Detail předmětu

Marketing Applications

FP-SmapKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na kombinaci systémově procesního přístupu a aplikace kreativních technik v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci strategického marketingového řízení firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu, kreativním technikám a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci v podnikové praxi. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Prerekvizity

Střední znalost marketingových termínů a postupů na úrovni vysoké školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. Důraz bude kladen na práci v týmu. Studenti budou pracovat na týmových projektech zaměřených na aplikaci marketingových nástrojů v praxi. Pro vedení projektů bude použita metoda koučování pro hledání efektivního marketingového řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).

Přednášky:
Účast na přednášce není povinná.

Cvičení
Účast na cvičeních je povinná. Student může mít max. 3 absence. Během cvičení může student od vyučujícího získat až 10 bodů za výpočet probíraných příkladů.

Část kurzu bude věnována konzultaci projektů Projekt bude mít v celkovém hodnocení 50 % váhu v rámci získání klasifikovaného zápočtu.

Zbývajících 50 % bude možné získat v rámci písemné práce, jejíž obsahem bude jeden příklad a dvě otevřené otázky.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška
V případě ERASMUS výjezdu uznání podobného předmětu

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu
2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu, využití vhodných statistických metod
3. Digitální marketing – analýza dat (Google Analytics)
4. Digitální marketing - nástroje marketingové komunikace; tvorba PPC reklamy
5. Digitální marketing – hodnocení výkonnosti kampaní a jejich úprava (Google Adwords, Facebook, Sklik)
6. Úvod do six sigma marketingových procesů
7. Six sigma ve strategických marketingových procesech
8. QFD v marketingové oblasti – optimalizace vlastností produktu
9. Metody rozvoje segmentace, targetingu a positioningu (faktorová + shluková analýza)
10 Six sigma v taktických marketingových procesech
11. Marketingové techniky cenové optimalizace
12. Marketingové techniky optimalizace komunikačního mixu
13. Spokojenost zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při strategickém řízení firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude probíhat formou otázek v rámci jednotlivých přednášek a propočtem příkladů na základě probrané látky.

Základní literatura

BURNS, Alvin C.; BUSH, Ronald F.; SINHA, Nilanjana. Marketing research. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
LILIEN, Gary L.; RANGASWAMY, Arvind; DE BRUYN, Arnaud. Principles of Marketing Engineering and Analytics. DecisionPro, 2017.

Doporučená literatura

KAUFMAN, Ira; HORTON, Chris. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge, 2014.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor