Detail předmětu

Business Development Assessment

FP-BBDAEAk. rok: 2022/2023

Rozvoj podnikání představuje myšlenky, iniciativy a aktivity vedoucí k dalšímu směrování podnikání a zlepšování stávajícího výkonu a efektivity malé společnosti. To zahrnuje rozhodnutí o zvyšování výnosů, růstu z hlediska rozšiřování podniků, zvyšování ziskovosti budováním strategických partnerství a přijímání strategických obchodních rozhodnutí, jako je prodej firmy nebo naopak prodej práv spojený s franšízou. Posouzení podnikání může pomoci identifikovat obchodní růst a rozvojové příležitosti nebo naopak vést ke zjištění, že v rámci stávajících obchodních aktivit nefungují některé části nebo chybí sladění mezi interním prostředím firmy a vnějším prostředím.
Jednou z největších výzev při provozování malého podniku je čas, kdy se musí objektivně zhodnotit, jak se podniku vlastně vede. Posouzení obchodní činnosti poskytuje spravedlivý a nestranný pohled, který je nutný při rozhodování o strategických rozhodnutích o směru dalšího podnikání.
Aktivity rozvoje podnikání se týkají různých funkcí a oblastí, včetně prodeje, marketingu, projektového řízení, produktového managementu a řízení dodavatelů. Zapojeny jsou také sítě, vyjednávání, partnerství a úsilí o úsporu nákladů. Všechny tyto různé oblasti a činnosti jsou řízeny cíli rozvoje podnikání a jsou s nimi v souladu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti - student zná problematiku životních cyklů podniků, které definují postavení firem v určité fázi, zná a definuje jednotlivé etapy diagnostického procesu a jejich aplikaci, definuje a kriticky vybírá vhodné intervenční metody a techniky, které lze využít a aplikovat ve vybraných situacích, zná principy rozvoje vztahů podnikatelského subjektu se zainteresovanými zájmovými skupinami.
Dovednosti – student získává a zpracovává relevantní informace z prostředí organizace, vyhodnocuje potenciál rozvoje podniku i ve vztahu k možné spolupráce s partnery a investory v prostředí, vypracovává potencionální směry rozvoje společnosti a rozpracovává je do podoby konkrétních zásahů a propojuje je na cíle společnosti, odůvodňuje přístupy k řešení problémů, konstruktivně přispívá k řešení problémů a rozhodování, vede diskusi s cílem řešit daný problém a najít řešení, efektivně využívá týmové práce a aplikuje principy řízení a vedení.
Kompetence - student dokáže komplexně zhodnotit současné fungování společnosti, rozhoduje o výběru nejvhodnějších analýz, metod a přístupů pro sběr dat, je schopen identifikovat problémy a výzvy související s řízením společnosti, rozhoduje a volí vhodné intervence na základe zpětné vazby diagnostiky informací, vybírá a implementuje nejlepší zásahy pro změnu s ohledem na cíle malé firmy, navrhuje kroky, akce a aktivity včetně jejich převedení do praxe, interpretuje výsledky analýz a a informací, vyhodnocuje dopady rozvojových intervencí, vytváří a rozvíjí tým pro řešení komplexního projektu.

Prerekvizity

Uvedený předmět přímo navazuje na moduly předmětu Konkurenceshopnost a Komunikace malé firmy a to v oblasti analýzy a zhodnocování rozvojového potenciálu podniku.
Důležitou součástí procesu zhodnocení rozvoje malé firmy je sběr a analýza dat jak uvnitř, tak vně společnosti, a proto je nezbytné, aby studenti disponovali znalostmi a dovednostmi z předmětů Aplikované statistiky a Tržního výzkumu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci kurzu budou použity různé formy výukových přístupů, které budou hodnoceny jako aktivní účast na zpracování úkolů a týmových diskuzí pro splnění podmínek. Výuka na přednáškách je založena na aktivním poslechu ze strany studentů, ale zejména formou týmové diskuze nad vybranými tématy zadaných přednášejícím jejichž cílem je, aby studenti kriticky vyhodnocovali manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit a vyhodnocovali širší souvislosti vývoje podnikatelského prostředí a jejich dopad na podnikatelskou činnost.
Výuka na cvičeních probíhá formou individuálního i týmového řešení včetně týmových diskuzí představující skupinovou interakci. Výuka na cvičeních si žádá týmové zpracování a týmové diskuze s vyučujícím a dalšími členy, které bude probíhat na cvičeních každý týden. Participace na týmových diskuzích prohlubuje pochopení problematiky organizačního rozvoje malých firem. Studenti získávají potřebné dovednosti a kompetence v podobě komunikace na úrovni majitele nebo vedoucího pracovníka v podniku, komunikace v týmu při řešení komplexních projektů. Studenti trénují schopnost řešit problémy a výzvy, kriticky analyzují a vyhodnocují konkrétní přístupy a aplikují je v kontextu vlastní podnikatelské činnosti, srozumitelně formulují a prezentují své myšlenky.

Způsob a kritéria hodnocení

Student musí absolvovat a splnit tři kritéria, které jsou navzájem provázané a tvoří jednotlivé bodované výstupy v rámci celkového hodnocení. Student se musí aktivně podílet na vyřešení a týmových diskuzí v rámci případových studií, workshopů a prezentace finálního semestrálního projektu v týmu.
Případové studie a workshopy (30%) – budou probíhat formou zpracování a diskuze na cvičeních a přednáškách.
Týmový semestrální projekt (40%) – bude realizován prostřednictvím týmového zpracování finálního projektu a jeho prezentace všemi členy týmů.
Písemní test (30%) - bude komplexní zkouškou zahrnující materiály a diskuze z přednášek.

Osnovy výuky

1. Week - Introduction and relevance of the issue, defining the concept of business development and growth of small businesses.
2. Week - Internal context as a stimulus for further development and growth. The members aspiration and motivation and Corporate Vision. Internal vs. external orientation.
3 Week - Life cycles and organizational development models of small businesses, recognition of growh pain, pyramid of organizational development.
4. Week - The process of small business development, open system model, diagnostics at the level of organization, teams and work of employees.
5. Week - Collection, analysis and feedback of information diagnostics, designing interventions, intervention and their effectiveness.
6. Week - Intervention in human processes and organizational process intervention, techno-structural intervention, development of organizational structures, interventions in Human Resource Management, Performance Management, Talent Development.
7. Week- Strategic Change Interventions, Transformational Change, Organizational Design, Integrated Strategic Change, Culture Change, Continuous Change, Dynamic Strategy Creation, Learning Organization.
8. Week - Strategic Alliances and Network Interventions, Mergers and Acquisitions. Building global and international companies.
9. Week - Measuring growth and development in small businesses, financial capital and sources of funding for further development and growth
10. Week - Written exam

Učební cíle

Cílem předmětu je propojení a praktické využití nabitých znalostí a dovedností studentů v průběhu studia z manažersko-ekonomických oblastí s komplexním zhodnocením fungování malé firmy. Prostřednictvím nástroje hodnocení rozvoje podnikání, budou studenti schopni identifikovat problémy a výzvy související s dalším směřováním svých aktivit a následné potřeby prováděných změn jak uvnitř, tak i vně podniku. Studenti diagnostikují současné fungování společnosti a navrhují vhodné intervence s ohledem na další směřování nebo zlepšení stávajícího výkonu a efektivnosti.
Předmět neřeší start-up fázi či přípravu podnikatelského plánu pro spuštění podnikání. Studenti můžou uplatnit znalosti a dovednosti v oblasti působení v multifunkčních projektových týmech zodpovědných za organizační rozvoj související s přípravou a realizací změn ve větších podnicích, případně v pozici externích konzultantů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolovaná. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. Výuka je kontrolovaná osobní prezencí studenta prostřednictvím zápisu do registrační listiny přímo vyučujícím. Kontrola jednotlivých aktivit je prováděná formou hodnocení participace na zpracování individuálních a týmových úkolů a diskuzí.

Základní literatura

Cummings Thomas and Worley Christopher. Organization Development and Change. 10th edition. Cengage Learning. 2014. 832 p. ISBN 1305143035. (EN)
Flamholtz, E. G., Randle, Y. Growing Pains: Building Sustainably Successful Organizations. 5th edition. John Wiley & Sons. 2016. 400 p. ISBN 1118916425. (EN)
Flamholtz, E. Randle, Y. Leading Strategic Change: Bridging Theory and Practice. Cambridge University Press. 2008. ISBN 1139471775. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka na přednáškách má charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Součásti je skupinová diskuze nad vybranými tématy zadaných přednášejícím jejichž cílem je, aby studenti kriticky vyhodnocovali manažerské přístupy a principy vedení pro rozvoj podnikatelských aktivit a vyhodnocovali širší souvislosti vývoje podnikatelského prostředí a jejich dopad na podnikatelskou činnost.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka na cvičeních probíhá formou individuálního i týmového řešení včetně týmových diskuzí představující skupinovou interakci. Výuka na cvičeních si žádá týmové zpracování a týmové diskuze s vyučujícím a dalšími členy, které bude probíhat na cvičeních každý týden. Studenti trénují schopnost řešit problémy a výzvy, kriticky analyzují a vyhodnocují konkrétní přístupy a aplikují je v kontextu vlastní podnikatelské činnosti, srozumitelně formulují a prezentují své myšlenky. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.