Detail předmětu

International Marketing

FP-IBinmPAk. rok: 2022/2023

Student bude rozvíjet znalosti z oblasti marketingu se zaměřením na mezinárodní prostředí firmy. Půjde zde zejména o poznání skrytých potřeb zákazníka a způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování. V rámci přednášek je představena vhodná metodika pro tvorbu marketingových plánů pro vstup a působení na zahraničních trzích v mezinárodním marketingu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Hlavní studijní výstupy kurzu jsou následující znalosti a schopnosti:

1. Základ pro koncepci obchodního marketingu v mezinárodním a globálním prostředí
2. Strategické metody marketingové analýzy v globálním marketingu
3. Příprava mezinárodního plánu vstupu na trh
4. Implementace globální marketingové strategie a užitečných nástrojů
5. Strategické, finanční, etické a další aspekty globální marketingové strategie

Další specifické cíle kurzu jsou následující:
• Rozvíjet strategické plánování a realizační dovednosti v rychle se měnícím prostředí.
• Krystalizace vazeb mezi obchodními rozhodnutími a finanční výkonností.
• internalizovat, jak důležité je používat tržní data a konkurenční signály pro úpravu strategického plánu a přísnějšího zaměření obchodní taktiky.
• Budování důvěry prostřednictvím znalostí a zkušeností.

Prerekvizity

Znalosti základních marketingových pojmů a koncepcí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Standardní průběh výuky: polovina času je věnována "klasické" přednášce, druhá polovina řízeným diskusím, týmovým pracem a řešení případových studií. Jako podpora vyučování se využívá video.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Hodnocení bude založeno na posouzení úrovně zpracování a prezentace týmového projektu - marketingového plánu vstupu na zahraniční trh a na ústní zkoušce, jejímž účelem bude ověření pochopení metod a principů mezinárodního marketingu. Celkové hodnocení předmětu je rozděleno následovně:
- aktivní účast ve výuce (10%)
- zpracování a prezentace týmových projektů (50%)
- ústní zkouška (40%)

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Hodnocení předmětu je postaveno především na zpracování individuálního projektu marketingového plánu, jeho obhajobě a odborné ústní rozpravě.

Osnovy výuky

Celkovým cílem tohoto kurzu je rozvíjet odborné marketingové dovednosti v podobě přípravy a realizace strategických plánů pro vstup na nové trhy v mezinárodním podnikatelském prostředí. Student bude rozvíjet znalosti z oblasti marketingu se zaměřením na mezinárodní prostředí firmy. Půjde zde zejména o poznání skrytých potřeb zákazníka a způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování. V rámci přednášek je představena vhodná metodika pro tvorbu marketingových plánů pro vstup a působení na zahraničních trzích v mezinárodním marketingu.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction, course overview, team project specification
2. Strategic marketing position analysis in international environment – external factors
3. Strategic marketing position analysis in international environment – internal factors
4. Product in a mean of added value for customers in international context
5. Marketing research basics and its use in international marketing
6. Market segmentation, targeting and positioning in international environment
7. Pricing in international business
8. Distribution channels in international business
9. Marketing communication internationally – traditional forms
10. Marketing communication internationally – online and digital channels
11. Customer Relationship Management and Relationship marketing in international environment
12. Future trends in international marketing
13. Project presentations, summary and feedback

Učební cíle

Celkovým cílem tohoto kurzu je rozvíjet odborné marketingové dovednosti v podobě přípravy a realizace strategických plánů pro vstup na nové trhy v mezinárodním podnikatelském prostředí.
Studenti získají vodítko a v malých týmech připraví strategický marketingový plán pro vstup na nový mezinárodní trh.
Specificky jde o tyto dílčí cíle:
a) Vybudovat u studentů vědomí důležitosti globálních marketingových témat, jak z pohledu mikroekonomického, tak makroekonomického.
b) Kriticky posoudit vhodnost metod analýzy mezinárodního marketingového prostředí a naučit se je vhodně využívat.
c) Vybudovat povědomí o specifických marketingových nástrojích, vhodných pro uplatnění v globálních tržních podmínkách.
d) Rozvinout aplikační schopnosti studentů při uplatnění teoretických koncepcí v mezinárodním kontextu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na jednotlivých seminářích není povinná, nicméně je bodovaná.
Povinné jsou semináře, na kterých probíhají průběžné konzultace milníků při zpracování marketingových plánů.

Základní literatura

BRADY, D. L. Essentials of international marketing. Routledge, 2014. ISBN: 978-0-7656-2475-8.
KIRPALANI, V. H., GARBARSKI, L., KAYNAK, E. Successfully Doing Business/Marketing in Eastern Europe, New York: Taylor & Francis, 2009. ISBN 978-0-7890-3272-0.
KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. Seventeenth edition. Hoboken: Pearson Higher Education, 2018. ISBN 978-0134492513.

Doporučená literatura

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132102926.
JOHNSON, Gerry, Kevan SCHOLES a Richard WHITTINGTON. Exploring corporate strategy. 7th ed. New York: FT/Prentice Hall, 2005. ISBN 978-0273687344.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning