Detail předmětu

Business Research Methods

FP-IBbrmPAk. rok: 2022/2023

a) Výzkum v podnikání-vědecké myšlení, výzkumný proces, návrh výzkumu
b) Časování výzkumu, chyby a kritická místa výzkumu
c) Stav vědeckého poznání, stav okolí podniku a situace v podniku
d) Zdroje a sběr dat v sekundárním výzkumu
e) Metody sběru dat v primárním výzkumu
f) Prezentace výzkumu-prezentace a obhajoba projektu na vybraný výzkumný problém
g) Identifikace podnikového problému a setkání se zástupci podniku
h) Analytické aktivity v podniku (sběr informací a daných znalostí v podniku)
i) Vytvoření možných scénářů doporučení k danému projektu, konzultace s přednášejícím, výběr nejlepšího scénáře
j) Vytvoření tzv. Závěrečné zprávy, který bude prezentovám managementu podniku
k) Veřejná prezentace výkumných výsledků a diskuse s podnikovým managementem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

a) Popis výzkumného procesu a návrh schématu výzkumu.
b) Časování a plán výzkumu a identifikace chyb a kritických míst výzkumu.
c) Definování stavu vědeckého poznání, popis stavu okolí podniku a situace v podniku.
d) Definice zdrojů dat a metod jejich sběru pro sekundární výzkum.
e) Metody sběru dat v primárním výzkumu.
f) Prezentace a obhajoba výsledků výzkumu

Prerekvizity

Kurz vyžaduje následující znalosti, dovednosti a kompetence:
Znalosti: alespoň bakalářské studium. MS Office v částech Excell, Word a PoverPoint.
Dovednosti: Schopnost komunikovat s respondenty, shromažďovat data a zpracovávat je.
Schopnost obhájit výsledky výzkumu nejen před přednášejícím na univerzitě, ale i před vedením společnosti.
Kompetence: práce v konkrétní společnosti. Komunikujte s podnikateli o výzkumném problému.

Doporučená nebo povinná literatura

SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. Research methods for business students. 3rd edition. London: Prentice Hall, 2003. 504 p. ISBN 0-273-65804-2.
BLOCK, M., BLOCK, T. Business-to-business market research. 2nd ed. Mason: Texere, 2005. 277 p. ISBN 0-324-22230-0.
COOPER, D., EMORY, W. Business research methods. 5th ed. Chicago: Irwin, 1995. 681 p. ISBN 0-256-13777-3.
EASTERBY-SMITH, M., THORPE, R., LOWE, A.. Management research. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2002. 194 p. ISBN 0-7619-7285-4.
HAMERSVELD, M., DE BONT, C. Market research handbook. 5th ed. Chichester: John Wiley, 2007. 627 p. ISBN 978-0-470-51768-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento modul obsahuje malou část předběžných konzultací s lektorem a znalostí teorie výzkumné práce. Bude to praktický vyučovací proces, jehož cílem bude vypracování reálného výzkumného projektu pro konkrétního klienta. Po absolvování tohoto modulu studenti získají zkušenosti z výzkumu společnosti.

Na seminářích budou využity konkrétní případy z výzkumu v podnikatelské praxi a případových studiích z doporučené literatury.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou muset obhájit svůj výzkum (max. 60 bodů) na vybrané téma prezentující fázi svého výzkumu na cvičení. Projekt a prezentace (60 bodů) bude hodnocena: projekt 40 bodů, prezentace 15 bodů, diskuse 5 bodů. Hodnotícími kritérii pro studentský projekt jsou:
• standard závěrečné zprávy (design, obsahovat),
• prezentace výsledků projektu (schopnost obhajovat názory studentů),
• kvalita odpovědí v diskusní části po prezentaci.
Pro získání zápočtu je třeba min. 45 bodů. Hodnocení výzkumné práce zajišťuje komise (lektor, asistent).
Závěrečná zkouška (100 bodů) bude uzavřená a bude tvořena písemnou částí obsahující 4 otevřené otázky. Každá otázka je hodnocena max. 25 body. Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů. Výsledné hodnocení je pak určeno podle stupnice:
A 90-100 bodů
B 80-89 bodů
C 70-79 bodů
D 60-69 bodů
E 50-59 bodů
F menší než 50 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Cílem modulu je vypracování a představení výzkumného projektu pomocí výzkumných metod uvedených v modulu. V tomto modulu mohou studenti aplikovat znalosti získané během přednášek a seminářů. Studenti mají/by měli řešit praktický problém vybraného podniku v oblasti managementu, marketingu, strategického řízení apod.
Topics of lectures are the following:
1. Research in business, scientific thinking, research process, research design, research timing, errors and critical points in research.
2. Stating of scientific knowledge.
3. Sources and data collection in secondary research. Methods of data collection in primary research.
4. Quantitative approach, qualitative approach, discussion of research results.
5. Elaboration of the so-called Research Report. Principles of writing scientific articles.
6. Presentation of research-presentation and defense of research results.
7. Presentation of research-presentation and defense of research results.

Cíl

Cílem modulu je vypracování a představení výzkumného projektu pomocí výzkumných metod uvedených v modulu. V tomto modulu mohou studenti aplikovat znalosti získané během přednášek a seminářů. Studenti mají/by měli řešit praktický problém vybraného podniku v oblasti managementu, marketingu, strategického řízení apod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována, zrovna tak jako studijní literatura. Kontrola je v kompetenci přednášejícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor