Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusKAk. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá teorii i aplikací mezinárodních standardů IFRS. Jeho obsahem je vysvětlení obecních principů vykazování, zveřejňovaní a oceňování vlivu transakcí, událostí a jiných skutečností na majetek, závazky, vlastní kapitál, náklady, výnosy a peněžní toky a to jak z pohledu obecních principů, tak specifických požadavek vybraných standardů a interpretací tvořících součást IFRS. Nezbytnou součástí obsahu je také sestavovaní účetní závěrky v souladu s požadavky IFRS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivými účetními standardy a pro sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Prerekvizity

Základné principy účetnictví. Účetnictví podnikatelských subjektů vedené v souladu s českými účetními předpisy. Ukazovatele využivané ve finanční analýze.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace (4' v rozsahu 4 hodiny / konzultace objasňují studentům: a) teoretické základy IFRS a b) zveřejňování vlivu transakcí, událostí a jiných okolností na finanční situaci a finanční výkonnost účetní jednotky, zejména z pohledu obecných principů IFRS a dílčích pravidel v působnosti vybraných standardů, a to včetně jejich praktických aspektů

Způsob a kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení zkoušky vstupuje průběžné hodnocení (v závislosti od správnosti řešení může student získat maximálně 30 bodů) a závěrečné hodnocení (v závislosti od správnosti řešení může student získat maximálně 70 bodů). Průběžné hodnocení zahrnuje soubor 15 testových otázek hodnocených 1 bod / zcela správná odpověď a soubor 5 okruhů otázek hodnocených celkem (v závislosti od správnosti odpovědí) až 15 body). Závěrečné hodnocení zahrnuje dva příklady, zabývající se sestavením a analýzou vybraných části účetní závěrky v souladu s IFRS a to na základě dostupných informací (každý příklad hodnocený maximálně 35 body, v závislosti od správnosti řešení. V průběhu průběžného a závěrečného hodnocení nelze využít žádné podpůrné zdroje informací (closed book exam).
Pro úspěšné absolvování se vyžaduje dosáhnutí alespoň 15 bodů (50 % z celkového počtu) bodů z průběžného hodnocení a 35 bodů (50 % z celkového počtu) ze závěrečného hodnocení.

Osnovy výuky

1. Struktura IFRS a jejich schvalování. Koncepční rámec finančního výkazníctví, věrné zobrazení, charakteristiky relevantnosti a užitečnosti informací a různé způsoby oceňování. Struktura účetní závěrky, kritéria vykazování základních prvků. Srovnatelnost finančních informací. Účetní politika a její změny
2. Stálá aktiva a zásoby. Stanovení pořizovacích nákladů (včetně aktivace nákladů na cizí kapitál, diskontovaní budoucích úhrad a aktivace výdajů na výzkum a vývoj). Dopady nesprávné aktivace. Modely pořizovacích nákladů (včetně odpisů) a přecenění
3. Indikace a zobrazení znehodnocení aktiv podle IAS 36 (včetně goodwillu) a IAS 2. Účetní zobrazení zhodnocení v případě individuálních aktiv. Koncept penězotvorné jednotky
4. Nefinanční aktiva přeceňované s vlivem na zisk (zásoby u obchodníků s komoditami, biologická aktiva, nemovitosti podle IAS 40). Srovnání s aktivy které sa oceňují v historických cenách
5. Finanční nástroje podle IAS 32, rozlišování finančních závazků a vlastního kapitálu v případě smíšených nástrojů. Kategorie finančních aktiv a závazků a jejich oceňování podle IFRS 9. Zisk na akcii a jeho ředění v případě smíšených nástrojů
6. Zobrazení pronájmu v souladu se IFRS 16, včetně prodeje a zpětného pronájmu
7. Nejisté závazky a rezervy v souladu se standardem IAS 37. Existence povinností v případě objednávek, příslibů úvěrů a garancí a nevýhodných smluv. Využití odhadů. Rozdíly v zobrazení rezerv a podmíněných závazků. Zobrazení podmíněných aktiv
8. Identifikace a vykazování provozů které už nebudou pokračovat, a neoběžných aktiv držených k prodeji. Informace, které vyšli najevo po skončení účetního období a jejich zobrazení. Změn účetních odhadů a porovnaní se změnou účetní politiky a opravami předchozích chyb podle IAS 8.
9. Smlouvy se zákazníky a vykazovaní souvisejících výnosů a nákladů. Rozdíly v případě smluv realizovaných průběžně a k určitému datu. Stanovení stupně dokončení. Vykazování u zadavatele a zprostředkovatele, smlouvy zpětné koupi, o konsignačních dodávkách a smlouvy typu "bill and hold".
10. Vládní dotace podle IAS 20, splatné a odložené daně podle IAS 12. Rozdíly u účetní závěrky sestavené podle IPSAS a IFRS
11. Rizika v důsledku sezonnosti účetních dat, propočtu výsledků na jinou měnu, nesprávné volby a/nebo aplikace účetní politiky. Stanovení funkční měny a propočty mezi cizí, funkční měnou a měnou účetní závěrky. Specifika mezitímní účetní závěrky podle IAS 34
12. Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a ostatních součástí komplexního výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu, výkaz peněžních toků (nepřímá metoda)
13. Sestavení poznámek. Průběžná zkouška

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům nezbytné znalosti a zručnosti potřebné k práci se systémem IFRS, tedy účetního výkaznictví, které je založeno více na obecních principech než na konkrétních pravidlech pro každou situaci. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni formulovat účetní politiku podniku z hlediska věrného zachycení vlivu transakcí, událostí a okolností souvisejících s podnikem. Měli by také ovládat požadavky na oceňování majetku a závazků (včetně využití odhadů) a umět sestavit účetní závěrku v souladu se standardy a interpretacemi tvořícími součást IFRS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá pouze formou konzultací ve dnech 16.10., 13. 11. a 20. 11. a 4.12., vždy od 14.00 do 18.50 hod. Účast se doporočuje.

Základní literatura

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1126-20210101&from=EN (CS)
Dvořáková, D. (2017). Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. aktualizované a přepracované vydání. Praha : Bizbooks. (CS)
IFRS Foundation (2021). The Annotated IFRS® Standards Issued 2021. London. (EN)
KRUPOVÁ, L. (2017). Leasingy podle IFRS. Praha : VOX, 2017. ISBN 9788087480540 (CS)

Doporučená literatura

Beyersdorff, M., Jeremy Barnes, J., Bonham, M. (2021). International GAAP. Ernst & Young LLP. Hoboken : John Wiley & Sons. (EN)
Tumpach, M. (2021, příprava do tisku). Mezinárodní standardy pro sestavení účetní závěrky (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Struktura IFRS a jejich schvalování. Koncepční rámec finančního výkazníctví, věrné zobrazení, charakteristiky relevantnosti a užitečnosti informací a různé způsoby oceňování. Struktura účetní závěrky, kritéria vykazování základních prvků. Srovnatelnost finančních informací. Účetní politika a její změny
2.Stálá aktiva a zásoby. Stanovení pořizovacích nákladů (včetně aktivace nákladů na cizí kapitál, diskontovaní budoucích úhrad a aktivace výdajů na výzkum a vývoj). Dopady nesprávné aktivace. Modely pořizovacích nákladů (včetně odpisů) a přecenění
3.Indikace a zobrazení znehodnocení aktiv podle IAS 36 (včetně goodwillu) a IAS 2. Účetní zobrazení zhodnocení v případě individuálních aktiv. Koncept penězotvorné jednotky
4.Nefinanční aktiva přeceňované s vlivem na zisk (zásoby u obchodníků s komoditami, biologická aktiva, nemovitosti podle IAS 40). Srovnání s aktivy které sa oceňují v historických cenách
5.Finanční nástroje podle IAS 32, rozlišování finančních závazků a vlastního kapitálu v případě smíšených nástrojů. Kategorie finančních aktiv a závazků a jejich oceňování podle IFRS 9. Zisk na akcii a jeho ředění v případě smíšených nástrojů
6.Zobrazení pronájmu v souladu se IFRS 16, včetně prodeje a zpětného pronájmu
7.Nejisté závazky a rezervy v souladu se standardem IAS 37. Existence povinností v případě objednávek, příslibů úvěrů a garancí a nevýhodných smluv. Využití odhadů. Rozdíly v zobrazení rezerv a podmíněných závazků. Zobrazení podmíněných aktiv
8.Identifikace a vykazování provozů které už nebudou pokračovat, a neoběžných aktiv držených k prodeji. Informace, které vyšli najevo po skončení účetního období a jejich zobrazení. Změn účetních odhadů a porovnaní se změnou účetní politiky a opravami předchozích chyb podle IAS 8.
9. Smlouvy se zákazníky a vykazovaní souvisejících výnosů a nákladů. Rozdíly v případě smluv realizovaných průběžně a k určitému datu. Stanovení stupně dokončení. Vykazování u zadavatele a zprostředkovatele, smlouvy zpětné koupi, o konsignačních dodávkách a smlouvy typu "bill and hold".
10.Vládní dotace podle IAS 20, splatné a odložené daně podle IAS 12. Rozdíly u účetní závěrky sestavené podle IPSAS a IFRS
11.Rizika v důsledku sezonnosti účetních dat, propočtu výsledků na jinou měnu, nesprávné volby a/nebo aplikace účetní politiky. Stanovení funkční měny a propočty mezi cizí, funkční měnou a měnou účetní závěrky. Specifika mezitímní účetní závěrky podle IAS 34
12.Sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a ostatních součástí komplexního výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu, výkaz peněžních toků (nepřímá metoda)
13.Sestavení poznámek.

eLearning