Detail předmětu

Finanční management

FP-RfmDAk. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako propojení nejnovějších teoretických znalostí z oblasti podnikových věd s hodnotou podniku. Poskytuje studentům nejnovější vědecké závěry plynoucí z ekonomického výzkumu ve vztahu k rozvoji podniku, jako i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů ekonomického řízení podniků v globálním ekonomickém prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student bude ovládat a současně bude schopný aplikovat:
- teorii volby finančních cílů podniků a jejich měření;
- teorii rozhodování o formách financování podniků;
- metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů včetně metod hodnocení rizika investice;
- výnosové metody určování hodnoty podniku.
- modely řízení platební schopnosti podniku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti teorie ekonomických věd a podnikové ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostudium, diskuse nad vybraným problémem, prezentace získaných poznatků.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je na základě obhajoby seminární práce (50 bodů) a diskuse teoretických základů řešeného problému (50 bodů). Témata budou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta. Ke složení zkoušky je nutné dosáhnout min. 65 bodů.

Osnovy výuky

Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
Měření a hodnocení výkonnosti podniků
Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti studentů v oblasti financí podniků a rozvíjet jejich analytické schopnosti při identifikaci trendů, jejich pochopení, predikci budoucího vývoje a dopadů na podnik a jeho budoucí rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích se doporučuje.

Základní literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance: a user´s manual. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 658 s. ISBN 0-471-66093-0.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 685 s. ISBN 0-471-75121-9.
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
MAŘÍK, M. a kol. Metoda oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 3. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress. 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4.
BRIGHAM, E.F - EHRHARDT. M.C. Financial management: Theory and Practice. 12th Edition.South-Western, 2008. ISBN 978-0-324-42269-6
MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha: VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica. 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5.
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
Měření a hodnocení výkonnosti podniků
Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.