Detail předmětu

Knowledge Management

FP-IBkmPAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a manažerského rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících se znalostním managementem a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na problematiku reprezentace znalostní v kontextu znalostního inženýrství a na znalostní modely pro podporu rozhodování. Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami, zejména projektovým managementem.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Pro absolvování předmětu je požadováno splnění následujících podmínek:

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:

- úspěšného absolvování zápočtového testu (min. 50%),

- úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů). V případě potřeby ústní dozkoušení. Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.

Známky a jim odpovídající body:

A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM

Požadavky pro udělení zápočtu:

Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Požadavky ke zkoušce:

Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Osnovy výuky

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a manažerského rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících se znalostním managementem a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na problematiku reprezentace znalostní v kontextu znalostního inženýrství a na znalostní modely pro podporu rozhodování. Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami, zejména projektovým managementem.

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:

 1. Úvod do znalostního managementu.
 2. Znalostní management v rozhodovacím procesu a reprezentace znalostí.
 3. Model lineárního programování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu.
 4. Multikriteriální model rozhodování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu.
 5. Modelování a reprezentace znalostí – rozhodovací stromy, rozhodovací tabulky.
 6. Znalostní inženýrství a Soft Computing.
 7. Integrace znalostního managementu.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

DALKIR, K. Knowledge management in theory and practice. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 356 p. ISBN 978-0-7506-7864-3.
MILTON, N., LAMBE, P. The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. London, Philadelphia: Kogan Page Publishers, 2016. 320 p. ISBN 978-0-7494-7553-6.
ŠUBRT, T., ZUZÁK, R. et all. Mastering knowledge. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. 318 p. ISBN 978-80-87197-37-0.

Doporučená literatura

MERTINS, K., HEISIG, P., VORBECK, J. Knowledge management. Berlin: Springer, 2003. 383 p. ISBN 3-540-00490-4.
KOTLARSKY, J., OSHRI, I., FENEMA, P. Knowledge processes in globally distributed contexts. Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2008. 259 p. ISBN 978-0-230-00731-4.
LOVE, P., FONG, P., IRANI, Z. Management of knowledge in project environments. Boston: Elsevier, 2005. 242 p. ISBN 0-7506-6251-4.
COLLISON, CH., PARCELL, G. Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations. Oxford: John Wiley And Sons, 2004. 332 p. ISBN 978-1-841-12509-1.
MILTON, N. Knowledge management for teams and projects. Oxford: Chandos Publishing, 2005. 154 p. ISBN 1-84334-114-X.
ANDERSON, D. R., SWEENEY, D. J., WILLIAMS, T. A., CAMM, J. D., COCHRAN, J. J. Quantitative Methods for Business. 13rd ed. Boston: Cengage Learning, 2016. 936 p. ISBN 978-1-285-86631-4.
ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria decision analysis: methods and software. Chichester: John Wiley, 2013. 296 p. ISBN 978-1-119-97407-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do znalostního managementu.
 2. Znalostní management v rozhodovacím procesu a reprezentace znalostí.
 3. Model lineárního programování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu.
 4. Multikriteriální model rozhodování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu.
 5. Modelování a reprezentace znalostí – rozhodovací stromy, rozhodovací tabulky.
 6. Znalostní inženýrství a Soft Computing.
 7. Integrace znalostního managementu.

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Model lineárního programování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu.
 2. Multikriteriální model rozhodování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu – výpočet vah kritérií.
 3. Multikriteriální model rozhodování jako systém podpory rozhodování ve znalostním managementu – metody řešení problémů.
 4. Modelování a reprezentace znalostí – rozhodovací stromy.
 5. Modelování a reprezentace znalostí – rozhodovací tabulky.
 6. Zápočtový test.
 7. Znalostní/expertní systémy – případové studie.