Detail předmětu

Obchodní podnikání

FP-SopPAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje základní teoretické znalostí o oblasti obchodu a obchodních činnostech.Je zaměřen nejenom na rovinu obecnou, ale speciálně i na úroveň podnikovou. Zabývá se významem obchodu v ekonomice, jeho strukturou a funkcemi. Ucelené teoretické poznatky jsou využívány pro praktické aplikace na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát význam obchodu v ekonomice státu, budou schopni rozeznat různé druhy obchodu a obchodních činností a na základě analýzy vybrat vhodné obchodní činnosti pro různé specifické trhy; dále budou schopni řídit obchodní činností s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít následující znalosti:
Základní ekonomické a manažerské pojmy a kategorie, fungování trhu, poznatky o fungování organizace a manažerských funkcích a prvcích, znalost podnikatelského prostředí, základy sociální komunikace;

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky, prezentace, řízené diskuse, týmová práce, projektové řízení.

Způsob a kritéria hodnocení

U předmětu je kladen důraz na systematickou a průběžnou práci studentů ve všech formách studia (prezenční, kombinované, individuální)vede k hlubšímu pochopení problematiky, na druhé straně zbavuje studenty mnohdy zbytečných stresů a obav z toho, že jejich hodnocení bude založeno na výsledku jediné zkoušky. Pro ocenění průběžné přípravy a úspěšné zakončení předmětu Obchodní podnikání je vypracován systém bodového hodnocení. Pro udělení výsledného hodnocení musí student dosáhnout minimálně 50 bodů po přepočtení na stupnici ECTS.

Zakončení předmětu (klasifikovaný zápočet)
1. Týmový projekt: Týmový projekt – V průběhu 1. cvičení bude studentům zadán týmový projekt, následně, vypracují Návrhový list projektu (10b), po odsouhlasení do daného termínu vypracují projekt (20b), připraví prezentaci (10) na daný termín a oponentský posudek pro jeden z přidělených týmů (5b). Splnění týmového projektu bude ohodnoceno 50 body, včetně Návrhového listu, prezentace a oponentního hodnocení jiného týmu.
2. Zajištění vyplnění testu digitální zralosti konkrétní firmou (2,5b - 5b)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zápočtový test: písemný test za maximálně 100 bodů
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru za projekt (25 b) a zároveň dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b). Podrobný popis podmínek a bodů je vystaven v Aktualitách předmětu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním plánem
1. Individuální projekt: Individuální projekt – Na začátku semestru bude studentům zadán projekt, následně, vypracují Návrhový list projektu (10b), a po jeho odsouhlasení do daného termínu vypracují projekt (35) a zajistí vyplnění otestování firmy na digitáltní zralost (krátká forma 2,5 bodů/ nebo komplěxní forma 5 bodů). Splnění projektu bude ohodnoceno 45 body, včetně Návrhového listu a prezentace.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zápočtový test: písemný test za maximálně 100 bodů
Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru za projekt (25 b) a zároveň dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b). Podrobný popis podmínek a bodů je vystaven v Aktualitách předmětu.

Osnovy výuky

1. Vývoj obchodu a jeho postavení v NH, EU a v mezinárodním kontextu – vliv prostředí – současný stav a trendy.
2. Vymezení pojmů a funkci obchodu, stakeholdeři, společenská odpovědnost v obchodě.
3. Právní úprava podnikání v obchodě, družstevní formy podnikání
4. Transformace českého obchodu, Evropská unie a jednotný vnitřní trh, soutěžní právo v ČR a EU
5. Význam obchodních kooperací, networking, franchising, dominance a diverzifikace obchodních podniků
6. Historický vývoj a systémy ochrany spotřebitele v obchodní činnosti (svět, ČR, EU)
7. Legislativa obchodního provozu, obchodní sortiment, identifikace a význam balení zboží
8. Územní strategie obchodu, analýzy, výběr a lokalizace obchodu. Ekonomické, sociální a environmentální dopady
9. Technologie velkoobchodního a maloobchodního provozu, space management
10. Ekonomika a management obchodního podniku
11. Řízení lidských zdrojů v obchodním podniku, výběr, kompetence, vzdělávání a specifika
12. Marketing obchodního podnikání, marketingová komunikace v obchodních jednotkách, nové trendy
13. Obchodní modely a jejích design (volba hodnoty ve vztahu k cílovým skupinám, stakeholderům, proces tvorby obchodního modelu, pět fází modelu, hodnocení, zdroje, udržitelnost)

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s hlavními pojmy v oblasti obchodu, s druhy a typy obchodních činností, právními formami obchodních firem a vývojovými trendy. V přednáškách je kladen důraz na praktickou aplikaci řízení obchodních činností v souladu s orientaci na potřeby a požadavky zákazníků na spotřebitelských a průmyslových trzích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom cvičící může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Aktivity pro absolvování předmětu:
1. Týmový písemný projekt, jeho prezentace a oponentura (návrhový list projektu/projekt/prezentace)
- příprava vstupu na trh pro vybraný výrobek nebo službu
- projekty pro týmy po 4-5 lidech
2. Výzkum – zajištění vyplnění testu digitální zralosti (krátká forma 2,5 bodu/ rozšířená 5 bodů) (odkazy na testovaní digitální zralosti budou v aktualitách a podány ústně na přednášce a cvičeních) termín odevzdání informací o vyplněných dotaznících je konec listopadu (udáním firmy, ICO, datum vyplnění nebo ID dotazníků a elektronicky dotazník dodat jako Přílohu projektu)
3. Přednášky odborníků z praxe z tuzemska nebo ze zahraničí (v průběhu semestru budete mít možnost navštívit bodované přednášky odborníků z praxe nebo ze zahraničí, o kterých se dozvíte v Aktualitách předmětu) – bonusové body (za každou přednášku  bonus 1 bod)
4. Zápočtový test ve vypsaných termínech garantem předmětu

Pro individuální plán:

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pokud tato podmínka nebude splněna, potom cvičící může v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku.
Aktivity pro absolvování předmětu:
1. Individuální projekt (obsah 25 bodů, prezentace 10 bodů) 
2. Výzkum – zajištění vyplnění testu digitální zralosti (krátká forma 2,5 bodu/ rozšířená 5 bodů) (odkazy na testovaní digitální zralosti budou v aktualitách) termín odevzdání informací o vyplněných dotaznících je konec listopadu (udáním firmy, IČO, datum vyplnění nebo ID dotazníků a elektronicky dotazník dodat jako Přílohu projektu)

3. Zápočtový test ve vypsaných termínech garantem předmětu

Základní literatura

MULAČOVÁ, V, MULAČ, P. a kol. Obchodní podnikání ve 21.století. Praha: Grada Publishing. 2013. ISBN 978-80-247-4780-4.
PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002, 2.vyd. 874s. ISBN 80-7261-059-7
PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. akol. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002, str.874, ISBN 80-7261-059-7.
ZADRAŽILOVÁ, D., KHELEROVÁ, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o., str.293, ISBN 80-85623-72-2
JANATKA, F. a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. Praha: ASPI, 2004, 1.vyd. 296s. ISBN 80-7357-006-8.
HINDL, R.,. HOLMAN, R., HRONOVÁ,S., a kol. Ekonomický slovník1.vyd.C.H.BECK. Praha,2003. 519 s. ISBN 80-7179-819-3.
VIESTOVÁ, K. Teória obchodu. Bratislava: Sprint vfra, 2001, 208s. ISBN 80-88848-88-1.
ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2009. 240s. ISBN 978-80-247-2049-4.
CIMLER,P., ZADRAŽILOVÁ, D. kol. retail Management. Praha: Grada Publishing, s.r.o. 2007. 312s.ISBN 978-80-7261-167-6
KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Managament. 12.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
ZÁBOJ, M. Obchodní operace. 2010. [online] [cit. 2010/2011] Dostupné z http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/obchod/web/pdf/Obchodni_operace-skripta.pdf

Doporučená literatura

ČERNÝ, V. Prodejní techniky. Brno: Computer Press, 2003. 1.vyd. 470s. ISBN 80-079-37-4.
BEDNÁŘ, P., SPILKOVÁ, J. aj. Nákupní řetězce – nové výzvy [online]. Brno: Nesehnutí, 2008 [cit. 13. května 2010]. Dostupné na WWW: http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/sbornik_web.pdf> ISBN 978-80-87217-00-9.
SCHIFFMAN, L., KANUK, L., L. Nákupní chování. Brno, 2004. 1.vyd. 633s. ISBN 80-251-0094-4.
KLAPALOVÁ, Alena a Ladislav BLAŽEK. Nákupní podmínky v nákupních centrech v České republice. In Vedecká rozprava k téme "trh, obchod a individuálna spotreba". 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2008. s. 20-27, 8 s. ISBN 978-80-225-2633-3.
OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Business Model Generation: A Handbook for Visionries, Game Chanfers, and…Canada: John Wileyand Sons. 2013. ISBN 978-0470-87641-1.
LYKOVÁ, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada, 2002. 1.vyd. 199s. ISBN 80-247-0205-3.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj obchodu a jeho postavení v NH, EU a v mezinárodním kontextu – vliv prostředí – současný stav a trendy.
2. Vymezení pojmů a funkci obchodu, stakeholdeři, společenská odpovědnost v obchodě.
3. Právní úprava podnikání v obchodě, družstevní formy podnikání
4. Transformace českého obchodu, Evropská unie a jednotný vnitřní trh, soutěžní právo v ČR a EU
5. Význam obchodních kooperací, networking, franchising, dominance a diverzifikace obchodních podniků
6. Historický vývoj a systémy ochrany spotřebitele v obchodní činnosti (svět, ČR, EU)
7. Legislativa obchodního provozu, obchodní sortiment, identifikace a význam balení zboží
8. Územní strategie obchodu, analýzy, výběr a lokalizace obchodu. Ekonomické, sociální a environmentální dopady
9. Technologie velkoobchodního a maloobchodního provozu, space management
10. Ekonomika a management obchodního podniku
11. Řízení lidských zdrojů v obchodním podniku, výběr, kompetence, vzdělávání a specifika
12. Marketing obchodního podnikání, marketingová komunikace v obchodních jednotkách, nové trendy
13. Obchodní modely a jejích design (volba hodnoty ve vztahu k cílovým skupinám, stakeholderům, proces tvorby obchodního modelu, pět fází modelu, hodnocení, zdroje, udržitelnost)

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolů:
1. Procvičení témat přednášek1-3, zadání projektů.
2. Procvičení témat přednášek4-6, konzultace k návrhovým listům projektů
4. Procvičení témat přednášek7-9, odevzdání projektů
5. Procvičení témat přednášek10-13, konzultace k prezentacím a hodnocení
projektů
6. Prezentace projektů

eLearning