Detail předmětu

Daňová teorie

FP-FdtKAk. rok: 2022/2023

Historie daní a vývoj daňové teorie (se zvláštním zřetelem k českým zemím), daňové principy (zvláště princip spravedlnosti a efektivnosti), daňová incidence, daňové stimuly, teorie jednotlivých druhů daní (daně důchodové, majetkové, spotřební, kvazidaně), východiska daňové politiky (daňová kvóta a daňový mix), teorie daní v mezinárodních souvislostech (daňová konkurence, koordinace a harmonizace).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student vysvětlí a popíše daňové principy. Umí charakterizovat teoretický základ jednotlivých druhů daní. Vysvětlí význam teoretických východisek pro daňovou politiku a tvorbu daňových systémů v praxi.
Dovednosti: Student umí samostatně vyhledávat, třídit a interpretovat informace o jednotlivých typech daní i daňových systémech. Dovede zvážit riziko daňových změn v praxi. Umí posoudit vliv daní na ochotu pracovat a spořit, na investiční aktivitu podniků.
Obecné způsobilosti: Student analyzuje ekonomickou realitu a je schopen tuto realitu propojit s teoretickými znalostmi. Průběžně sleduje, vyhodnocuje a predikuje vývoj daňových systémů. Je schopen aplikovat znalosti z předmětu ve své budoucí práci odborníka na finanční řízení podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti na úrovni bakalářského studia ze základních kurzů makroekonomie a veřejných financí, případně veřejné ekonomie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie a vzorových problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Standardní výuka:
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni v IS. Písemka obsahuje testové i otevřené otázky. Čas na vypracování písemky je 45 minut, lze získat max. počet 100 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je nutné získat min. 50 bodů (tj. 50 %). Klasifikace dle čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Studenti s ISP: Požadavky ke zkoušce jsou stejné jako v případě standardní výuky. Termín zkoušky lze se zkoušejícím dohodnout individuálně.

Osnovy výuky

Základní tematická náplň předmětu je následující:
1. Podmínky ukončení předmětu. Úvod do problematiky - definice daně, úloha a postavení daní v ekonomice, funkce daní, různé přístupy ke klasifikaci daní, daňové systémy a jejich vývoj.
2. Historie daní a vývoj daňové teorie. Období starověku a středověku, vznik novodobých daňových systémů. Daně v českých zemích. Stručný přehled vývoje daňové teorie – A. Smith a ostatní klasikové, neoklasicismus, keynesiánský pohled na zdanění, neokonzervativismus.
3. Daňové principy (zásady). Vývoj a chápání daňových principů od starověku po současnost. Daňové principy K. Engliše. Kompromisy v naplňování principů.
4. Daňová spravedlnost, spravedlnost a distribuce důchodů/bohatství/spotřeby/nadání. Princip prospěchu a princip platební schopnosti. Vertikální a horizontální spravedlnost. Daňová teorie oběti – stejná absolutní oběť, nejmenší úhrnná oběť.
5. Daňová efektivnost. Administrativní náklady zdanění (přímé/nepřímé), nesnadnost jejich vyčíslení. Důchodový a substituční efekt daně. Nadměrné daňové břemeno (DWL) - vznik, faktory ovlivňující DWL. Velikost DWL jako funkce substitučního efektu. DWL a různé daně, distorze.
6. Daňová incidence. Dopad daně zákonný a skutečný. Daňová incidence na různých trzích (konkurenční trh, oligopolní a monopolní prostředí). Faktory ovlivňující daňovou incidenci – otevřenost ekonomiky, významnost zdaněného trhu, hledisko časové.
7. Daně důchodové – charakteristika, význam, historie, vlastnosti, výnosnost. Důchodové daně jako nástroj hospodářské politiky. Osobní důchodové daně, daně korporátní. Progresivita zdanění. Negativní důchodová daň.
8. Kvazidaně. Příspěvky na sociální zabezpečení – charakteristika, význam, historie, vlastnosti, výnosnost. Distorze na trhu práce. Efektivní zatížení mezd.
9. Daně majetkové - (ne)opodstatněnost majetkových daní, charakteristika, historie, výnosnost. Druhy majetkových daní – daně placené jednorázově a opakovaně. Výhody a nevýhody majetkových daní.
10. Daně ze spotřeby – charakteristika, význam, historie, výnosnost. Daně všeobecné – výhody a nevýhody (odolnost proti daňovým únikům, spolehlivost výnosu vs. administrativní náročnost). Daně selektivní – výhody a nevýhody (cílené omezení spotřeby, distorze).
11. Východiska daňové politiky. Daňová kvóta a daňový mix, rozdělení zemí podle hlavního daňového zdroje. Optimální zdanění. Mezinárodní srovnání daňové kvóty, vypovídací schopnost ukazatele. Faktory ovlivňující daňové systémy. Daňové úniky.
12. Daně a trh práce – vliv zdanění a různých daní na ochotu pracovat, efekty daní a daň ze mzdy. Vliv daní na investice – rizikovost investic. Daně a úspory domácností/podniků. Daně a úspory státu.
13. Porovnání zemí z hlediska daňových systémů. Daňová konkurence, koordinace a harmonizace. Daňové reformy.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty magisterského studia pokročilými znalostmi z oblasti daňových teorií a aplikovat tyto znalosti do konkrétních daňových systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce dle semestrálního rozvrhu je doporučená. V rámci semestru mají studenti k dispozici 26 hodin konzultací s vyučujícím. Nahrazení výuky je plně v kompetenci vyučujícího.
 

Základní literatura

GRUBER, J. Public finance and public policy. 5th ed. New York: Worth Publisher, 2016. (EN)
JACKSON, P. M. a C. BROWN. V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. (CS)
KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. (CS)
ŠIROKÝ, J. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. (CS)

Doporučená literatura

DOLEŽALOVÁ, A. Rašín, Engliš a ti druzí. 1. vyd. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007.
MUSGRAVE, R. a P. MUSGRAVEOVÁ. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994.
ROSEN, H. S. a T. GAYER. Public Finance. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2020.  Praha: Wolters Kluwer, 2020.
GRÚŇ, L. Vybrané kapitoly z historie daní, poplatkov a cla. 1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-UFRP-KS-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

První blok konzultací:
1. Podmínky ukončení předmětu. Úvod do problematiky - definice daně, úloha a postavení daní v ekonomice, funkce daní, různé přístupy ke klasifikaci daní, daňové systémy a jejich vývoj.
2. Historie daní a vývoj daňové teorie. Období starověku a středověku, vznik novodobých daňových systémů. Daně v českých zemích. Stručný přehled vývoje daňové teorie – A. Smith a ostatní klasikové, neoklasicismus, keynesiánský pohled na zdanění, neokonzervativismus.
3. Daňové principy (zásady). Vývoj a chápání daňových principů od starověku po současnost. Daňové principy K. Engliše. Kompromisy v naplňování principů.
4. Daňová spravedlnost, spravedlnost a distribuce důchodů/bohatství/spotřeby/nadání. Princip prospěchu a princip platební schopnosti. Vertikální a horizontální spravedlnost. Daňová teorie oběti.
Druhý blok konzultací:
5. Daňová efektivnost. Administrativní náklady zdanění (přímé/nepřímé), nesnadnost jejich vyčíslení. Důchodový a substituční efekt daně. Nadměrné daňové břemeno (DWL) - vznik, faktory ovlivňující DWL. Velikost DWL jako funkce substitučního efektu. DWL a různé daně, distorze.
6. Daňová incidence. Dopad daně zákonný a skutečný. Daňová incidence na různých trzích (konkurenční trh, oligopolní a monopolní prostředí). Faktory ovlivňující daňovou incidenci – otevřenost ekonomiky, významnost zdaněného trhu, hledisko časové.
7. Daně důchodové – charakteristika, význam, historie, vlastnosti, výnosnost. Důchodové daně jako nástroj hospodářské politiky. Osobní důchodové daně, daně korporátní. Progresivita zdanění. Negativní důchodová daň.
8. Kvazidaně. Příspěvky na sociální zabezpečení – charakteristika, význam, historie, vlastnosti, výnosnost. Distorze na trhu práce. Efektivní zatížení mezd.
Třetí blok konzultací:
9. Daně majetkové - (ne)opodstatněnost majetkových daní, charakteristika, historie, výnosnost. Druhy majetkových daní – daně placené jednorázově a opakovaně. Výhody a nevýhody majetkových daní.
10. Daně ze spotřeby – charakteristika, význam, historie, výnosnost. Daně všeobecné – výhody a nevýhody (odolnost proti daňovým únikům, spolehlivost výnosu vs. administrativní náročnost). Daně selektivní – výhody a nevýhody (cílené omezení spotřeby, distorze).
11. Východiska daňové politiky. Daňová kvóta a daňový mix, rozdělení zemí podle hlavního daňového zdroje. Optimální zdanění. Mezinárodní srovnání daňové kvóty, vypovídací schopnost ukazatele. Faktory ovlivňující daňové systémy. Daňové úniky.
12. Daně a trh práce – vliv zdanění a různých daní na ochotu pracovat, efekty daní a daň ze mzdy. Vliv daní na investice – rizikovost investic. Daně a úspory domácností/podniků. Daně a úspory státu.
13. Porovnání zemí z hlediska daňových systémů. Daňová konkurence, koordinace a harmonizace. Daňové reformy.