Detail předmětu

Moderní metody v ekonomickém rozhodování

FP-merDAk. rok: 2022/2023

Dílčí část 1
Vybrané matematické metody v ekonomickém rozhodování - prof. Mezník
1. Aproximace funkcí: Diskrétní funkce, aproximace metodou nejmenších čtverců a kubickým splajnem, aplikace v analýze poptávky
2. Teorie grafů: Neorientovaný, orientovaný a ohodnocený graf, základní pojmy, Dijkstrův algoritmus pro nalezení nejkratší cesty, Kruskalův algoritmus pro nalezení minimální kostry
3. Fuzzy matematika: Fuzzy výrok, fuzzy množina, operace s fuzzy množinami, aplikace v ekonomických analýzách
Dílčí část 2
Pokročilé metody ve strategickém rozhodování - prof. Rais
Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: vlastnosti a charakteristiky úspěšné firmy ( Rámec "7S" faktorů úspěšné firmy, případová studie: podnikatel S. Walton - zakladatel řetězce prodejen Wall Mart). Vliv prostředí na firmu. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firmě (Levinův model, model Jaguár, model Nokia). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy. Seznámení studentů s vybranými pokročilými metodami analýz a technikami ekonomického modelování (fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy) formou vysvětlení principů těchto teorií a jejich následných aplikací do manažerské praxe. Cílem výše uvedeného předmětu je seznámení se s některými nestandardními pokročilými metodami analýz a technikami modelování v ekonomii a finančnictví formou vysvětlení si principu těchto teorií, naučit se pracovat s těmito teoriemi a jejich aplikací. Získané znalosti a dovednosti předmětu umožní absolventům kvalitní a moderní přístup při procesech analýz a modelování v národním hospodářství a soukromém sektoru, organizacích, podnicích, firmách, společnostech, bankách, atd. zejména v řídící, ekonomické a finanční sféře.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Dílčí část 1 - Vybrané matematické metody v ekonomickém rozhodování
Rozvoj schopností popisu ekonomických zákonitostí exaktními prostředky jako předpoklad pro rozhodování na vyšší úrovni.
Dílčí část 2 - Pokročilé metody ve strategickém rozhodování
Písemný projekt - vytvoření modelu optimálního časového řízení doktorandem zvoleného projektu
1. Kritická strategická analýza zvoleného problému (např. projekt řízení výroby, projekt výstavby domu, řízení výzkumných prací atp.)
2. Modelování projektu vhodnou metodou síťové analýzy (CPM, PERT, atp.)
3. Nalezení kritické cesrty a její manažerská interpretace
4. Prodloužení doby trvání nekritické činnosti tak, aby se stala součástí kritické cesty, manažerská diskuse o tomto dílčím problému
5. Doporučení pro management včetně rizikové politiky projektu

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni magisterského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přímá přednášková výuka, samostudium odborné literatury, konzultace v reálné praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Dílčí část 1
Vybrané matematické metody v ekonomickém rozhodování - prof. Mezník hodnocení má formu ústní, podmínkou pro jeho realizaci je písemné vypracování řešení dále uvedených úloh 1-5. Pro vypracování úloh má přednost ruční provedení s případnou počítačovou podporou nebo kontrolou užitím matematického software.
1. Náhrada (aproximace) diskrétní funkce zadané v 10 uzlových bodech popisující závislost poptávaného množství jistéhozboží na jeho ceně přímkou, resp. parabolou, resp. jinou křivkou (vyjma typu hyperboly) metodou nejmenších čtverců. Pro takto získanou funkci poptávky stanovit cenovou elasticitu poptávky a formulovat ekonomické doporučení, při jakých cenách je třeba zvýšit, resp. snížit jeho cenu za účelem dosažení zvýšení celkového příjmu.
2. Náhrada diskrétní funkce zadané v 5 uzlových bodech kubickým splajnem.
3. Nalezení nejkratší cesty v ohodnoceném grafu alespoň o 10 uzlech užitím Dijkstrova algoritmu.
4. Nalezení minimální kostry ohodnoceného grafu alespoň o 10 uzlech užitím Kruskalova algoritmu.
5. Popis konkrétní ekonomické situace prostředky některého z tématických okruhů, příp. jejich kombinací.
Dílčí část 2
Pokročilé metody ve strategickém rozhodování - prof. Rais
1. Jasná cílená analýza s uvedením závěrů
2. Manažerské názory a interpretace navrženého řešení, forma splňující citační podmínky.
Práce nepřesáhne 20 stran textu (dodatečné informace možno vložit do přílohy)
Předmět Moderní metody v ekonomickém rozhodování je zakončen zkouškou, která se skládá z dílčích zkoušek z dílčí části 1 a dílčí části 2, přičemž nejdříve musí být složena dílčí část 1 - Vybrané matematické metody v ekonomickém rozhodování - prof. Mezník. Celkové hodnocení zkoušky zapisuje garant předmětu prof. Rais po vykonání obou dílčích zkoušek.

Osnovy výuky

Osnova je v souladu s obsahem předmětu

Učební cíle

Dílčí část 1-Vybrané matematické metody v ekonomickém rozhodování
Získat znalosti o pokročilých matematických prostředcích používaných při ekonomickém rozhodování
Dílčí část 2 - Pokročilé metody ve strategickém rozhodování
1. Kriticky analyzovat konkrétní manažerskou situaci a navrhnout vhodné rozhodovací metody.
2. Seznámit posluchače s pokročilými metodami manažerského rozhodování.
3. Předložení konkrétních případových studií pro strategické rozhodování manažera

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

soustředění doktorandů, ústní zkouška doplňující písemný projekt

Základní literatura

Jablonský Josef : Operační výzkum. Kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Praha. Professional Publishing 2002. ISBN 80-86419-23-1. (CS)
ALLEN, R., S., D.: Mathematical Analysis for Economists. St. Martin´s Press, New York 1968 (EN)
JACQUES, I. : Mathematics for Economics and Business. Addison Wesley Publ. Comp., New York 1995 (EN)
MAROŠ, B., MAROŠOVÁ, M. : Základy numerické matematiky. FSI VUT v Brně, Brno 2001 (CS)
MEZNÍK, I. : Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2011 (CS)
SIMON, C. P.: Mathematics for Economists. W.W. Norton Comp., New York 1994 (EN)
HARARY, F. : Graph Theory . Addison – Wesley, New York 1972 (EN)
MATOUŠEK, J., NEŠETŘIL, J. : Kapitoly z diskrétní matematiky. Nakladatelství Karolinum, Praha 2000 (CS)
MEZNÍK, I. : Diskrétní matematika pro užitou informatiku. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., Brno 2013 (CS)
ROSEN, K.H.: Discrete Mathematics and its Applications. Mc Graw-Hill, New York 1999 (EN)
JURA, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Nakladatelství VUTIUM VUT v Brně, Brno 2003 (CS)
KAUFMANN, A.: Introduction to the Theory of Fuzzy Subsets. Academic Press, New York 1975 (EN)
NOVÁK,V.: Základy fuzzy modelování. Nakladatelství BEN, Praha 2000 (CS)
ZADEH, L. A.: Fuzzy Sets. Information and Control 8 (1965), 338-353 (EN)
Smejkal,V., Rais,K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada,Praha Publishing, 2013,Čtvrté vydání.Str. 483. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-KS doktorský

    obor DSP-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program DSP doktorský

    obor DSP-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor