Detail předmětu

Občanské, obchodní a pracovní právo

FP-oprPAk. rok: 2022/2023

Předmět je orientován zejména na vymezení hlavních oborů soukromého práva. Vysvětlení základních právních pojmů. Orientace v občanském zákoníku, občanského práva procesního, zákonu o obchodních korporacích a zákoníku práce. Účastníci právních vztahů a jejich zastoupení. Věci. Věcná práva. Závazky. Dědění. Civilní soudní řízení. Exekuce, výkon rozhodnutí a insolvence. Podnikatel a podnikání. Obchodní společnosti a družstvo. Pracovní poměr. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Odpovědnost za škodu v pracovním právu. Soudní vymáhání pohledávek. Exekuce. Insolvence

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona.
Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí lhůty, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady, uplatnit práva u soudu.
Seznámí se s mechanismem založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních korporací. Bude obeznámen s možnostmi vzniku, změny a zániku pracovního poměru, s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky z občanského a pracovního práva a přednášky z obchodního práva 1x za 14 dnů. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak i otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

 

Individuální studijní plán:

Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak i otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Osnovy výuky

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva a to práva občanského, obchodního a se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání. Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona. Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí lhůty, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady. Seznámí se s mechanismem založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních společností a družstev. Bude obeznámen s možnostmi vzniku, změny a zániku pracovního poměru, s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.
1. Základní právní pojmy, teorie práva, právo soukromé a veřejné, právní jednání, promlčení a prekluze.
2. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů (osoby fyzické a právnické - právní osobnost, svéprávnost), zastoupení.
3. Věci a jejich dělení, součást a příslušenství; vlastnictví (způsoby vzniku), spoluvlastnictví. Věcná práva k věcem cizím (věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo); katastr nemovitostí.
4. Dědické právo - zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědické třídy, vydědění, nepominutelný dědic, dědická nezpůsobilost.
5. Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a utvrzení, zánik závazků, smlouvy, závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodu (bezdůvodné obohacení).
6. Soudní vymáhání pohledávek dle osř. Rozhodčí řízení. Exekuce. Insolvence.
7. Podnikatel a podnikání. Obchodní korporace - pojmy, založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace; obchodní rejstřík.
8. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo
9. Orgány jednotlivých obchodních korporací (nejvyšší, statutární, kontrolní) a jejich pravomoci.
10. Pracovní právo - pojmy, zásady, účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel; zastoupení.
11. Pracovní poměr - vznik (náležitosti pracovní smlouvy), změna (převedení, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení), skončení (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, skončení ve zkušební době), pracovní poměr na dobu určitou, odstupné.
12. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená (druhy, délka, krácení), odměňování za práci - mzda, plat.
13. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu - typy, podmínky, limity. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání, uplatnit právo v soudním řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Základní literatura

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (CS)
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní právní pojmy, teorie práva, právo a veřejné, právní jednání, promlčení a prekluze.
2. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci občanskoprávních vztahů (osoby fyzické a právnické - právní osobnost, svéprávnost), zastoupení.
3. Věci a jejich dělení, součást a příslušenství; vlastnictví (způsoby vzniku), spoluvlastnictví. Věcná práva k věcem cizím (věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo); katastr nemovitostí.
4. Dědické právo - zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědické třídy, vydědění, nepominutelný dědic, dědická nezpůsobilost.
5. Závazkové právo - vznik, změna, zajištění a utvrzení, zánik závazků, smlouvy, závazky z deliktů (náhrada škody), závazky z jiných právních důvodu (bezdůvodné obohacení).
6. Soudní vymáhání pohledávek dle osř. Rozhodčí řízení. Exekuce. Insolvence.
7. Podnikatel a podnikání. Obchodní korporace - pojmy, založení, vznik, zrušení, zánik, likvidace; obchodní rejstřík.
8. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo
9. Orgány jednotlivých obchodních korporací (nejvyšší, statutární, kontrolní) a jejich pravomoci.
10. Pracovní právo - pojmy, zásady, účastníci pracovněprávních vztahů - zaměstnanec, zaměstnavatel; zastoupení.
11. Pracovní poměr - vznik (náležitosti pracovní smlouvy), změna (převedení, přeložení, pracovní cesta, dočasné přidělení), skončení (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, skončení ve zkušební době), pracovní poměr na dobu určitou, odstupné.
12. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená (druhy, délka, krácení), odměňování za práci - mzda, plat.
13. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu - typy, podmínky, limity. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.