Detail předmětu

Business Management Theory

FP-bmtDEAk. rok: 2022/2023

Předmět je postaven na interdisciplinárním základě, syntetizujícím poznatky a vědecké přístupy koncepcí řízení obchodu, poskytujících nástroje a vědecko-výzkumné metody pro analýzy/výzkumy trendů/technik a organizačních forem řízení obchodu a efektivnosti fungování subjektů na domácím i mezinárodním trhu. Záměrem předmětu je kritické posouzení a řešení složitých problémů obchodních subjektů a jejích systémů, syntéza informací a názorů na vývojové trendy a návrhy řešení problémů, které rozšiřují nebo redefinují existující poznání a představují nové přístupy k řešení nové situace v řízení obchodních subjektů a jejich systémů, k tvorbě a redefinování obchodních modelů, k analýze dynamiky udržitelných inovací obchodních modelů z pohledu životního cyklu subjektu a dynamickému podchycení změn a trendů obchodních modelů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti při zachycování průmyslových trendů, které mají dopad na účinky udržitelné inovace a výkonnosti. Schopnost respektovat potenciál vertikálních i horizontálních integrovaných řešení úspěch trendů ve vybraných průmyslových odvětvích a otevření příležitostí pro podniky v těchto odvětvích učit se, rozvíjet, přizpůsobovat se a reagovat na měnící se digitální svět, aby konkurovali v konkurenčním tržním prostředí. Schopnost aplikovat získané znalosti ve vybraných odvětvích.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška zahrnuje zpracování písemného vědeckého projektu (100 bodů). Zkouška bude probíhat formou rozpravy a obhajoby předložených řešení a metodologických přístupů na vybrané téma metodologicky související s tematickým zaměřením disertační práce. Výuka bude probíhat formou individuálně řízené práce doktorandů.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickými i nejnovějšími přístupy v oblasti tvorby obchodních modelů. Seznámit je s jejích aplikacemi ve vybraných odvětvích, vymezit možnosti jejích dynamiky a inovace v relaci k měnícímu se prostředí a trendům s přihlédnutím k osvojení si potřebných vědeckých metod a postupů vhodných pro danou oblast zkoumání.
Obsah předmětu:
Teoretické přístupy tvorby obchodních modelů;
Analýza dynamiky udržitelných inovací obchodních modelů z pohledu životního cyklu podniku;
Dynamické podchycení změn a trendů obchodního modelu společností ve vybraných odvětvích;
Morfologická analýza k vytvoření prototypů udržitelných inovací obchodního modelu aplikovatelného pro vybrané odvětví;
Využívání dalších sofistikovaných analytických nástrojů, statistického a matematického modelování, predikcí aplikace obchodních modelů ve vybraných odvětvích;

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům doktorského studijního programu teoretickou bázi z vybraných znalostních oblastí podnikovo - hospodářské vědy o obchodě, vycházející z teorie směnných procesů, holistické teorie a teorie sociálních vztahů a poskytnout jim systematický soubor vědeckých nástrojů a metod podporujících inovační, integrační, diverzifikační a internacionalizační procesy v rozvoji obchodních aktivit organizačních subjektů v globálním prostředí. Předmět reflektuje ve svém obsahu soudobé vývojové trendy řízení obchodu.

Základní literatura

AMIT, R., ZOTT, CH. Creating Value Through Business Model Innovation. MIT Sloan Management Review, 2012, 53(3), pp. 41-49.
ZOTT, CH., AMIT, R. 2010. Business models design: An activity system perspective. Long Range Planning, 43(2-3), p. 216-226. http://www.elsevier.com/locate/lrp. DOI 10.1016/j.lrp.2009.07.004
BOONS, F., LÜDEKE-FREUND, F. Business Models for Sustainable Innovation: State of the Art and Steps Towards a Research Agenda. Journal of Cleaner Production, 2013, Vol. 45, pp. 9-19. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652612003459.
DEMIL, B., LECOCQ, X. Business Model Evolution: In Search of Dynamic Consistency Long Range Planning, 2010, 43, pp. 227-246 Retrieved from: http://www.elsevier.com/locate/lrp.
OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. 2010. Business model generation: A handbook for visionaries, game changers and challengers, p. 288, New Jersey: John Wiley & Sons.
CLAUSS, T. Measuring business model innovation: conceptualization, scale development, and proof of performance. R&D Management, 2017, 47(3), pp. 385-403.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-CME doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor