Detail předmětu

Angličtina pro obchodní praxi 2

FP-AOP2Ak. rok: 2022/2023

Kurz navazuje na předchozí semestr. Je zaměřen na upevnění jazyka v obecné rovině a charakteristické vlastnosti obchodní komunikace na úrovni B2. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci v obchodní praxi.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na další prohloubení jazykových dovedností studentů, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci s použitím relevantní slovní zásoby.

Prerekvizity

Velmi dobré znalosti obecného jazyka minimálně na úrovni intermediate (B1 dle Společného evropského referenčního rámce) - kurz je zaměřen především na rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovedností. Předpokládá, že student/ka absolvoval/a v prvním ročníku předmět Hospodářská angličtina a v dále kurz Angličtina pro obchodní praxi 1, na který navazuje.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik jazykových dovedností a rozvíjení slovní zásoby. Doplňuje je samostatná práce studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu v případě standardní prezenční výuky:
zápočet: povinná účast na cvičeních ve výši 75% , aktivity v e-learningu, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty se schváleným individuálním studijním plánem:
zápočet: aktivity v e-learningu, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě distanční formy výuky (v situaci,, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
zápočet: e-learningové aktivity, závěrečný test
zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Osnovy výuky

1) Lekce 6. – Věty podmínkové. Práce v zahraničí.
2) Lekce 6. – Kritéria SMART. Kariérní dráha – diskuse.
3) Lekce 7. – Nepřímá řeč. Slovesa uvozující nepřímou řeč.
4) Lekce 7. – Porady, schůze a jejich efektivita. Poskytnutí zpětné vazby.
5) Lekce 8. – Rod trpný. Reklama.
6) Lekce 8. – Poskytnutí jasných signálů v komunikaci. Proces doporučení a vhodná reakce.
7) Opakování.
8) Lekce 9. - Členy. Slovní spojení one / ones. Vyjádření množství.
9) Lekce 9. – Psaní emailů. Zdůraznění určité skutečnosti a vyjádření nesouhlasu.
10) Lekce 10. – Způsobová slovesa. Frázová slovesa.
11) Lekce 10. – Vyjádření žádosti a poděkování. Proces vyjednávání.
12) Opakování.
13) Zápočtový test.

Učební cíle

Rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní) s důrazem na upevnění gramatiky a rozvíjení specifických struktur obchodní komunikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Základní literatura

APPLEBY, R., WATKINS, F. International Express Upper-Intermediate Student's Book. Third Edition. OUP 2014. ISBN 978-0-19-459761-6. (EN)

Doporučená literatura

MASCULL, Bill. Business vocabulary in use: advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74940-4. (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012, x, 380 s. ISBN 9780521189064. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning