Detail předmětu

Manažerské účetnictví

FP-FmuPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na následující oblasti:
na vazbu účetních výkazů na analytické metody a na získávání informací, které jsou využity pro rozhodování a rozpoznávání rizik, zobrazování nákladů a výnosů ve vnitropodnikovém účetnictví, sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví, vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví, na metodu standardních nákladů, odchylky od standardů a jejich analýzu, specifika metody dle výrobních podmínek, útvarové a odpovědnostní účetnictví, reporting.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student umí rozlišit možnosti finančního a manažerského účetnictví, uvědomuje si odlišnosti způsobu vyjadřování podnikových nákladů, výnosů a zisku. Dokáže rozpoznat typ rozhodovací úlohy, komplexněji posoudit dopady svého rozhodnutí a pro nalezení optimálního řešení zvolit vhodný postup. Pochopí význam a osvojí si principy efektivního reportingu a tvorby reportů v návaznosti na vnitropodnikový informační systém.

Dovednosti: Student je schopen komplexněji analyzovat současný stav vnitropodnikového informačního systému, využít relevantní informace k předložení variantních řešení a vybrat optimální řešení s ohledem na specifika tvorby výkonů.

Způsobilosti: Student samostatně řeší úlohy spojené s výběrem a implementací způsobu zobrazování a sledování nákladů, výnosů a zisku prostřednictvím jednookruhové dvoukruhové organizace účetnictví s přihlédnutím na vliv charakteru podnikání na výkonově i odpovědnostně orientované účetnictví.


Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví, obecné znalosti z mikroekonomie a ekonomiky podniku

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:
Studenti budou hodnoceni na základě písemného testu a ústní zkoušky. Písemný test proběhne ve 12. týdnu výuky v délce trvání 60 minut a bude zaměřen na ověření praktických dovedností studentů. Minimální požadovaná hranice pro úspěšné splnění písemného testu je 50 %, tedy 20 bodů.

Ústní zkouška bude zaměřena na ověření teoretických znalostí a na jejich využití při praktickém řešení problému.
Písemný test bude mít 40% podíl na celkovém hodnocení, ústní zkoušení 60% podíl.

Výsledné hodnocení předmětu je součtem hodnocení z obou částí. Hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS.


Osnovy výuky

Z

 1. Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví.
  3. Zobrazování a sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová a dvouokruhová organizace účetnictví
  4. Výkonově orientované účetnictví
  5. Útvarově odpovědnostní účetnictví
  6. Metoda standardních nákladů
  7. Specifika metody standardních nákladů dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba),
  8. Specifika metody standardních nákladů (užití principů rozdílových metod u režijních nákladů)
  9. Řízení nákladů a rozpočtování dle aktivit
  10. Strategicky orientované manažerské účetnictví
  11. Manažerské rozhodovací úlohy
  12. Reporting

Učební cíle

Cílem předmětu je:

- prohloubit znalosti studentů v oblasti finančního a nákladového účetnictví a rozšířit je o znalosti základních nástrojů, které jsou využívány při vnitropodnikovém ekonomickém řízení podniku s ohledem na jeho předmět činnosti a organizační strukturu,

- seznámit studenty se základními koncepty, aktuálními problémy i trendy v oblasti manažerského účetnictví ve vazbě na vytváření a rozvoj podnikové strategie,

- seznámit studenty s principy a základní aplikací odpovědnostního účetnictví a s teoretickými a praktickými požadavky pro tvorbu reportů,

- získat teoretické a praktické dovednosti při využívání účetních výkazů jako zdroje informací pro vybrané analytické metody a pro implementaci jednookruhové a dvouokruhové organizace účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolechZákladní literatura

 ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2.  (CS)
 FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ, Jaroslav WAGNER a Petr PETERA. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 3. upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-885-0.  (CS)
HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: Grada, 2008. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3.  (CS)

KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

(CS)

MULFORD Charles W,. Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 414 s. ISBN 0-471-46918-1

(EN)

Doporučená literatura

 ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2831-2.  (CS)
 FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ, Jaroslav WAGNER a Petr PETERA. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 3. upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-885-0.  (CS)

HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: Grada, 2008. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-2471-3.

(CS)

KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

(CS)
MULFORD Charles W,. Creative cash flow reporting: uncovering sustainable financial performance. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 414 s. ISBN 0-471-46918-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Charakteristika nákladového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu.
  2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví.
  3. Zobrazování a sledování nákladů, výnosů a zisku v účetnictví - jednookruhová a dvouokruhová organizace účetnictví
  4. Výkonově orientované účetnictví
  5. Útvarově odpovědnostní účetnictví
  6. Metoda standardních nákladů
  7. Specifika metody standardních nákladů dle výrobních podmínek (vliv technologie a organizace výroby, sdružená výroba),
  8. Specifika metody standardních nákladů (užití principů rozdílových metod u režijních nákladů)
  9. Řízení nákladů a rozpočtování dle aktivit
  10. Strategicky orientované manažerské účetnictví
  11. Manažerské rozhodovací úlohy
  12. Reporting

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přenášených témat a zpracování zadaných úkolů.
1. Porovnání vlivu základních odlišností mezi finančních a vnitropodnikovým účetnictvím na konkrétních příkladech, tvorba výrobního výkazu
2. Plánování výroby, hospodárnost
3. Kalkulace nákladů, prosté dělení a dělení pomocí ekvivalenčních čísel
4. Jednookruhové a dvouokruhové organizace účetnictví
5. Sestavení předběžné kalkulace
6. Operativní kalkulace
7. Zápočtová písemná práce