Detail předmětu

Market Economy

FP-BMEEAk. rok: 2022/2023

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude vybaven základními znalostí z oblasti ekonomické teorie s důrazem na tržní prostředí. Student bude schopen kritické analýzy reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatní získané znalosti.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a dvouhodinových cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních a zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 10 bodů. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná (odborný test)případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Maximální počet - 70 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů. Při celkovém hodnocení se body ze cvičení a z testu sčítají.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2. Chování spotřebitele a formování poptávky - Užitek a jeho měření. Optimum (rovnováha) spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky.
3. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - Účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl příjmů a nákladů. Křivka nabídky a bod uzavření firmy.
4. Tržní rovnováha a efektivnost - Tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - Vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. monopolistická konkurence
6. Trh výrobních faktorů – Trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce).
7. Zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8. Agregátní veličiny - Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9. Měření výkonnosti ekonomiky - Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10. Teorie peněz - Rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor. Inflace a její příčiny, druhy inflace.
11. Trh práce a rovnováha na trhu práce. Formy nezaměstnanosti. Teorie Phillipsovy křivky.
12. Teorie hospodářského cyklu a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
13. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika. Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Učební cíle

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie posluchači porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v prostředí malých a středních firem. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Základní literatura

MANKIW, G. N. Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning, 2014. 880 p. ISBN 128516587X.
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Economics. 19th edition . McGraw-Hill Education, 2009. 744 p. ISBN 978-0073511290.

Doporučená literatura

FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Principles of Economics, Brief Edition. 2nd ed. New York. The Mcgraw-Hill. 2010, 878 s.ISBN 978-0073511436
STIGLITZ, J. E. Freefall: free markets, and the sinking of the world economy. London: Penguin Books, 2010, 443 s. ISBN 978-0-14-104512-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor