Detail předmětu

Intercultural Management

FP-IBimPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení v interkulturním prostředí podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků manažerských přístupů se zaměřením na efektivní interpersonální komunikaci a schopnost aplikace získaných poznatků prostřednictvím tréninkových nástrojů do podnikové praxe.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studentky a studenti získají relevantní poznatky z oblasti sociální způsobilosti a s nimi spojené kompetence. Budou seznámeni se základními teoretickými modely a strategiemi a možnostmi jejich aplikace ve své vlastní praxi. Ve cvičeních upevní a rozvinou dovednosti podporující efektivní průběh sociální interakce v běžných i náročných pracovních situacích.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané ve společenskovědních předmětech na úrovni středoškolského vzdělání.
Jazyková kompetence zvládnutí anglického jazyka minimálně na úrovni B1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, v rámci cvičení: behaviorální interview, hraní rolí, modelové situace, řešení případových studií

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:
* aktivní účast 10%
* semestrální práce 40%
* prezentace semestrální práce 40%
* reakce na dotazy k semestrální práci 10%

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení v interkulturním prostředí podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků manažerských přístupů se zaměřením na efektivní interpersonální komunikaci a schopnost aplikace získaných poznatků prostřednictvím tréninkových nástrojů do podnikové praxe.
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to the course. Definition of organizational criteria and conditions for passing the course. Assignment of semester work topics and processing criteria.
2. Definition of key terms: culture and its elements, intercultural competence and its components, process of intercultural communication.
3. Intercultural adaptation: individual identity, acculturation, cultural shock and mechanisms of its successful coping
4. Culture concept description.
5. Classical cultural models: Hofstede, Trompenaars, Hampdon-Turner.
6. The concept of cultural standards according to A. Thomas.
7. Cultural assimilator as a means of intercultural training.
8. Negotiating in international environment. AID model for interactions with different cultures.
9. Specifics of work in international teams. GLOBE model.
10. Barriers to intercultural communication. Ethnocentrism, cultural relativism.
11. Specifics of selected European cultures with a focus on international trade.
12. Specifics of selected non-European cultures with a focus on international trade.
13. Repetitorium and discussion on the topics.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je osvojení si poznatků relevantních interpersonální komunikaci v mezinárodním prostředí a jejich aplikace prostřednictvím tréninkových aktivit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučovaná, na cvičeních povinná.

Základní literatura

BARMEYER, Ch., FRANKLIN, P. Intercultural Management : A Case-Based Approach to Achieving Complementarity and Synergy. MacMillan Education, 2016. ISBN13 978-11-3702-737-5.
HOFSTEDE , G., HOFSTEDE, G. J., MINKOV. M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3rd ed., New York: McGraw-Hill, 2016. ISBN13 978-00-7166-418-9.

Doporučená literatura

CHIN, J. L., TRIMBLE, J. E. Diversity and Leadership. SAGE Publications, 2014. ISBN13 978-14-5225-789-1.
PILLER, I. Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edingurgh: Edinburgh University Press, 2017. ISBN13 978-14-7441-291-9.
SCHEIN, E. H., SCHEIN, P. Organizational Culture and Leadership. New York: John Wiley & Sons Inc, 2016. ISBN13 978-11-1921-204-1.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s cílem a osnovou předmětu. Vymezení organizačních kritérií a podmínek absolvování předmětu. Zadání témat semestrálních prací a kritérií jejich zpracování.
2. Vymezení klíčových pojmů: kultura a její prvky, interkulturní kompetence a její složky, proces interkulturní komunikace.
3. Interkulturní adaptace: identita jedince, akulturace, kulturní šok a mechanismy jeho úspěšného zvládání.
4. Koncept kultury.
5. Klasické kulturní modely: Hofstede, Trompenaars, Hampdon-Turner.
6. Koncept kulturních standardů dle A. Thomase.
7. Kulturní asimilátor jako prostředek interkulturního tréninku.
8. Vyjednávání v mezinárodním prostředí. AID model pro interakce s odlišnými kulturami.
9. Specifika práce v mezinárodních týmech. GLOBE model.
10. Bariéry interkulturní komunikace. Etnocentrizmus, kulturní relativizmus.
11. Specifika vybraných evropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
12. Specifika vybraných mimoevropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
13. Repetitorium a diskuze k probraným tématům.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s cílem a osnovou cvičení. Zadání témat semestrálních prací a kritérií jejich zpracování.
2. Vymezení obsahu kultury a její prvky, interkulturní kompetence a její složky, proces interkulturní komunikace.
3. Interkulturní adaptace: fáze kulturního šoku a nácvik jeho úspěšného zvládání.
4. Případová studie: vliv kultury na pracovní prostředí.
5. Rozbor: klasické kulturní modely: Hofstede, Trompenaars, Hampdon-Turner.
6. Rozbor: koncept kulturních standardů dle A. Thomase.
7. Interkulturní trénink: Kulturní asimilátor k vybrané národní kultuře.
8. Modelová situace: vyjednávání v mezinárodním prostředí.
9. Specifika práce v mezinárodních týmech. GLOBE model.
10. Bariéry interkulturní komunikace. Etnocentrizmus, kulturní relativizmus.
11. Specifika vybraných evropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
12. Specifika vybraných mimoevropských kultur se zaměřením na oblast mezinárodního obchodu.
13. Repetitorium a diskuze k probraným tématům.

eLearning