Detail předmětu

Marketing

FP-marPAk. rok: 2022/2023

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se absolvování předmětu Ekonomika podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru, řešení případových studií a týmový projekt), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.

Osnovy výuky

1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor, profesionální a amatérský sport) apod.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou průběžného hodnocení formou testů, řešení případových studií a týmového projektu. Následuje závěrečná písemná zkouška.

Základní literatura

KAŇOVSKÁ, L.; SCHÜLLER D. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.
KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 208 s. ISBN 978-80-265-0076-6.
KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Grada Publishing, 2013. 245 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2. vyd. Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
PORRAL, Cristina Calvo; STANTON, John L. Principles of marketing. ESIC Editorial, 2017.
PARKER, Lukas; NGUYEN HONG HAI, D.; BRENNAN, Linda. Digital advertising and the new world of'viral'advertising. Global Advertising Practice in a Borderless World, 2017, 42.
ROGGEVEEN, Anne, et al. The Role of In-Store and Online Retailing Factors. In: Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Springer, Cham, 2017. p. 553-557.

Doporučená literatura

PŘIKRYLOVÁ J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Grada, 2013. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
FORET, M. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Přednášky a cvičení nejsou povinné.

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Seznámení s předmětem a pravidly pro hodnocení studia v průběhu semestru. Očekávání studentů od předmětu. Diskuse k marketingu.
- Analýza marketingového prostředí.
- Segmentace.
- Marketingový mix.
- Význam obalu.
- Marketing služeb.
- Komunikační mix a příklady inovativních marketingových kampaní.
- Aktuální trendy v marketingu.
- Testopísemka.
- Prezentace studentů: Týmový projekt.
- Zápočet.

eLearning