Detail předmětu

Mezinárodní obchodní právo

FP-meopKAk. rok: 2022/2023

Cílem předmětu "Mezinárodní obchodní právo" je seznámit posluchače s vybranými otázkami podnikatelských vztahů s mezinárodním prvkem, právní regulací mezinárodních obchodních transakcí, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, právem obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v obchodních vztazích s mezinárodním prvkem, osvojí si odpovídající terminologii a budou schopni pracovat s mezinárodními kontrakty.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí vysokoškolského bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z 20 otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může 0-4 odpovědi). Ověřovány jsou znalosti probrané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Podnikatelské fakulty VUT. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Osnovy výuky

Úvod do mezinárodního práva obchodního.
Mezinárodní prvky v obchodních vztazích, právní regulace v oblasti mezinárodního obchodního styku
Řešení sporů a vymáhání rozhodnutí v mezinárodním obchodním styku.
Právnické osoby, přesun sídla, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení.
Mezinárodní koupě zboží.
INCOTERMS a jejich význam v mezinárodním obchodu.
Platby a úhrada závazku v mezinárodním obchodě. Dokumentární způsoby placení. Zajištění plateb.
Investiční právo. Ochrana investora proti znárodnění a vyvlastnění.
Právo duševního vlastnictví a Mezinárodní licenční smlouva
Vliv elektronizace a internetu na oblast mezinárodního obchodního práva. Ochrana spotřebitele v mezinárodním obchodu.
Mezinárodní přepravní smlouva
Ochrana hospodářské soutěže

Učební cíle

Cílem předmětu je blíže seznámit studenty se specifiky mezinárodních obchodních vztahů, řešením sporů, regulací hospodářské soutěže, regulací obchodních korporací a právní úpravou ve vztahu k ochraně spotřebitele.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Základní literatura

ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualizované a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 9788073575625.

Doporučená literatura

KUČERA, Z., K. RŮŽIČKA a M. PAUKNEROVÁ. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7380-550-0.
CHUAT, J. C. T. Law of International Trade. Westminster Sweet and Maxwell, 2009. ISBN 978-1-84703-344-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor