Detail předmětu

Management informačních systémů

FP-minsPAk. rok: 2022/2023

Předmět pokrývá oblast znalostí manažera, nutnou k účinnému a smysluplnému využíváni informačních systémů v organizaci. Předmět je rozdělen do oblastí, pokrývajících jednotlivé fáze životního cyklu informačního systému: vize a strategie, výběr informačního systému, propojení informačních systémů s procesy firmy, implementace informačního systému, řízení provozu. Dále na související oblasti: efektivita a efektivnost informačních systémů a technologií, bezpečnost, best practices, normy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

předpokládají se základní znalosti v oblasti informačních technologií

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

V rámci kombinovaného studia dostávají studenti zpracovat práci na vybrané zadání z obsahového zaměření předmětu Ke kontrole zpracování prací a konzultacím je využíván e-learning, ve kterém mají studenti k dispozici elektronické materiály včetně kontrolních testů. Předmět je zakončen zpracováním samostatného projektu.

V rámci semestru mají studenti k dispozici 26 hodin konzultací s přednášejícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno zpracování semestrální práce. Práce bude hodnocena A-F, k získání zápočtu je nutné hodnocení ne horší než E. Práce musí být odevzdána v zápočtovém týdnu.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - ústní. Při zkoušce bude diskutována i semestrální práce a její hodnocení bude částečně zohledněno při zkoušce.

Zakončení v případě vynucené distanční formy výuky
Primární hodnocení bude podle projektu, ústní zkouška bude přes Teams. Přesný průběh zkoušky bude uveden na e-learningu.

Osnovy výuky

1 Úvod,
2 Životní cyklus IS a jeho řízení
3 Základy procesního řízení a modelování
4 Informační systémy, druhy a použití
5 Informační strategie
6 Výběr informačního systému
7 Akvizice informačního systému
8 Implementace informačního systému
9 Zajištění provozu informačního systému
10 Bezpečnost informačního systému
11 Best practices - ITIL
12 Efektivita a efektivnost
13 Shrnutí, případové studie

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili znalosti nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. Pro studenty s ISP platí stejná pravidla, pouze termíny se řídí podle ISP. U on-line výuky není kontrolovaná účast.

Základní literatura

KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H.; HRŮZA,T.; DOVRTĚL, J. Management informačních systémů. Brno, CERM. 2010. (169 p.). ISBN 978-80-214-4157-6.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-IBE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod,
2 Životní cyklus IS a jeho řízení
3 Základy procesního řízení a modelování
4 Informační systémy, druhy a použití
5 Informační strategie
6 Výběr informačního systému
7 Akvizice informačního systému
8 Implementace informačního systému
9 Zajištění provozu informačního systému
10 Bezpečnost informačního systému
11 Best practices - ITIL
12 Efektivita a efektivnost
13 Shrnutí, případové studie

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracovávání souhrnného projektu k zápočtu s konzultacemi a prezentacemi řešení s učitelem na cvičení

1 - výběr firmy a firemní strategie
2 - výběr informačního systému
3 - výběr infrastruktury
4 - zajištění provozu, organizační struktura pro IS, SLA

eLearning