Detail předmětu

Competitiveness and Branding of Small Company

FP-BCCSMEAk. rok: 2022/2023

Klíčovým aspektem předmětu je zaměření všech přístupů na úroveň malých a středních firem. Prezentace přístupů k rozvoji konkurenceschopnosti firmy s důrazem na koncepci úspěchuschopnosti, pojetí zdrojů a základních kompetencí a rozvoj značky. Vymezení přístupu ke komunikaci podniku. Vymezení klíčových prvků strategie podniku. Hodnocení konkurenceschopnosti podniku. Principy rozvoje značky a jejich využití pro rozvoj business modelu podniku. Problematika konkurenční výhody a hodnoty pro zákazníka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s přístupy chápání strategie a konkurenceschopnosti. Naučí se aplikovat koncepci úspěchuschopnosti v podmínkách malých a středních firem. Budou schopni definovat a vyhodnotit strategické cíle rozvoje podniku na základě analýzy konkurenčního prostoru. Studenti budou umět zvolit adekvátní přístupy k rozvoji konkurenční výhody a konkurenceschopnosti malé a střední firmy. Seznámí se s principy rozvoje hodnoty, základních kompetencí, zdrojů a rozvoje značky v kontextu konkurenceschopnosti firmy. Budou umět vymezit teoretické postupy při hodnocení konkurenceschopnosti firmy a naučí se jak je uplatňovat v praxi. Získají znalosti z oblasti marketingové komunikace a naučí se vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji v kontextu komunikace značky, produktu a firmy. Budou schopni rozhodovat, který druh komunikace je vhodný vzhledem ke strategickým cílům podnikatele.

Doporučená nebo povinná literatura

HAWKINS, D.I., and D. L. MOTHERSBAUGH. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. 13. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2015. ISBN 978-1259232541.
COLLIS, D.J. and C.A. MONTGOMERY. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 2nd ed. McGraw-Hill, 2004. 204 p. ISBN 978-0072312867.
DOYLE, P. Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value. 2. vydání. Chichester: Wiley, 2008. ISBN 978-0-470-77314-7.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.
KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
FILL, C. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content. Harlow: Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-273-71722-5.
PELSMACKER, P.D., GEUENS, M., and J.V.D. BERGH. Marketing communications: a European perspective. 4th ed. Harlow: Pearson, 2010, xxiii, 660 s. ISBN 978-0-273-72138-3.
HOLLENSEN, A. and V. MAILA. Marketing management: a relationship approach. 2nd ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2010. ISBN 978-027-3706-830.
KELLER, K.L. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity. 4th ed. Boston: Pearson, c2013, 562 p. ISBN 978-013-2664-257.
PORTER, M. E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.
STAHLBERG, M. and V. MAILA. Shopper marketing: how to increase purchase decisions at the point of sale. Philadelphia: Kogan Page, c2010. ISBN 978-074-9457-020.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu a písemnou zkoušku s ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 40 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů
• Obhajoba projektu – až 60 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
• Zkouška – písemná s ústním dozkoušením – až 100 bodů
Písemná zkouška s ústním dozkoušení
První část obsahuje 10 otázek s volitelnými odpověďmi A až E, druhá část pak dva otevřené úkoly s dílčími otázkami. U otázek s volitelnými odpověďmi je pouze jedna odpověď správná. Správná odpověď „+ 1 bod“, špatná odpověď „-1 bod“, žádná odpověď „0 bodů“. Otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 45 body. Maximální celkový počet bodů z testu je 100. Na zpracování první části (otázky s volitelnými odpověďmi) mají studenti 15 minut. Na zpracování části s otevřenými otázkami mají studenti 60 minut. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Po testu následuje ústní rozprava.
Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) analytický nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Před odevzdáním zadání je povinná minimálně jedna konzultace tohoto zadání. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat. Studie je obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem semestru - bude upřesněn v e-learningu. Předpokládá se, že obhajoby budou probíhat v prvních 2 týdnech zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Odevzdání a hodnocení odevzdaného projektu cvičícím alespoň 10 body jsou podmínkou zápočtu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.
Penalizace za nedodržení termínů k celkovému hodnocení:
Pozdní odevzdání zadání projektu: -10b
Pozdní odevzdání projektu: -10b
Chybějící povinná konzultace: -10b
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Success-ability based strategy and traditional concept of strategy. 3D view of objectives and company success in small and middle-sized company.
2. Competitive space, identification of competitive links. Evaluation of competition, competitors, competitive relations, competitive rules, market and customer segments.
3. Competitiveness of company in business models, modification for conditions of small and middle-sized companies. Definition of competitive base, competitive character of strategy, typology of competitive advantages.
4. Development of competitive advantages in success-ability based conception, managerial model of competitiveness. Analysis of customer value creation for advantage and brand development in small company.
5. Brand and brand development as factor of competitiveness of small and middle-sized company.
6. Comparison of approaches of large and small companies in the process of development of competitiveness.
7. Marketing communication of small and middle-sized companies. Communication of small company in the context of brand, product and service.
8. Psychological, legal and ethical aspects of communication and advertising.
9. Creation of advertising, product photography, creation of advertising and communication materials.
10. Media in communication mix and marketing communication.
11. Communication activities and plans of advertising campaigns.
12. Complex evaluation of success-ability potential.
13. Formulation and evaluation of strategy of development of competitiveness and implementation activities in small company.

Cíl

Cílem předmětu je představit koncept strategického přístupu k rozvoji malého a středního podniku s důrazem na jeho vlastní konkurenceschopnost, komunikaci a rozvoj značky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a přednáškách je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou pěti bodů z finálního hodnocení.
U prezenční formy studia je vyžadována minimálně jedna konzultace zadání projektu a jedna konzultace obsahu projektu. Povinná je účast na obhajobě projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor