Detail předmětu

Aktuální trendy v managementu

FP-atmPAk. rok: 2022/2023

Prohloubit a rozšířit znalosti z managementu, seznámit studenty s aktuálními soudobými přístupy v podnikovém managementu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vývojových trendech v managementu, původu důležitých změn v managementu. Získají odborné znalosti v oblasti procesního a systémového přístupu k managementu, včetně mnohých příkladů praktických aplikací. Porozumí významu používání manažerských modelů v podnikové praxi a získají znalosti přístupů v hodnocení výkonnosti podniků a v neposlední řadě též znalost moderních přístupů v oblasti personálního řízení a řízení inovací.
Získají rovněž odborné dovednosti analytické jako je identifikace, vyhodnocování, systematizace a práce na multidisciplinární úrovni. Z oblasti obecných způsobilostí je to především v oblasti inovací identifikace příležitostí pro zlepšování a následných zlepšovacích aktivit.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni bakalářského studia předmětu Management 1, především základy plánování, organizování, leadershipu a kontroly.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu disciplíny, obsahu, termínů, struktury a metod. Cvičení jsou zaměřena na praktickou stránku přednášených témat.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení klasifikovaného zápočtu je (kromě jiného) požadována aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím.
V průběhu semestru jsou jednotlivé aktivity na cvičeních hodnoceny bodovým systémem, který je aktualizován pro každý semestr podle typů úkolů.

Student pro udělení klasifikovaného zápočtu musí získat alespoň 50% bodů.

Studenti mají možnost získat body za:
semestrální práci - povinná aktivita - až 20 bodů

presentaci semestrální práce - povinná aktivita - až 20 bodů

zpracování otázek z případových studií - povinná aktivita - až 20 bodů

znalostní test - povinná aktivita - až 40 bodů, pro úspěšné absolvování znalostního testu je třeba získat alespoň 50%, tedy 20 bodů.Požadavky ke znalostnímu testu: znalost přednášené látky a její praktické aplikace.

zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení možnost získání 5 bodů).

Zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS, pro jeho úspěšné absolvování je třeba získat alespoň 50% bodů. Do celkového hodnocení předmětu se započítává hodnocení práce v průběhu celého semestru.


Zakončení předmětu pro studenty s ISP:
1) vypracování a odevzdání semestrální práce
2) znalostní test

Zakončení předmětu v případě vyhlášení distanční formy:

analogické podmínky jako pro prezenční formu:

  • zpracování a odevzdání semestrální práce
  • presentace semestrální práce
  • zpracování otázek z případových studií
  • znalostní test
  • zpracování dotazníku - dobrovolná činnost (nad rámec bodového hodnocení).

Osnovy výuky

1. Kontext organizace, podnik jako systém
2. Aplikace procesního modelu v podnikové praxi
3. Modely pro sebehodnocení organizace
4. Aplikace Modelu excelence
5. Postupy hodnocení manažerských přístupů
6 . Měření v managementu, dlouhodobé plánování podniku v praxi
7. Zlepšování a inovace jako konkurenční výhoda
8. Leadership
9. Týmová práce
10. Timemanagement
11.-13. Budoucnost managementu, přednáška odborníků z praxe

Učební cíle

Cílem předmětu je vzdělávat studenty pro budoucnost, ukázat jim osvědčené a perspektivní formy uplatňující systémově - inženýrský přístup, přístupy k hodnocení výkonnosti podniků, dále pak témata, která jsou nosná a platná jako je leadership, týmová práce a timemanagement. Je vytvořen prostor pro setkání s vizionáři, kteří budou formovat podobu byznysu. Cílem je naučit studenty modernímu chápání a aplikování managementu, včetně souvislostí rozvoje managementu, předat jim znalosti a zkušenosti potřebné k vedení pracovníků, procesního řízení a aplikace v praxi nejčastěji používaných manažerských modelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků semestrální práce a její prezentace, výsledků řešení případových studií.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučená. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávání body do hodnocení v rámci cvičení.
V rámci kombinovaného studia studenti zpracovávají seminární práci na stanovené téma z obsahového zaměření předmětu.
Hodnocení - kombinované studium:
Nutnou podmínkou pro možnost přistoupit k získání klasifikovaného zápočtu (znalostní test) je úspěšné zpracování zadané seminární práce. Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma znalostního testu je písemná. Zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS.

Základní literatura

DAFT R.L. Management. Cengage Learning; 12. vydání, 2015. 800 s. ISBN-13: 978-1285861982
ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
CRAINER, S., Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8 (CS)
PACOVSKÝ, P. Člověk a čas. Praha: Grada, 2006. 260 s. ISBN- 9788024717012
BALÁŠ L. et al. Společný hodnotící rámec CAF 2013. 1. vydání. Praha: Národní informační středisko podpory kvality, 2014. 148 s. ISBN 978-80-02-02511-5.
BRAUN V. et al. Národní cena kvality ČR – Model START PLUS. 1. vydání. Praha: Národní informační středisko podpory kvality, 2013. 86s. ISBN 978-80-02-02426-2.

Doporučená literatura

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7
KAPLAN, R. S. a NORTON, D. R. The Balanced Scorecard: Strategický systém měření výkonnosti podniku. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80 – 7261 – 124 – 0
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT ČSN EN ISO 9004:2010. Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality. Praha: Český normalizační institut, 2010. 72 s. Třídící znak 01 0324.
ČSJ Praha. Model excelence EFQM: excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran. 1. vydání. Praha: ČSJ Praha, 2012. 30 s. ISBN 978-90-5236-698-2.
ÚNMZ (2016). ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
BECKOVÁ, Monika. Revize ISO 9001:2015: jak aktualizovat stávající systém managementu kvality?. Praha: Verlag Dashöfer, [2016]. ISBN 978-80-87963-22-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning