozhodování a rozvinout jeho dovednost využít těchto poznatků při řešení praktických a organizačních problémů firmy v SW prostředí MATLAB. Studenti budou také seznámeni se základními principy modelování tradičních problémů managementu; zvládnou pokročilé principy modelování vhodné pro dobře strukturované a deterministické problémy řízení. Budou schopni aplikovat uvedené metody operační analýzy za podmínek konkrétní situace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola aktivní účasti na cvičeních.

Základní literatura

DOSTÁL, P., JANKOVÁ, Z. Operační a systémová analýza - Pokročilé metody, 2023, 101p, ISBN 978-80-7623-107-8. Druhé aktualizované vydání. (CS)
DOSTÁL, P., JANKOVÁ, Z., ŠEBESTOVÁ, M., MACHŮ, E. Operační a systémová analýza - Pokročilé metody, 2020, 100p, ISBN 978-80-7623-030-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, rozhodovací matice a stromy  
2. Klasifikace, časové řady 
3. Predikce  
4. Datamining I.  
5. Datamining II.  
6. Test

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning