Detail předmětu

Management informačních systémů

FP-misKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historický vývoj informačních systémů a jejich druhy. Databázové systémy. Informační strategie firmy. Strategické řízení informačních systémů. Efektivnost informačních systémů, metriky. Vývoj informačních systémů. Plánování rozvoje informačních systémů. Řízení informačních systémů. Bezpečnost informačních systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

předpokládají se základní znalosti v oblasti informačních technologií

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním samostatného projektu.

V rámci semestru mají studenti k dispozici 26 hodin konzultací s přednášejícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Úspěšné zpracování semestrální práce. Práce bude hodnocena A-F, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než E. Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní. Při zkoušce bude diskutována i semestrální práce a její hodnocení bude částečně zohledněno při zkoušce.

Zakončení v případě vynucené distanční formy výuky
Primární hodnocení bude podle projektu, ústní zkouška proběhne přes Teams. Přesný průběh zkoušky bude uveden na e-learningu.

Zakončení pro studenty s individuálním studiem. Platí vše jako pro normální studenty, mimo povinné výuky a termínů. Termíny se řídí ISP.

Osnovy výuky

1 Úvod,
2 Životní cyklus IS a jeho řízení
3 Základy procesního řízení a modelování
4 Informační systémy, druhy a použití
5 Informační strategie
6 Výběr informačního systému
7 Akvizice informačního systému
8 Implementace informačního systému
9 Zajištění provozu informačního systému
10 Bezpečnost informačního systému
11 Best practices - ITIL
12 Efektivita a efektivnost
13 Shrnutí, případové studie

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pro studenty s ISP platí stejná pravidla, pouze termíny se řídí podle ISP. U on-line výuky není kontrolovaná účast.

Základní literatura

KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H.; HRŮZA,T.; DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. Brno, CERM. 2010. (169 p.). ISBN 978-80-214-4157-6.
MOLNÁR, Zdeněk. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75.
ITIL 2011. Brno, Computer Press 2011. 216s. ISBN: 978-80-251-3732-1.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning