Detail předmětu

Informační a komunikační technologie

FP-RiktDAk. rok: 2022/2023

Předmět je určen studentům doktorského studia a jeho cílem je, aby používali pokročilé výzkumné postupy a metody a aby byli schopni je kreativně aplikovat nebo modifikovat je k využití v ekonomickém výzkumu v oblasti strategického řízení informačních systémů.
Obsah kurzu:
· Strategické řízení informačních systémů. Základní metodiky pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
· Životní cyklus informačních systémů a jejich řízení.
· Informační technologie, současné trendy. Otázky bezpečnosti, kybernetické právo, GDPR a právní důsledky.
· Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
· Efektivnost a efektivnost informačních systémů; analýzy slabých stránek nasazení informačních technologií ve společnosti; známé chyby a možnosti jejich řešení.
· Skutečné posouzení účinnosti a účinnosti informačního systému ve vybrané společnosti a návrhy na zlepšení

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

předpokládají se základní znalosti v oblasti informačních systémů a technologií

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka studijních předmětů je organizovaná formou přednášek, seminářů, konzultací a samostatného studia

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti jsou hodnoceni na základě zpracování vlastního výzkumu ve firmě - písemné práce. V rámci kurzu bude každý student vyhodnocovat efektivitu a efektivitu informačního systému ve vybrané společnosti s využitím znalostí z předmětu. Předložená písemná práce bude obhajována a projednána s učitelem. Při hodnocení kurzu bude uděleno až 80 bodů za obsah písemné práce a až 20 bodů za její prezentaci a obhajobu. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75 bodů.

Osnovy výuky

· Strategické řízení informačních systémů. Základní metodiky pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
· Životní cyklus informačních systémů a jejich řízení.
· Informační technologie, současné trendy. Otázky bezpečnosti, kybernetické právo, GDPR a právní důsledky.
· Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
· Efektivnost a efektivnost informačních systémů; analýzy slabých stránek nasazení informačních technologií ve společnosti; známé chyby a možnosti jejich řešení.
· Skutečné posouzení účinnosti a účinnosti informačního systému ve vybrané společnosti a návrhy na zlepše

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75. (EN)
ISACA, 2017. ISACA Certification: IT Audit, Security, Governance and Risk. (EN)
ITIL 2011. Brno, Computer Press 2012. ISBN 987-80-251-3732-1 (CS)

Doporučená literatura

KOCH, M., CHVÁTALOVÁ, Z. 2017. Information Systems Efficiency Model. Journal of Systems Integration, 8(3), p. 3-9. ISSN 1804-2724. (EN)
LAGSTEN, J. 2011. Evaluating Information Systems according to Stakeholders: A Pragmatic Perspective and Method. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 14(1), p. 73-88. ISSN 15666379. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, Informační systémy
Enterprise architecture
Procesní řízení
Informační strategie
ITIL,Cobit
HOS
Akvizice a implementace IS
Efektivnost IS
Bezpečnost IS