Detail předmětu

Mikroekonomie 2

FP-mikKAk. rok: 2022/2023

Předmět se zaměřuje na rozšíření již poznaných mikroekonomických vztahů, pojmů, zákonitostí. Jejich aplikací je možno řešit běžné ekonomické problémy a vztahy mezi mikroekonomickými subjekty. Základním cílem předmětu je naučit studenty využívat hlubší teoretické zázemí pro aplikované ekonomické disciplíny a předměty na inženýrské úrovni studia ekonomie. první část se zaměřuje na nástroje a obecné principy, které jsou používány v mikroekonomii a ukazuje konstrukci jednoduchých i složitějších ekonomických modelů. Teorie spotřebitele se zabývá rozhodováním spotřebitele a formováním poptávky včetně analýzy vlivu rizika na volbu spotřebitele. Východiskem teorie firmy je vztah mezi vstupy a výstupem, který se následně promítá do analýzy nákladů. Stěžejním problémem v Rozhodování firmy je volba optimálního výstupu, která je ovlivněn tržní strukturou. Cílem analýzy trhu výrobních faktorů je vysvětlit formování optimálního množství vstupů používaných firmou k výrobě. V závěru předmětu jsou studenti seznámeni s překážkami efektivní alokace zdrojů trhem a nutností či zbytečností státních zásahů do struktury trhu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát na pokročilé úrovni systematický výklad mikroekonomických nástrojů, pomocí nichž lze analyzovat konkrétní případy tržního chování jedinců (resp.domácností) a firem. V rámci předmětu budu studenti též seznámeni s užitím nástrojů mikroekonomické analýzy k vyhodnocení účinků hospodářské politiky (zejména pak v její strukturální či mikroekonomické části) na jednání jedinců a firem.

Prerekvizity

Předpokládájí se znalosti z Ekonomie rozsahu bakalářského studia, konkrétně rovnováha firmy, rovnováha spotřebitele, rovnováha trhu výrobních faktorů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.


Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů ze zápočtového testu. Test je kombinací početních příkladů a teoretických otázek respektujících problematiku probíranou na cvičeních a přednášce.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná. Ze zdravotních důvodů lze požádat o zkoušku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů (5 příkladů, resp. teoretických otázek)


Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

V případě distanční výuky můžebýt zkoušení nahrazeno zkouškou v e-learningu.

Osnovy výuky

1. Základní mikroekonomické nástroje a mechanismy, koncepty elasticit, využití mikroekonomie prakticky.
2. Chování spotřebitele.
3. Volba technologie firmou.
4. Náklady a příjmy firmy.
5. Optimum dokonale konkurenční firmy, rovnováha dokonale konkurenčního trhu.
6. Optimum firmy a rovnováha odvětví v podmínkách nedokonalé konkurence (monopol).
7. Cenové diskriminace, regulace monopolu.
8. Oligopolní tržní struktury
9. Monopolistická konkurence.
10. Alternativní teorie firmy.
11. Dokonale a nedokonale konkurenční trh výrobních faktorů.
12. Formování nabídky a poptávky na trhu práce.
13. Trh kapitálu, investiční rozhodování.

Učební cíle

Předmět podrobně analyzuje chování spotřebitele a firmy na trzích finální produkce a na trzích výrobních faktorů při použití náročnějšího analytického aparátu při rozlišení různých časových horizontů a s přihlédnutím k podmínkám nejistoty a rizika a k mikroekonomickým důsledkům působení státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje.

Základní literatura

LUŇÁČEK, J., BENEŠ, J.,Mikroekonomie, 2006 CERM Brno, ISBN 80-214-3293-4
FRANK,R.H. Mikroekonomie a chování, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. 765s. ISBN 25-042-95
BAYE, M. Managerial Economics and Business Strategy. New York: McGraw - Hill, 2006. 620 s.
KEŘKOVSKÝ, M. Ekonomie pro strategické řízení, vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, 184s. ISBN: 80-7179-885-1
SOUKUPOVÁ, J. - HOŘEJŠÍ, B. - MACÁKOVÁ, L. - SOUKUP, J. Mikroekonomie. Management Press, 2. vydání, Praha 1999, 548s., ISBN 80-7261-005-8

Doporučená literatura

SCHILLER, Bradley R. Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press, 2004. 404 s. ISBN 80-251-0109-6.
JEHLE, G. A. RENY, P. J. Advanced microeconomic theory. 2. vyd. Boston: Addison Wesley, 2001. 543 p. The Addison-Wesley series in economics. ISBN 0-321-20453-0.
KOUTSOYIANNIS, A. Modern Microeconomics. 2. vyd. Basingstoke: Macmillan Press, 1979. 581 p. ISBN 0-333-25349-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor