Detail předmětu

International Economics

FP-FieKAk. rok: 2022/2023

Předmět Mezinárodní ekonomie navazuje na předměty Makroekonomie I a Makroekonomie II. Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy. Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje .

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje a hospodářské politiky státu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu a diskuse o klíčových tématech daného předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě výsledků 1) kombinované zkoušky (70% váha na celkovém hodnocení) a 2)seminární práce, zpracování review a účasti na vybraných přednáškách a na cvičeních (30% váha na celkovém hodnocení).

Osnovy výuky

Cílem předmětu „International Economics“ je rozšířit znalosti studentů získané v základním kurzu makroekonomie o pokročilé teorie mezinárodního obchodu a seznámit je s nástroji mezinárodní obchodní politiky, teoriemi vnější ekonomické rovnováhy a měnového kurzu a s rolí institucí při regulování mezinárodních ekonomických vztahů. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů mezinárodního obchodu a aplikovat tyto modely v kontextu soudobého ekonomického vývoje.
Topics lectures are as follows:
1. International Trade Theories – Classical Country-Based Trade Theories
2. The Heckscher-Ohlin Model.
3. The Standard Trade Model.
4. External Economies of Scale and the International Location of Production.
5. Trade Policy I: Tariffs and Import Quotas.
6. Trade Policy II: Export Subsidies and Other Instruments of Trade Policy.
7. The political Economy of Trade Policy - Sothisticated Arguments for Restricting International Trade.
8. International Movement of Labour and Capital.
9. Prices for International Transactions: Real and Nominal Exchange Rates. Theory of Exchange-Rate Determination based on Purchasing-Power Parity.
10. Optimum Currency Areas and the European Experience
11. Equilibrium in the Open Economy: Money, Interest Rates, and Exchange Rates.
12. Fiscal and Monetary Policy in a Small Open Economy.
13. International Negotiations and Trade Policy.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v základním a středně pokročilém kurzu makroekonomie o pokročilé modely mezinárodního obchodu, obchodní politiky, měnového kurzu a vnější ekonomické rovnováhy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

KRUGMAN, P. R., OBSTFELD, M. International Economics. Theory and Policy. Pearson. 2015. ISBN 978-1-292-01955-7.
MANKIW, N. G. Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-285-16591-2.
TEMIN, P. 2016. The American Dual Economy. International Journal of Political Economy, Routledge, 45(2), pp. 85-123. DOI: 10.1080/08911916.2016.1185311. TEMIN, P. 2016. The American Dual Economy. International Journal of Political Economy, Routledge, 45(2), pp. 85-123. DOI: 10.1080/08911916.2016.1185311.

Doporučená literatura

GRIFFIN, W. R., PUSTAY, M. W. International Business. Pearson, 2015. ISBN 978-1-292-01821-8.
NÖLKE, A., VLIEGENTHART, A. 2009. Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, Routledge, 61(4), pp. 670-702. DOI: 10.1017/S0043887109990098.
FEENSTRA, R., TAYLOR, A. International Economics. Macmillan, 2017. ISBN 978-13-1912-764-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie mezinárodního obchodu: Merkantelisté a klasická politická ekonomie a mezinárodní obchod (principy absolutní a komparativní výhody, relativní cena).
2. Teorie mezinárodního obchodu: Neoklasická ekonomie – Heckscherův a Ohlinův model, Stolperův a Samuelsonův teorém o změně světových cen, teorém o vyrovnání cen výrobních faktorů, Rybczynského efekt a změna relativní vybavenosti, Leontief a jeho paradox.
3. Standardní model obchodu.
4. Vybrané alternativní teorie mezinárodního obchodu. Rostoucí výnosy z rozsahu a mezinárodní obchod.
5. Teorie a praxe vnější obchodní politiky I: cla a kvóty a jejich dopad na ekonomické subjekty v podmínkách malé otevřené ekonomiky.
6. Teorie a praxe vnější obchodní politiky II: subvence a další nástroje vnější obchodní politiky a jejich dopad na ekonomické subjekty v podmínkách malé otevřené ekonomiky.
7. Politická ekonomie vnější obchodní politiky – kontroverze ve vnější obchodní politice (důvody protekcionismu, sofistikované argumenty pro aktivistickou vnější obchodní politiku, antiglobalizační hnutí a mezinárodní obchod, Světová obchodní organizace a národní suverenita).
8. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů: práce a kapitál (nadnárodní společnosti jako forma pohybu kapitálu, mezinárodní poskytování a přijímaní úvěrů).
9. Ceny v mezinárodních obchodních transakcích: Reálné, nominální a efektivní měnové kurzy. Parita kupní síly a parita úrokových sazeb. Teorie optimální měnové oblasti a zkušenosti EMU. Teorie mezinárodní ekonomické integrace.
10. Teorie optimální měnové oblasti a zkušenosti s fungováním Evropské měnové unie. Proměna systému vládnutí v hospodářské a měnové unii.
11. Rovnováha v malé otevřené ekonomice: Peníze, úrokové sazby a měnové kurzy. Fiskální a monetární politika v podmínkách malé otevřené ekonomiky.
12. Fiskální a monetární politika v podmínkách malé otevřené ekonomiky.
13. Teorie mezinárodní ekonomické integrace.