Detail předmětu

Metodologie vědecké práce

FP-mvpDAk. rok: 2022/2023

Stručný obsah předmětu:
1. Téma disertační práce, vazba výzkumu na téma disertační práce.
2. Výzkum v podnikání a řízení – výzkumný proces, návrh výzkumu.
3. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu.
4. Stav vědeckého poznání, rešerše literatury.
5. Zdroje a sběr dat v rámci sekundárního výzkumu.
6. Metody sběru dat v rámci primárního výzkumu.
• Stanovení vzorku, stanovení hypotéz.
• Předvýzkumná šetření.
• Kvalitativní přístupy.
• Kvantitativní šetření.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření
7. Netradiční výzkumné metody - fuzzy systémy, kvalitativní modelování.
8. Autorské právo.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou schopni studenti provést sekundární i primární výzkum, který bude uplatnitelný v závěrečné disertační práci.

Prerekvizity

Nejsou stanoveny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kromě přednášek budou v předmětu použity také individuální a týmové práce a případové studie z reálné praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti:
1. Zpracovat písemnou semestrální práci.
2. Písemnou práci musí studenti odevzdat před písemnou zkouškou.
3. Studenti musí absolvovat e-learningový kurz k publikování.
4. Studenti musí zpracovat článek připravený k publikování.
5. Zkouška je individuální z poloviny písemná z poloviny ústní z látky předmětu metodika výzkumné práce.
Zadání písemné práce:
Ve vztahu k tématu Vaší disertační práce proveďte základní sekundární výzkum, tj. rešerše vědeckých článků z celého světa. Z rešerší vyberte min. 5 článků, ne starších 2 roky, které dokumentují současný stav vědeckého poznání ve Vámi zvoleném oboru disertační práce. Výsledek Vaší rešeršní práce prezentujte na druhém soustředění zimního semestru 1. ročníku doktorského studia a odevzdejte v písemné formě nejpozději týden před zkouškou z předmětu Metodika výzkumné práce, seminář k disertační práci. Písemnou práci zpracujte v následující struktuře:
1. Úvod
2. Zdůvodnění tématu disertační práce dle pravidel uvedených v přednášce na 1. soustředění DSP
3. Stav vědeckého poznání v tématu disertace dokumentovaný rešerší min. 5 články
4. Metody, které budou použity v primárním výzkumu
5. Stanovení vědeckého přínosu
6. Závěr
Písemnou práci zpracujte v rozsahu 15 stran formátu A4.
Bodové hodnocení jedndnotlivých částí je následující:
Článek 10 bodů
E-learningový kurz k publikování 20 bodů
Písemná práce 40 bodů
Zkouška 30 bodů
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba získání 75 bodů

Osnovy výuky

Stručný obsah předmětu
1. Téma disertační práce, vazba výzkumu na téma disertační práce.
2. Výzkum v podnikání a řízení – výzkumný proces, návrh výzkumu.
3. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu.
4. Stav vědeckého poznání, rešerše literatury.
5. Zdroje a sběr dat v rámci sekundárního výzkumu.
6. Metody sběru dat v rámci primárního výzkumu.
• Stanovení vzorku, stanovení hypotéz.
• Předvýzkumná šetření.
• Kvalitativní přístupy.
• Kvantitativní šetření.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření
7. Netradiční výzkumné metody.
8. Autorské právo.

Učební cíle

Cíle předmětu jsou následující:
1. Ukázat studentům proces výzkumné práce, její časové nastavení, úskalí a kritická místa.
2. Naučit studenty stanovit stav vědeckého poznání poznání, definovat přínosy pro teorii, praxi a podnik.
3. Naučit studenty pracovat v rámci rešeršní práce s literaturou.
4. Popsat metody primárního výzkumu. Ukázat metody kvantitativního a kvalitativního šetření.
5. Metodou individuální práce prokázat schopnosti řízení a provádění podnikatelského a manažerského výzkumu vedoucí k budoucímu úspěšnému zpracování disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na soustředěních bude kontrolována aktivní účast studentů. Studenti mají povinnost se zúčastnit e-learningového kurzu k publikování. Studenti zpracují semestrální práci a vědecký článek připravený k publikaci.

Základní literatura

SAUNDERS, M., LEWIS, P. & THORNHILL, A. Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65804-2. (EN)
COLLINS, J. & HUSSEY, R. Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-98325-4. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-KS doktorský

    obor DSP-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program DSP doktorský

    obor DSP-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předpokládané typy výuky:

. Přednášky
. Individuální a týmové práce prezentace.
. Workshopy.
. Přednášky zvaných expertů z praxe.