Detail předmětu

Hospodářská angličtina 2

FP-HA2PLAk. rok: 2022/2023

Je vyžadována velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni a alespoň základní znalosti obchodní angličtiny. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro obchodní komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Velmi dobré středoškolské znalosti jazyka a znalosti odborných struktur a slovní zásoby odpovídající kurzu Hospodářská angličtina 1

Literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL a John ROGERS. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6.
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

PPředmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zakončení předmětu prezenční formě studia:
Zápočet: 75% aktivní účast seminářích, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): 75% aktivní účast na online seminářích prostřednictvím MS Teams, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Uznání předmětu HA2P na základě mezinárodního certifikátu

Vzhledem k odbornému obsahu nabízených předmětů nelze uznat žádnou zkoušku z obecného jazyka na nižší úrovni než C1. Uznány mohou být mezinárodní zkoušky Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) nebo zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) Vantage, případně Business English Certificate (BEC) Higher. Zkoušky lze uznat do 5 let od jejich konání. 

Uznání předmětu HA2P na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní prokazatelně odpovídá obsahu a úrovni (obchodní angličtina na úrovni B1 a vyšší) předmětu Hospodářská angličtina a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Hospodářská angličtina.


Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Kurz navazuje na předchozí semestr. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.
1. U7: Cultures - Cultural awareness in business, Cultures shock.
2. U7: Cultures - Business relationships, Giving advice, Expressing obligation and necessity.
3. U8: Human resources – Job interviews, Expressions for talking about job applications.
4. U8: Human resources – Infinitives and -ing forms, Getting information on the telephone.
5. U9: International markets – Development of international markets, Words and expressions for talking about free trade.
6. U9: International markets – Conditionals, Negotiating.
7. U10: Ethics – Ethics at work, Words to describe illegal activity or unethical behaviour.
8. U10: Ethics – Narrative tenses, Considering options.
9. U11: Leadership – Qualities of good relationship, Words to describe character .
10. U11: Leadership – Relative clauses, Presenting.
11. U12: Competition , Idioms from sport to describe competition.
12. U12: Competition – Passives, Negotiating.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je systematicky kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor