Detail předmětu

Makroekonomie 2

FP-makKAk. rok: 2022/2023

Předmět Makroekonomie 2 je navazujícím kurzem na předmět Makroekonomie bakalářského studijního programu. Jeho úkolem je rozšířit znalosti získané v základním kurzu o hlubší poznatky makroekonomických teorií. Hlavní náplní výuky jsou poznatky vztahující se k rozšíření znalostí v oblasti agregovaných veličin, makroekonomické rovnováhy, včetně ekonomických modelů, trhů výrobních faktorů, trhu peněz, hospodářské politiky, včetně rozboru aktuálních ekonomických problémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen lépe pochopit teorii a principy ekonomie, jejich východiska a příčiny vzniku v hlubším kontextu se soudobými ekonomickými problémy.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie a Ekonometrie. Student ovládá znalosti principů trhů, hospodářských politik a orientuje se v ekonomické terminologii a znalostech matematických funkcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je kombinací přednášek a samostudia. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška bude písemná, bude obsahovat látku probranou na konzultacích a v rámci doporučeného samostudia dle stanoveného syllabu předmětu. Obsahem budou testové, otevřené i uzavřené otázky.

Ze zkoušky může student získat až 100 bodů, minimálně potřebuje 50 %, tedy 50 bodů, aby zkoušku úspěšně složil.

Známka bude udělena na základě ECTS stupnice hodnocení.

Stupeň A 100 – 90 bodů

Stupeň B 89 – 80 bodů

Stupeň C 79 – 70 bodů

Stupeň D 69 – 60 bodů

Stupeň E 59 – 50 bodů

Stupeň F méně než 50 bodů

Osnovy výuky

Úvod do Makroekonomie II, Ekonomie hlavního proudu, využití modelů v ekonomii, ekonomie krátkého a dlouhého období

Makroekonomické agregáty, Model AS-AD, národohospodářské identity

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: spotřeba a úspory

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: Investice (trh zápůjčních fondů)

Chování ekonomiky v dlouhém období: Trh peněz

Chování ekonomiky v dlouhém období: Otevřená ekonomika

Trh práce, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti

Dlouhodobý ekonomický růst. Solowův model, modely endogenního růstu, soudobá pojetí

Chování ekonomiky v krátkém období: keynesiánský model determinace produktu, model IS-LM

Chování ekonomiky v krátkém období: Model IS-LM, makroekonomická politika v modelu IS-LM. Odvození křivky AD

Chování ekonomiky v krátkém období: IS-LM model v otevřené ekonomice: Mundell-Flemingův model.

Chování ekonomiky v krátkém období: Agregátní nabídka – alternativní modely vysvětlení křivky AS

Phillipsova křivka, Hospodářská politika a Hospodářský cyklus

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení makroekonomických poznatků, a tím získání lepší schopnosti orientace při řešení aktuálních ekonomických problémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce není sledována.

Základní literatura

HOLMAN, R. Makroekonomie – středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. 424 s. ISBN 80-7179-764-2.

HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. 576 s. ISBN 978-80-7400-641-8.


Doporučená literatura

MANKIW, G. Macroeconomics. 10th edition. New York: Worth Publishers, 2019. 656 p. ISBN 978-1-3191-0599- 0.


MANKIW, G. Principles of Economics. Cengage Learning, 9th edition, 2020, 864 p. ISBN 978-0-3570-3831-4.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do Makroekonomie II, Ekonomie hlavního proudu, využití modelů v ekonomii, ekonomie krátkého a dlouhého období

Makroekonomické agregáty, Model AS-AD, národohospodářské identity

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: spotřeba a úspory

Chování ekonomiky v dlouhém období: rovnováha na trhu zboží a služeb: Investice (trh zápůjčních fondů)

Chování ekonomiky v dlouhém období: Trh peněz

Chování ekonomiky v dlouhém období: Otevřená ekonomika

Trh práce, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti

Dlouhodobý ekonomický růst. Solowův model, modely endogenního růstu, soudobá pojetí

Chování ekonomiky v krátkém období: keynesiánský model determinace produktu, model IS-LM

Chování ekonomiky v krátkém období: Model IS-LM, makroekonomická politika v modelu IS-LM. Odvození křivky AD

Chování ekonomiky v krátkém období: IS-LM model v otevřené ekonomice: Mundell-Flemingův model.

Chování ekonomiky v krátkém období: Agregátní nabídka – alternativní modely vysvětlení křivky AS

Phillipsova křivka, Hospodářská politika a Hospodářský cyklus