Detail předmětu

Business Research Methods

FP-IBbrmPAk. rok: 2022/2023

Cílem tohoto modulu je vypracovat a prezentovat individuální výzkumný projekt s využitím výzkumných metod, které se aplikují na znalosti získané během přednášek. Student by měl individuálně zkoumat buď praktický problém ve vybrané společnosti, nebo provádět výzkum v oboru. Na konci semestru pak složit zkoušku. Student si individuálně volí výzkumné téma nebo problematiku, kterou bude zpracovávat zvolenou výzkumnou strategií a metodami, zejména s ohledem na jeho potenciální zaměření diplomové práce. Téma může být zaměřeno na analýzu problému v rámci firmy, např. v oblasti managementu, marketingu nebo strategického řízení. Student by měl následně shromáždit relevantní informace z prostředí firmy a na jejich základě kriticky analyzovat současnou situaci a navrhnout další řešení konkrétního manažerského či strategického problému. Nebo může student provést výzkum v terénu v oblasti názorů, postojů jednotlivců na vybrané téma nebo chování zákazníků, firem atp.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy z učení je možné charakterizovat jako:

a) Popis výzkumného procesu a návrh schématu výzkumu.
b) Definování stavu vědeckého poznání, popis stavu okolí podniku a situace v podniku.
c) Definice zdrojů dat a metod jejich sběru pro sekundární výzkum.
d) Metody sběru dat v primárním výzkumu.
e) Prezentace a obhajoba výsledků výzkumu

Prerekvizity

Kurz vyžaduje následující znalosti, dovednosti a kompetence:
Znalosti: alespoň bakalářské studium. MS Office v částech Excell, Word a PoverPoint.
Dovednosti: Schopnost komunikovat s respondenty, shromažďovat data a zpracovávat je.
Schopnost obhájit výsledky výzkumu nejen před přednášejícím na univerzitě, ale i před vedením společnosti.
Kompetence: práce v konkrétní společnosti. Komunikujte s podnikateli o výzkumném problému.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V přednáškách bude použita klasická prentace v Ppt.

Na seminářích budou využity konkrétní případy z výzkumu v podnikatelské praxi.

Studenti budou vedeni k samostatné výzkumné práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou muset obhájit svůj výzkum (max. 100 bodů) na vybrané téma na cvičení. Projekt (100 bodů) bude hodnocen: rešerše literatury 20 bodů, strategie výzkumu 30 bodů, zpracování a interpretace výsledků 30 bodů, formální a grafické náležitosti projektu 20 bodů.

Pro získání zápočtu je třeba min. 60 bodů.
Závěrečná zkouška (100 bodů) bude tvořena písemnou částí obsahující 4 otevřené otázky. Každá otázka je hodnocena max. 25 body. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů. Výsledné hodnocení je pak určeno podle stupnice:
A 90-100 bodů
B 80-89 bodů
C 70-79 bodů
D 60-69 bodů
E 50-59 bodů
F menší než 49 bodů

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: studenti zpracují pouze výzkumný projekt dle zadání uvedeného v aktualitách předmětu. 

Osnovy výuky

Osnova předmětu je rozdělena do následujích částí:

1. Výzkum v podnikání, vědecké myšlení, výzkumný proces, časování výzkumu, kritická místa výzkumu

2. Stanovení stavu vědeckého pounání, rešerše literatury

3. Kvantitativní a kvalitativní přístup, zpracování dat a diskuse výzkumných výsledků

4. Vypracování výzkumnbého projektu

5. Prezentace a obhajoba výskumného projektu


Učební cíle

Cílem modulu je vypracování a představení výzkumného projektu pomocí výzkumných metod uvedených v modulu. V tomto modulu mohou studenti aplikovat znalosti získané během přednášek a seminářů. Studenti mají/by měli řešit praktický problém vybraného podniku v oblasti managementu, marketingu, strategického řízení apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována, zrovna tak jako studijní literatura. Kontrola je v kompetenci přednášejícího. Během semestru bude vyučujícím kontrolováno:

4 týden: kontrola výběru tématu diplomové práce

7 týden: kontrola výběru výzkumného tématu a použitých metod

12 týden prezentace výzkumného projektu

Základní literatura

SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research methods for business students. 3rd edition. London: Prentice Hall, 2003. 504 p. ISBN 0-273-65804-2.

Doporučená literatura

BLOCK, M., BLOCK, T. Business-to-business market research. 2nd ed. Mason: Texere, 2005. 277 p. ISBN 0-324-22230-0.
COOPER, D., EMORY, W. Business research methods. 5th ed. Chicago: Irwin, 1995. 681 p. ISBN 0-256-13777-3.
EASTERBY-SMITH, M., THORPE, R., LOWE, A.. Management research. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2002. 194 p. ISBN 0-7619-7285-4.
HAMERSVELD, M., DE BONT, C. Market research handbook. 5th ed. Chichester: John Wiley, 2007. 627 p. ISBN 978-0-470-51768-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň přednášek:
1. Výzkum v podnikání, vědecké myšlení, výzkumný proces, návrh výzkumu, časování výzkumu, chyby a kritická místa ve výzkumu.
2. Strav vědeckého poznání.
3. Zdroje a sběr dat v sekundárním výzkumu. Metody sběru dat v primárním výzkumu.
4. Kvantitativní přístup, kvalitativní přístup, diskuse výzkumných výsledků.
5. Vypracování tzv. Výzkumné zprávy.
6. Prezentace výzkumu-prezentace a obhajoba výzkumných výsledků.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Semináře:
1. Úvod do seminářů - organizační aspekty, generování výzkumných myšlenek. Definice a účel výzkumu, časové řízení výzkumu, úzká místa výzkumného procesu.
2. Kvality dobrého výzkumníka - rozhodování o výzkumném přístupu a výběru výzkumné strategie.
3. Shromažďování výzkumných dat - provádění výzkumu, sekundární výzkum.  Sběr dat z výzkumu, primární výzkum: pozorování, rozhovory, dotazníky.
4. Analýza a interpretace výsledků výzkumu - kvalitativní přístup.  Analýza a interpretace výsledků výzkumu - kvantitativní přístup.
5. Konzultace k výzkumným tématům.
6. Prezentace výzkumného projektu.