Detail předmětu

Hospodářská angličtina 2

FP-HA2PLAk. rok: 2022/2023

Je vyžadována velmi dobrá znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni a alespoň základní znalosti obchodní angličtiny. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro obchodní komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby. Seznámí je se základní ekonomickou terminologií a umožní jim porozumět jednodušším ekonomickým textům.

Prerekvizity

Velmi dobré středoškolské znalosti jazyka a znalosti odborných struktur a slovní zásoby odpovídající kurzu Hospodářská angličtina 1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

PPředmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá z následujících částí:

Zakončení předmětu prezenční formě studia:
Zápočet: 75% aktivní účast seminářích, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): 75% aktivní účast na online seminářích prostřednictvím MS Teams, e-learningové aktivity a cvičení, závěrečný test
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému odbornému textu, porozumění čtenému odbornému textu

Uznání předmětu HA2P na základě mezinárodního certifikátu

Vzhledem k odbornému obsahu nabízených předmětů nelze uznat žádnou zkoušku z obecného jazyka na nižší úrovni než C1. Uznány mohou být mezinárodní zkoušky Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) nebo zkoušky z obchodní angličtiny Business English Certificate (BEC) Vantage, případně Business English Certificate (BEC) Higher. Zkoušky lze uznat do 5 let od jejich konání. 

Uznání předmětu HA2P na základě zkoušky získané na zahraniční univerzitě

Pokud student během svého studijního pobytu v rámci programu Erasmus absolvuje na zahraniční univerzitě předmět odborného anglického jazyka, který svojí náplní prokazatelně odpovídá obsahu a úrovni (obchodní angličtina na úrovni B1 a vyšší) předmětu Hospodářská angličtina a složí z něj zkoušku, může mu být tento předmět uznán jako ekvivalent předmětu Hospodářská angličtina.


Osnovy výuky

Kurz navazuje na předchozí semestr. Vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na středně-pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na charakteristické vlastnosti obchodní angličtiny na úrovni B1. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro formální komunikaci v ekonomických profesích.
1. U7: Cultures - Cultural awareness in business, Cultures shock.
2. U7: Cultures - Business relationships, Giving advice, Expressing obligation and necessity.
3. U8: Human resources – Job interviews, Expressions for talking about job applications.
4. U8: Human resources – Infinitives and -ing forms, Getting information on the telephone.
5. U9: International markets – Development of international markets, Words and expressions for talking about free trade.
6. U9: International markets – Conditionals, Negotiating.
7. U10: Ethics – Ethics at work, Words to describe illegal activity or unethical behaviour.
8. U10: Ethics – Narrative tenses, Considering options.
9. U11: Leadership – Qualities of good relationship, Words to describe character .
10. U11: Leadership – Relative clauses, Presenting.
11. U12: Competition , Idioms from sport to describe competition.
12. U12: Competition – Passives, Negotiating.
13. Zápočtový test.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, schopnost porozumění odborným ekonomickým textům a komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast studentů na cvičeních je systematicky kontrolována.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

COTTON, David, David FALVEY, Simon KENT, Bill MASCULL a John ROGERS. Market leader: intermediate: business English. 3rd ed. Harlow: Pearson Longman, 2010. ISBN 978-1-4082-3695-6.

Doporučená literatura

MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2010
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064.
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B1: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035362. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor BAK-UAD-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning