Detail předmětu

Matematická ekonomie

FP-ImePAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na předměty mikroekonomie a makroekonomie a má vzhledem k nim syntetizující roli s využitím prostředků matematiky s potenciálním využitím pro následnou komputerizaci. Těžištěm je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí.Obsah předmětu zahrnuje analýzu poptávky a nabídky,příjmu, nákladů a zisku,elasticity,produkce,užitečnosti a národního důchodu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a praktické dovednosti budou využity k modelování ekonomických jevů, ke zkoumání závislostí jejich faktorů a k řešení problémů z mikroekonomie a makroekonomie běžnými prostředky inženýrské matematiky.

Prerekvizity

Standardní kurz inženýrské matematiky, mikroekonomie a makroekonomie na bakalářské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické výpočty a aplikační úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních, ve kterých je účast povinná,
- absolvování průběžných semestrálních testů, minimum 55 % bodů.
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.
PRŮBĚH ZKOUŠKY
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část tvoří těžiště zkoušky, trvá 60 minut. Ústní část slouží k upřesnění klasifikace a obvykle nepřesahuje 10 minut. V rámci ústní části mohou být studentovi položeny další otázky, k jejichž zodpovězení má právo na přípravu; rovněž student může požádat o doplňující otázky k případnému zlepšení celkové klasifikace.
Zadání písemné části:
1. Rozhodovací úloha o ekonomické funkci
(10 bodů)
2. Definice, formulace vlastnosti, příp.interpretace ekonomické veličiny(20 bodů)
3. Výpočetní úloha
(30 bodů)
4. Výpočetní úloha
(40bodů) U zkoušky je žádoucí mít k dispozici kalkulátor. Lze však při výpočtech použít i dobrého odhadu hodnot.
Hodnocení písemné části zkoušky
Hodnocení písemné části vychází ze součtu bodů dosažených v hodnocení úloh 1- 4 spolu se splněním dále uvedených podmínek. Pro celkové hodnocení A, B, C, D, E je nutno splnit tyto podmínky (a), (b), (c):
(a) Dosažení alespoň 11 bodů v součtu hodnocení úloh 1 a 2
(b) Dosažení alespoň 10 bodů v hodnocení úlohy 3
(c) Dosažení alespoň 10 bodů v hodnocení úlohy 4
body
A výborně 1 90 - 100
B velmi dobře 1- 80 - 89
C dobře 2 70 - 79
D uspokojivě 2- 60 - 69
E dostatečně 3 50 - 59
F nevyhovující 4 0 - 49 nebo nesplnění některé z podmínek (a), (b), (c)
Celkové hodnocení zkoušky:
Celkové hodnocení zkoušky je výslednicí hodnocení písemné a ústní části. Pokud student nesouhlasí s výsledkem klasifikace B, C, D, E, může klasifikaci odmítnout, musí to však učinit bezprostředně před uzavřením klasifikace zkoušejícím. V takovém případě je klasifikován stupněm F a může konat zkoušku v dalším termínu, pokud ještě nevyčerpal tři termíny.

Osnovy výuky

1. Základní principy ekonomické analýzy a modelování
2. Poptávka
3. Nabídka
4. Multiplikátory pro mikroekonomické proměnné
5. Příjem
6. Náklady, zisk
7. Elasticita poptávky
8. Elasticita nabídky, vícefaktorové elasticity
9. Jednofaktorový model produkce
10. Dvoufaktorový model produkce
11. Užitečnost
12. Spotřeba, úspory
13. Modely národní ekonomiky

Učební cíle

Cílem předmětu je hlouběji proniknout do kauzální podstaty ekonomických vztahů, rozvoj schopnosti vyjadřovat ekonomické vztahy exaktními prostředky a následně provádět jejich analýzy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolována.

Základní literatura

J. Jacques, Mathematics for Economics and Business, Addison-Wesley, New York, 1995 (EN)
A.C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Inc., New York, 1984 (EN)
C.J. McKenna and R. Rees, Economics: A Mathematical Introduction, Oxford University Press Inc., New York, 1992 (EN)
J.U. Koch and L.A. Ostrosky, Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1994 (EN)
I. Mezník, Úvod do matematická ekonomie pro ekonomy,FP VUT v Akademickém nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2011 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning