Detail předmětu

Komunikace v řízení

FP-SkrPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní řízení podniku a zvyšování jeho výkonnosti. Důraz je kladen na rozvíjení a zdokonalování sociálně manažerských a podnikatelských dovedností studentek a studentů především v oblasti vnitropodnikové sociální komunikace a na trénink v hledání a nacházení aplikačních alternativ účinných v současné i budoucí ekonomické praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět prohlubuje, rozšiřuje a rozvíjí relevantní psychologické znalosti a dovednosti v klíčové oblasti sociální způsobilosti a kompetence manažera. Studentům a studentkám poskytuje zdokonalení především v těchto dovednostech: identifikovat komunikační cíle, aktivně naslouchat, srozumitelně formulovat požadavky a stanoviska, analyzovat komunikační problémy, volit relevantní komunikační strategie a taktiky a úspěšně je aplikovat, předcházet nedorozuměním v běžných i náročných pracovních situacích a tvořivou komunikací podporovat a zvyšovat výkonnost individuální, týmovou i organizační.

Prerekvizity

Znalost poznatků obsahující následující publikace:
KONEČNÁ, Z. Základy komunikace. Základy komunikace. 1. Brno: Akademické nakladatesltví CERM, 2009. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-3891- 0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytují vhled do principů a pravidel pro účinné řešení komunikačních situací v manažerské praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro úspěšné absolvování předmětu:
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 30b týmová semestrální práce
• 15b prezentace SP a odpovědi v rámci diskuze
• 10b řešení otázek zadané případové studie
•   5b  extra aktivity  
• 45b závěrečné písemné zkoušky.
K úspěšnému absolvování předmětu je nutno vypracovat semestrální práci, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v diskuzi v průběhu k tomu určené vyučovací jednotky. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.
Dále je v průběhu semestru řešena případová studie, kde za vyřešené úkoly získají studenti bodové ohodnocení. Extra body mohou získat za aktivity nad rámec povinné výuky.
Bodové hodnocení ze cvičení se přenáší ke zkoušce a finální hodnocení zahrnuje výkon v průběhu cvičení a při zkoušce.

Studenti s ISP vypracují individuální semestrální projekt, který je zadán před začátkem semestru. 

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s relevantními poznatky sociální komunikaci jako klíčového nástroje vedení lidí v podniku. Důraz je kladen na rozvíjení manažerských kompetencí potřebných pro efektivní vedení lidí, a to především tréninkovou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Základní literatura

MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Nakladatel: Grada 2015. ISBN 9788024742212.
ČAKRT M. Typologie osobnosti pro manažery. Manažerské styly rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-201-7.

Doporučená literatura

EVANGELU, J. E. Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací. Ostrava, Key Publishing, 2013. ISBN: 978-80-7418-175-7.
PLAMÍNEK J. Komunikace a prezentace. Grada : Praha, 2012, ISBN 9788024744841.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning