Detail předmětu

Finanční management

FP-RfmDAk. rok: 2022/2023

Předmět je koncipován jako propojení nejnovějších teoretických znalostí z oblasti podnikových věd s hodnotou podniku. Poskytuje studentům nejnovější vědecké závěry plynoucí z ekonomického výzkumu ve vztahu k rozvoji podniku, jako i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů ekonomického řízení podniků v globálním ekonomickém prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student bude ovládat a současně bude schopný aplikovat:
- teorii volby finančních cílů podniků a jejich měření;
- teorii rozhodování o formách financování podniků;
- metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů včetně metod hodnocení rizika investice;
- výnosové metody určování hodnoty podniku.
- modely řízení platební schopnosti podniku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti teorie ekonomických věd a podnikové ekonomiky.

Literatura

DAMODARAN, A. Applied corporate finance: a user´s manual. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 658 s. ISBN 0-471-66093-0.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, c2006. 685 s. ISBN 0-471-75121-9.
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4.
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
MAŘÍK, M., MAŘÍKOVÁ P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
MAŘÍK, M. a kol. Metoda oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Vyd. 3. Praha: Ekopress, 2011. 494 s. ISBN 978-80-86929-67-5.
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress. 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4.
BRIGHAM, E.F - EHRHARDT. M.C. Financial management: Theory and Practice. 12th Edition.South-Western, 2008. ISBN 978-0-324-42269-6
MAŘÍKOVÁ, P., MAŘÍK, M. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Praha: VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica. 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1242-6.
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 978-80-247-3441-5.
REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012, 142 s. ISBN 978-80-247-1835-4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostudium, diskuse nad vybraným problémem, prezentace získaných poznatků.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je na základě obhajoby seminární práce (50 bodů) a diskuse teoretických základů řešeného problému (50 bodů). Témata budou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta. Ke složení zkoušky je nutné dosáhnout min. 65 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
Měření a hodnocení výkonnosti podniků
Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti studentů v oblasti financí podniků a rozvíjet jejich analytické schopnosti při identifikaci trendů, jejich pochopení, predikci budoucího vývoje a dopadů na podnik a jeho budoucí rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích se doporučuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor