Detail předmětu

Market Economy

FP-BMEEAk. rok: 2022/2023

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude vybaven základními znalostí z oblasti ekonomické teorie s důrazem na tržní prostředí. Student bude schopen kritické analýzy reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatní získané znalosti.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Literatura

FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Principles of Economics, Brief Edition. 2nd ed. New York. The Mcgraw-Hill. 2010, 878 s.ISBN 978-0073511436
MANKIW, G. N. Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning, 2014. 880 p. ISBN 128516587X.
STIGLITZ, J. E. Freefall: free markets, and the sinking of the world economy. London: Penguin Books, 2010, 443 s. ISBN 978-0-14-104512-2.
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Economics. 19th edition . McGraw-Hill Education, 2009. 744 p. ISBN 978-0073511290.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a dvouhodinových cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních a zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 10 bodů. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná (odborný test)případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Maximální počet - 70 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů. Při celkovém hodnocení se body ze cvičení a z testu sčítají.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2. Chování spotřebitele a formování poptávky - Užitek a jeho měření. Optimum (rovnováha) spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky.
3. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - Účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl příjmů a nákladů. Křivka nabídky a bod uzavření firmy.
4. Tržní rovnováha a efektivnost - Tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - Vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. monopolistická konkurence
6. Trh výrobních faktorů – Trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce).
7. Zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8. Agregátní veličiny - Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9. Měření výkonnosti ekonomiky - Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10. Teorie peněz - Rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor. Inflace a její příčiny, druhy inflace.
11. Trh práce a rovnováha na trhu práce. Formy nezaměstnanosti. Teorie Phillipsovy křivky.
12. Teorie hospodářského cyklu a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
13. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika. Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Cíl

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie posluchači porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v prostředí malých a středních firem. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor