Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-SdisPAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je zpracování návrhů řešení diplomové práce na vybrané téma dle stanovených cílů, obsahu, metod a postupu řešení. Současně určení podmínek realizace a ekonomických i mimoekonomických řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s
vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení
použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a
nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování předmětu Semestrální projekt. Výběr řešení problematiky diplomové práce a vedoucího diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace s vedoucím diplomové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Předložená práce je hodnocena po konzultaci s vedoucích práce na základě předloženého zpracování všech požadovaných částí pro konečnou verzi diplomové práce.
Předložená práce je hodnocena klasifikovaným zápočtem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s
vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách.
Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení
použitelná v praxi nebo využitelná v navazující tvůrčí činnosti např. v rámci doktorských studií. Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a
nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Cíl

Předmět je zaměřen na vypracování diplomové práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.Určí také podmínky realizace a nastíní ekonomické a mimoekomnomické přínosy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části diplomové práce: Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice. Analýza současného stavu. Návrh řešení a případných opatření je konzultováno s vedoucím práce po celý letní semestr ročníku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor