Detail předmětu

Finance and Accounting for Business Strategy

FP-fabsPAk. rok: 2022/2023

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student umí vysvětlit roli manažerského účetnictví, financí a řízení v podniku. Zná zásady a metody sestavení finančního plánu (strategického i operativního). Studenti také znají různé metody hodnocení finanční výkonnosti. Navíc jsou si vědomi kritiky finančních poměrových ukazatelů. Umí popsat základní úkoly strategického investičního rozhodování. Také vědí, jak získat další kapitál v podnikání a jsou schopni provést kalkulaci kapitálových nákladů.

Dovednosti: Student je schopen vytvořit strategický i operativní finanční plán. Umí analyzovat odchylky od stanoveného plánu. Jsou schopni zvolit vhodný přístup k měření a zvažování rizik a nákladů, zejména při strategickém investičním rozhodování.

Schopnosti: Studenti jsou schopni vypracovat strategický a operační plán. Mohou porovnat tento plán se současným stavem, analyzovat odchylky a najít jejich příčiny. Jsou schopni komplexně posoudit finanční efektivitu obchodního i investičního projektu. Student se umí orientovat v tématech finančního a manažerského účetnictví, umí ústně prezentovat svou práci a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

Prerekvizity

Pro studium předmětu musí studenti mít/umět:

 • Znalost a porozumění obsahu účetní závěrky.
 • Schopnost řešit rovnice a počítat minimální a maximální hodnoty funkcí, vypracovávat grafy funkcí v různých rastrech.
 • Znalost vztahu mezi grafy a numerickou formulací.
 • Znalost struktury a tvorby strategického a operačního plánu podniku včetně vztahů mezi jeho částmi.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je tvořen přednáškami, které vysvětlují základní principy, problémy a metodologii oboru. Přednášky propojují teorii s názorným řešením příkladů. Přednášky se konají jednou týdně a každá trvá 100 minut. Celkem je 6 přednášek.

Semináře podporují konkrétní praktické znalosti látky prezentované na přednášce. Semináře se konají každý týden a každý trvá 100 minut. Celkem se jedná o 6 seminářů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro získání zápočtu:

1 zápočtový test v předem stanoveném termínu. Test bude obsahovat 4 příklady, maximální bodové hodnocení z testu je 40 bodů. Pro úspěšné absolvování testu je potřeba skóre alespoň 60 %, tedy 24 bodů. Test lze opakovat pouze jednou. Zápočtový test trvá 60 minut.

Požadavky na zkoušku:

Znalosti jsou ověřeny písemnou zkouškou. Ke zkoušce budou připuštěni pouze studenti, kteří se přihlásili do univerzitního informačního systému a mají zadaný zápočet. Zkouška se skládá ze 6 teoretických otázek. Písemná zkouška trvá 60 minut. Maximální bodový zisk za písemnou zkoušku je 60 bodů. Pro úspěšné absolvování testu je potřeba skóre alespoň 60 %, tedy 36 bodů. Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodů ze zápočtového testu a písemné zkoušky. Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS.

Osnovy výuky

 1. Základní související terminologie: Úvod do finančního řízení, účetnictví a controllingu; Základy finančního řízení v obchodní strategii
 2. Zvyšování kapitálu a udržitelný růst výkonnosti: Optimální kapitálová struktura, Náklady na kapitál, Obchodní hodnota, Ekonomická přidaná hodnota
 3. Hodnocení finanční výkonnosti a finanční strategie: Měření výkonnosti nad rámec finanční; Finanční ukazatele; Modelování finanční strategie
 4. Strategické a operativní finanční plánování: Účely plánování; Plánovací cykly; Principy strategického a operativního finančního plánování
 5. Operativní finanční rozhodování: Čistý pracovní kapitál; Cyklus peněžního obratu, Optimalizace čistého pracovního kapitálu
 6. Strategické investiční rozhodování: Principy a přepokladdy; Metody hodnocení účinnosti a jejich limity; Riziko v investicích, investiční portfolio

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, aktuálními trendy a výzvami v oblasti manažerského účetnictví a řízení financí a hlavních procesů řízení, jako je operativní a strategické plánování, měření finanční výkonnosti, operativní finanční rozhodování, strategické investiční rozhodování, a to se zaměřením na mezinárodní podniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale je doporučená. Docházku na cvičení kontroluje vyučující. Lekce jsou sestaveny na základě týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškaných hodin je plně v kompetenci vyučujícího.

Základní literatura

CHARIFZADEH, Michel and Andreas TASCHNER, 2017. Management accounting and control: tools and concepts in a Central European context. Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-50821-1.

(EN)

MERCHANT, Kenneth A and Wim A VAN DER STEDE, 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9.

(EN)

BAKER, H. Kent and Philip ENGLISH, 2011. Capital budgeting valuation: financial analysis for today's investment projects. Hoboken, N.J.: John Wiley. ISBN 978-0-470-56950-4.

(EN)

Doporučená literatura

BERGER Alexander, 2011. Standard Costing, Variance Analysis and Decision-Making. GRIN Verlag. ISBN 978-3-6409-5598-5.

(EN)

COKINS, Gary, 2009. Performance management: integrating strategy execution, methodologies, risk, and analytics. Hoboken, N.J.: Wiley. Wiley and SAS business series. ISBN 978-0-470-44998-1.

(EN)

DAMODARAN, Aswath, 2012. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. Third edition. Hoboken: John Wiley. Wiley finance series. ISBN 978-1-118-13073-5.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-Z magisterský navazující

  obor MGR-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MGR-EBF magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Strategic planning and operational planning: Purposes of planning; Planning cycles; Target setting; Cost-Volume-Profit analysis in planning
 2. Budgeting: Uses of budgets; From the master budget towards operating and cash budget; Strategic point of view: Net working capital; Credit management; Exchange rate risk; Single-step and multi-step calculation and use of contribution margin; Strengths and weaknesses of traditional budgeting; Alternative approaches to budgeting
 3. Financial performance evaluation: Performance measurement beyond financial; Financial ratios; Typical performance measures in various sectors (logistics, manufacturing, marketing); Using performance measures in business (time trend analysis, benchmarking); Major criticism of financial ratios
 4. Strategic investment decision making: Principles and assumptions; Methods for efficiency evaluation and their limits; Risk in investments, investment portfolio
 5. Variance analysis, managing corrective actions to fulfil planned objectives: Profit, revenues, contribution margin, fix and variable costs
 6. Selected instruments of strategic management accounting and control: External vs. internal factors; Environmental analysis; Industry analysis; Portfolio matrix; Business potential analysis

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Cost-Volume-Profit analysis in planning.

 2. Single-step and multi-step calculation and use of contribution margin.

 3. Budgeting, target costing, zero based budgeting.

 4. Investment efficiency evaluation.

 5. Variance analysis (standard costing).

 6. Final test.