Detail předmětu

Ekonomika podniku

FP-epPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na základní informace v oblastech: podnikání, podnik, znaky podniku, funkce podniku, okolí podniku, typologie podniků, majetková a kapitálová struktura, náklady a jejich členění, výnosy a jejich členění, výsledek hospodaření a jeho členění, oceňování majetku podniku, účetnictví, daňová soustava, činnosti podniku (výrobní, obchodní, finanční, investiční), specifické ekonomiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát odbornou terminologii, která je běžně používána v podnikové ekonomice. Osvojí si základní nezbytné znalosti potřebné pro studium ekonomických disciplín.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti a dovednosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zápočtu:
Získání min. 60 % bodů ze zápočtového testu. Body ze zápočtového testu jsou zohledněny při celkovém hodnocení zkoušky (max. 25 bodů).
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie
Forma zkoušky: písemná – tři otázky (příklady) s hodnocením každá max. 25 bodů (max. 25
Klasifikační hodnocení:
A – bodové hodnocení 100 – 90
B – bodové hodnocení 89 - 80
C – bodové hodnocení 79 - 70
D – bodové hodnocení 69 - 60
E – bodové hodnocení 59 - 50
F – bodové hodnocení 49 - 0

Osnovy výuky

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.
1. Základní kategorie podnikové ekonomiky. Podstata, cíle a funkce podniku.
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Rozvaha. Základní bilanční pravidla.
3. Náklady a výnosy a jejich členění. Nákladové funkce. Kalkulace nákladů. Tržby.
4. Výsledek hospodaření a jeho členění. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku.
5. Oceňování majetku podniku. Oceňování závazků.
6. Finanční řízení v podniku. Klasifikace finančních zdrojů. Dlouhodobé a krátkodobé financování.
7. Výrobní činnost podniku. Výrobní kapacita. Produktivita.
8. Obchodní činnost. Řízení zásob.
9. Investiční činnost. Plánování a klasifikace investic. Hodnocení efektivnosti investic.
10. Kontrolní nástroje ekonomického řízení. Finanční účetnictví. Rozbory.
11. Daňová soustava. Daně z příjmů.
12. Strategie podniku. Obsah a struktura podnikové strategie.
13. Specifické ekonomiky. Bankovní podniky. Pojišťovny. Neziskové organizace.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali základní znalosti z ekonomiky podniku. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku na nižších funkcích v podniku nebo v samostatné podnikatelské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná. Důvod neúčasti posuzuje a o omluvě rozhoduje vyučující. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

SYNEK, M.; KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 6.vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8.
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vydání Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
STROUHAL, J. Ekonomika podniku.. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2016. 186 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená literatura

SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3.
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor