Detail předmětu

Advanced Project Management Techniques

FP-IapmtPAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na základní kurzy navazujícího magisterského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s vybranými technikami, metodami a nástroji řízení projektů a na jejich praktickou aplikaci. Výběr techniky, metod a nástrojů odráží nové trendy v projektovém řízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni samostatně modelovat konkrétní projekty ve všech jeho základních aspektech (čas, zdroje, náklady) a o těchto aspektech uvažovat v logických souvislostech. Pro konkrétní projekt budou způsobilí doporučit vhodné techniky, metody a softwarové nástroje pro podporu plánování a řízení projektu, včetně možnosti využití speciálních softwarů pro modelování a simulaci vybraných projektových procesů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních teoretických východisek a názorných ukázek formou příkladů nebo případových studií.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je realizován písemnou formou. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je zpracování semestrálního projektu do předem stanoveného termínu a absolvování zápočtového testu. Výsledná známka, odpovídající součtu (max. 20 bodů), sestává z bodů získaných odpovědí na otevřené, ale cíleně položené otázky v rámci zápočtového testu.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

Osnovy výuky

1. Mathematical and formalization apparatus for project modelling.
2. Alternative methods of project scheduling.
3. Decision analysis in project management.
4. Unconventional methods of project management.
5. Project management software support.
6. New trends in project management: new approaches in project management.
7. Project manager in the era of industry 4.0 and digitization.
8. Prince 2 methodology - basic principles of the methodology.
9. Project management in different environments. 
10. Agile transformation.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti vybraných technik, metod a nástrojů řízení projektů. Důraz je kladen jak na výklad nezbytných teoretických východisek, tak na praktickou aplikaci. Vybrané techniky, metody a nástroje odráží nové trendy v projektovém řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Viz podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Základní literatura

DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2013. ISBN: 978-80-7204-863-2.
DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B., a kol. Projektový management podle IPMA. 2. akt. a doplň. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. ISBN 978-80-245-1413-0.

Doporučená literatura

ANDERSON, D. R. et all. Quantitative Methods for Business. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-86631-4.
BERKUN, S. Making Things Happen: Mastering Project Management. 1. edition. Published by O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-0596517717.
DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
HERMARIJ, J. Better Practices of Project Management Based on IPMA-C and IPMA-D. 2.edition. Published by van Haren Publishing. 2010. ISBN 978-9087536473.
ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria decision analysis: methods and software. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-97407-9.
LAWRENCE P. L. Critical Chain Project Management. Third edition. Norwood, United States: Artech House Publishers, 2014. ISBN-13 9781608077342.
LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. 6th Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780080983240.
RUBIN, Kenneth S. Essential Scrum: a practical guide to the most popular agile process. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. ISBN 9780137043293.
SCHWALBE, K. Information Technology Project Management, Eight Edition. Cengage Learning, 2015. ISBN-13 978-1285452340.
ŠOCHOVÁ, Z. The great scrummaster: #scrummasterway. Boston: Addison-Wesley. Addison-Wesley signature series, 2017. ISBN 978-0134657110.
YADAV, S.R., MALIK, A.K. Operations Research. New Delhi, India: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-809618-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-Z magisterský navazující

    obor MGR-Z , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor