Detail předmětu

Logistická koncepce řízení

FP-SlkrPAk. rok: 2022/2023

Podniky dnes stále ve větší míře působí v globálním prostředí, což způsobuje, že struktura a počet subjektů mezi podnikem a jeho zákazníky se neustále prodlužuje a stává se nákladnější a složitější. Aby byl podnik schopen plně využít všech příležitostí, potřebuje efektivní, flexibilní, odolný logistický systém. Logistické řízení se prostřednictvím nejen jednotlivých druhů dopravy, manipulace, ale i díky požadavkům na efektivní způsob řízení síťových dodavatelských struktur, které vedou k požadavku zajištění vysokého standardu úrovně kvality služeb, dostává do popředí zájmů jak odborné veřejnosti, tak i praxe.
Předmět se zaměřuje na rozvoj komplexního logistického řízení podniku, které opouští individuální úroveň řízení logistiky, materiálových, informačních, datových či finančních toků a z podnikové úrovně se přesouvá na hierarchicky vyšší úroveň řízení logistických řetězců či sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni aktivně se podílet na formulaci a tvorbě logistické koncepce podniku. Studenti budou mít znalosti principů a forem uspořádání logistických struktur vč. způsobů jejich řízení nezbytných pro podporu zajišťováni hodnoty ať již finálnímu zákazníkovi nebo jednotlivým uživatelům.
Klíčové znalosti předmětu jsou kombinací přístupů řízení produktově orientovaných koncepcí (Right Chain metodologie) a strategií (Postponement); integrované logistické koncepce, ale i přístupů naplňování a řízení lean, agile, leanagile či sustainable logistických struktur.
Důraz je kladen na kontinuální a kritické vyhodnocování logistické koncepce podniku a jejich aktualizace v souladu s nastupujícími trendy Průmyslu 4.0; SMART či přístupy autonomní logistiky.

 

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z: koncepčně strategické oblasti předmětů (Strategický management, Strategický marketing a rozvoj podnikání, Řízení společenské odpovědnosti podniku), kategorie předmětů hodnotové orientace (Strategické řízení výroby, Service Design Management) a průřezové oblasti (Management informačních systémů).

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování vychází a jsou popsány v Úplném znění studijního a zkušebního řádu (článek 7).

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Přednášky předmětu jsou založeny na kombinaci receptivních výukových metod s aktivizačními prvky. Naopak cvičení využívají samostatné práce studentů a jsou realizována kombinací použití metod problem based learning (PBL), project based learning (PRBL) nebo situačních (tzv. případových) metod vedoucích k dialogu či k aktivní týmové diskuzi.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Písemná zkouška je formou "openbook", která obsahuje zadání úkolu s otevřenými otázkami a soubor uzavřených otázek. Pro výslednou klasifikaci je rozhodující počet získaných bodů. 

Odevzdání řešení semestrálního projektu musí být realizováno alespoň 1 týden před obhajobou, přičemž pozdní odevzdání je penalizováno 10 b. Obdobně pozdní nebo změna formy odevzdání dílčích úkolů je penalizována 5b.

Kritéria hodnocení semestrálního projektu jsou odborná úroveň (40 %); aplikační potenciál (30 %); efektivnost hodnocení a obecné podmínky (20 %); formální náležitosti (10 %). Obhajoby se účastní všichni členové týmů. Kritéria hodnocení obhajoby je připravenost; úplnost odpovědí; orientace v řešení; rozsah a diskuse.

 

Zakončení předmětu:

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů. Hodnocení je založeno na řešení semestrálního projektu (max 50 b.); obhajobě semestrálního projektu (max 10 b.); aktivním přístupu k řešení dílčích témat na cvičení/přednáškách (každá aktivita 1 b.), doplňkových aktivitách (každá externí přednáška 5b. / exkurze 10b.) a písemné zkoušce (max 40 b.).

 

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:

Hodnocení je založeno na řešení semestrálního projektu (max 50 b.); obhajobě semestrálního projektu (max 10 b.) a písemné zkoušce (max 40 b.). Studenti kontaktují vyučujícího alespoň 4 týdny před plánovaným termínem zkoušky předmětu.

 

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):

Hodnocení je založeno na řešení semestrálního projektu (max 50 p.); obhajobě semestrálního projektu (max 10 p.) a zkoušce (max 40 p.). Zkouška je online a obsahuje uzavřené a otevřené otázky. Student je hodnocen dle znalosti odpřednášené problematiky, teoretických přístupů zadaných témat a praktických znalostí aplikace řešení daných oblastí.

 

Osnovy výuky

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Atributy logistického řízení. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

 

Učební cíle

Koncepce a systémy logistického řízení podniku a dodavatelských struktur je klíčovou interdisciplinární oblastí řízení každého podniku. Cílem předmětu je seznámit studenty s kategorizací, možnostmi formulace, tvorby a naplňování logistické koncepce podniku bez ohledu na hodnotovou orientaci firmy.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučovaná. Naopak účast na cvičeních je povinná a slouží k syntéze komponent logistického řízení a procvičování dílčích otázek a témat tvorby logistické koncepce.

 

Základní literatura

FRAZELLE Edward H. Supply Chain Strategy: Unleash the Power of Business Integration to Maximize Financial, Service, and Operations Performance. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 384 p. ISBN 978-0071842808
JUROVÁ, Marie. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert. ISBN 978-80-247-5717-9.
CHOPRA, Sunil a Peter MEINDL. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 6th ed. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 978-0133800203.
RICHNÁK, Patrik a Klaudia PORUBANOVÁ. Modern trends in business logistics: corporate logistics in the 21st century. Prague: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-183-7.
BEKTAŞ, Tolga. Freight transport and distribution: concepts and optimisation models. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-4822-5870-7.

Doporučená literatura

BARTOŠEK, Vladimír, Josef ŠUNKA a Matúš VARJAN. Logistické řízení podniku v 21. století. Brno: CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-824-3.
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
DITTMANN, Paul, J. Supply Chain Transformation: Building and Executing an Integrated Supply Chain Strategy. New York: McGraw-Hill Ecucation, 2012. ISBN 978-0071798303.
SARKAR, Suman. The supply chain revolution: innovative sourcing and logistics for a fiercely competitive world. New York: Amacom, 2017. ISBN 978-0-8144-3878-7.
TOPPS, James a Glenn TAYLOR. Managing the retail supply chain: merchandising strategies that increase sales and improve profitability. London: KoganPage, 2018. ISBN 978-0-7494-8062-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logistická koncepce řízení. Dekompozice logistické koncepce v podniku. Vazby logistické koncepce na strategické řízení podniku. Postupy, kroky, tvorba a implementace logistické koncepce.
2. Síťové prostředí. Channel Management. Logistické struktury. Logistický řetězec a jeho dekompozice. Základní dodavatelský řetězec a jeho další generace. Typologie modelů dodavatelského řetězce. Logistické sítě. Specifika a podmínky řízení logistických struktur v různém odvětví.
3. Atributy logistického řízení. Metody a způsoby návrhu a změny řízení logistických struktur. Požadavky dlouhodobé koncepce řízení, udržitelné síťové struktury a dodavatelské řetězce.
4. Kategorizace přístupů logistického řízení podniku. Tradiční přístupy. Individuální přístupy. Společné přístupy, spolupráce, strategické partnerství (Partner Relationship Management). Společné přístupy tvorby logistické koncepce. Kombinované přístupy.
5. Produktově orientovaná logistická koncepce. Prognosticky orientované řízení (POS). Poptávkově orientované řízení. Strategie postponement. Strategie intenzivní, exkluzivní a selektivní distribuce.
6. Integrovaná logistická koncepce. Struktura, prvky a vazby integrované logistické koncepce.
7. Hodnotově orientované přístupy (Value Management). Struktura, prvky a vazby Management of Value (MoV) při tvorbě logistické koncepce.
8. Štíhlé logistické řízení. Struktura, prvky a vazby štíhlé logistické koncepce.
9. Agilní logistické řízení. Struktura, prvky a vazby agile management při tvorbě logistické koncepce. Řízení odolných-agilních a udržitelných dodavatelských/logistických řetězců.
10. Vývojové směry logistického řízení. Průmysl 4.0. SMART. Autonomní logistika a problémové oblasti.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Komplexnost, variabilita, transparentnost a sledovatelnost v logistickém prostředí. Bullwhip Efect. Případová studie.
2. Hierarchizace, vyvažování a možné přístupy řízení strategie rozvoje logistických struktur.
3. Metodologie RightChain. Model RightChainStar. Dekompozice logistického řetězce (Supply Chain Design Decompostion). Supply Chain Operation Reference.
4. Produktově orientovaná logistická koncepce. Postponement. Případová studie.
5. Modely a způsoby hodnocení logistické koncepce. Procesní, generický model. Conceptual system assessment and reformulation. Customer-Product-Process-Resource.
eLearning