Detail předmětu

Finanční analýza a plánování

FP-fapPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku .V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, , základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 40 bodů v řádném termínu, 35 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 25 bodů.
2. Úspěšné zpracování semestrální práce, odprezentování v předem určeném termínu a odprezentování. Maximálně 60 bodů při splnění v určeném termínu, při pozdějším splnění pouze max. 50 bodů.
3. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.

Studenti se schváleným individuálním studijním plánem (dále ISP) získají zápočet za kvalitně vypracovanou teoretickou semestrální práci. Studenti s ISP mailem kontaktují garanta předmětu, který určuje zaměření semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního zkoušení.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ, D. REMEŠ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 3. kompletně aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0563-2. (CS)
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. aktualizované vyd. Brno: Computer Press, 2011. 160 s. ISBN 978-80-251-3386-6. (CS)
FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. 2. aktualizované vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 416 s. ISBN 978-80-271-2499-2. (CS)
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)
GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. (CS)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK bakalářský

  obor BAK-EP , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Úvod do finanční analýzy.
- Zdroje vstupních dat finanční analýzy.
- Přehled metod finanční analýzy.
- Analýza absolutních ukazatelů.
- Analýza vývoje zisku a optimalizace kapitálové struktury.
- Analýza rozdílových ukazatelů.
- Analýza poměrových ukazatelů.
- Soustavy poměrových ukazatelů.
- Vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje.
- Mezipodnikové srovnávání.
- Formulace závěrů finanční analýzy.
- Finanční plánování a kontrola.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

eLearning