Detail předmětu

Manažerská psychologie

FP-mpPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje studentkám a studentům relevantní psychologické znalosti a rozvíjení dovedností v těchto oblastech pracovní způsobilosti a kompetence manažera a podnikatele:
- zdravotní způsobilost a kompetence
- odborná způsobilost a kompetence
- metodická způsobilost a kompetence
- sociální způsobilost a kompetence

Prerekvizity

Znalost poznatků prezentovaných v publikaci PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Druhé, přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada 2006. ISBN 80-247-1706-9.
(Případně místo Pauknerové, D. a kol. náhradní kniha PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha:Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0470-6.)


Doporučená nebo povinná literatura

FRANKOVÁ, E.: Manažerská psychologie I. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno: CERM 2005. 53 s. ISBN 80/214/3065/6. (CS)
BEDRNOVÁ, E. a kol. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-681-6. (CS)
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie. Brno: VUT,1996. ISBN 80-214-0752-2. (CS)
NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992. (CS)
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie.Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7. (CS)
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7261-064-3. (CS)
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7. (CS)
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu - v případě prezenční kontaktní výuky je povinná účast na cvičeních (max. 2 neomluvené absence). Účastí na cvičení se rozumí aktivní zapojení se studenta do řešených reálných případů z praxe ať už jako jednotlivec, tak jako člen studentského týmu. Podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu je dokončení závěrečného písemného testu na konci semestru s úspěšností minimálně 60%. Všechny materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.


Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: Student vypracuje seminární práci dle zadání vyučujícího na vybrané téma a úspěšně dokončí závěrečný test.


Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací): Účast na virtuálních cvičeních není povinná. Pro úspěšné zakončení předmětu je dokončení závěrečného elektronického testu na konci semestru s úspěšností minimálně 60%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a jeho koncepce: základní témata a jejich návaznosti; objasnění stanovených požadavků k zápočtu; základní terminologie studované problematiky; základní přístupy k řízení a vedení lidí a jejich výhody a nevýhody.
2. Podnik jako sociální systém. Kategorizace faktorů ovlivňujících výkon. Formální a neformální autorita manažera a podnikatele. Podstata a nabývání moci a vlivu.
3. Pracovní způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
4. Zdravotní způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
5. Odborná způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
6. Metodická způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.
7. Sociální způsobilost a kompetence manažera a podnikatele, její význam, souvislosti a důsledky. Metody jejího poznávání, udržování a rozvíjení.

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolu.

Cíl

Cílem předmětu je prezentovat studentkám a studentům psychologické poznatky využitelné v činnosti manažera a podnikatele. Pozornost je zaměřena na aplikaci těchto poznatků v ekonomické praxi. Kurz umožňuje nabývání a rozvíjení konkrétních manažerských a podnikatelských dovedností zejména v těchto oblastech: sociální komunikace, poznávání a ovlivňování lidí, sebepoznání a vlastní osobnostní rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná, účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor