Detail předmětu

Methodology of Science and Research Work in Economics and Management

FP-mvveDEAk. rok: 2022/2023

Stručný obsah předmětu:
• Výzkum v ekonomice a managementu – výzkumný proces, návrh projektu výzkumu. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu. Stanovení stavu vědeckého poznání, plnotextová vědecké databáze. Zdroje a sběr a zpracování dat v rámci sekundárního výzkumu.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření - stanovení vzorku, stanovení výzkumných otázek a hypotéz, před-výzkumná šetření, pokročilé zpracování kvantitativních dat pomocí SW nástrojů.
• Metody a přístupy kvalitativního šetření – výběr metod, zachycení dat, zpracování dat (techniky transkripce, kódování dat), interpretace a analýza výstupů pomocí SW nástrojů.
• Financování vědy a výzkumu - grantový systém (CŘ a zahraničí). Průmyslově-právní ochrana vynálezů a komercializace. Hodnocení vědeckých výsledků. Transfer technologií. Etika ve vědecké práci, autorské právo.

Absolvent kurzu porozumí základním principům vědecké práce. Bude schopen zpracovat výzkumný projekt pro úspěšné zpracování disertační práce v oblasti ekonomiky a managementu. Dále bude schopen zpracovat své výzkumné výsledky do vědeckého článku pro publikování na národní i mezinárodní úrovni. Bude též schopen připravit výzkumný projekt do grantové agentury ČR.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni provést sekundární i primární výzkum, který bude uplatnitelný v závěrečné disertační práci.

Prerekvizity

Nejsou stanoveny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kromě přednášek budou v předmětu použity také individuální a týmové práce a případové studie z reálné praxe.
Do obsahu předmětu budou zařazeny též vybrané přednášky domácích i zahraničních odborníků z tématiky pokročilých výzkumných metod.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti:
1. Zpracovat písemnou semestrální práci, (projekt výzkumu) (30 bodů).
2. Absolvovat e-learningový kurz k publikování na knihovně VUT v Brně (20 bodů).
3. Absolvovat kurz Základy vědecké práce v Akademie věd ČR (20 bodů)
4. Zpracovat vědecký článek připravený k publikování ve vědeckém časopisu (10 bodů).
5. Absolvovat zkoušku z předmětu, která je individuální a písemná (20 bodů).
Celkem 100 bodů.
Pro úspěšné zakončení předmětu musí student absolvovat všech pět částí hodnocení a musí získat min. 75 bodů.

Osnovy výuky

Stručný obsah předmětu:
1. Téma disertační práce, vazba výzkumu na téma disertační práce.
2. Výzkum v ekonomice a managementu – výzkumný proces, návrh projektu výzkumu.
3. Časové rozvržení výzkumu, úskalí a kritická místa výzkumu.
4. Stanovení stavu vědeckého poznání, plnotextová vědecké databáze, proces rešerše literatury.
5. Zdroje a sběr a zpracování dat v rámci sekundárního výzkumu.
6. Metody sběru a zpracování dat v rámci primárního výzkumu.
• Metody a přístupy kvantitativního šetření - stanovení vzorku, výzkumný ch otázek a hypotéz, před-výzkumná šetření, pokročilé zpracování kvantitativních dat pomocí SW nástrojů.
• Metody a přístupy kvalitativního šetření – výběr metod, zachycení dat, zpracování dat (techniky transkripce, kódování dat), interpretace a analýza výstupů pomocí SW nástrojů.
7. Financování vědy a výzkumu - grantový systém v praxi (CŘ a zahraničí)
8. Průmyslově-právní ochrana vynálezů a komercializace
9. Hodnocení vědeckých výsledků
10. Transfer technologií
11. Etika ve vědecké práci, autorské právo.

Učební cíle

The main course objective is to teach students how to work scientifically, thus preparing them for quality elaboration of their dissertations. Partial objectives are: to determine the status of scientific knowledge and to correctly use individual research methods.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na soustředěních bude kontrolována aktivní účast studentů. Studenti mají povinnost se zúčastnit e-learningového kurzu k publikování a kurzu na Akademii věd ČR. Studenti zpracují vědecký článek připravený k publikaci.

Základní literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS, THORNHILL, A. 2003. Research Methods for Business Students. 3rd ed. Prentice Hall. ISBN 0-273-65804-2.
COLLINS, J., HUSSEY, R. 2003. Business Research. 2nd ed. Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-98325-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
    , 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-CME doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor