Detail předmětu

Týmová spolupráce

FEKT-DPC-TEWAk. rok: 2022/2023

Předmět se věnuje problematice práce ve výzkumných týmech. Studenti doktorského studijního programu získají teoretické znalosti o různých typech struktur výzkumných týmů, jejich vytváření, způsobech vedení týmu, způsobech spolupráce a předávání nápadů/kritiky v rámci týmu. Díky praktickým seminářům si studenti získané teoretické znalosti reálně vyzkouší v malých týmech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu:
- je schopen sestavit a řídit malý výzkumný tým,
- je schopen konstruktivně komunikovat jako řadový člen výzkumného týmu.

Prerekvizity

Pro předmět nejsou potřeba žádné prerekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují semináře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení student získá za:
- pasivní účast na teoretických seminářích,
- aktivní účast na teoretických seminářích (prezentace vybraného tématu),
- účast na praktických seminářích,
- týmové hodnocení za spolupráci na řešení problému v rámci praktických seminářů.
Konkrétní bodobé hodnocení jednotlivých kategorií se bude řídit aktuální vyhláškou garanta předmětu.
Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.

Osnovy výuky

Předmět probíhá formou pravidelných seminářů, jejichž cílem je u studentů doktorského studijního programu posílit komunikační a kooperační dovednosti v týmech, a to při řešení obecných problémů z oboru biomedicínského inženýrství nebo bioinformatiky a při řešení konkrétních úkolů definovaných tématy dizertačních prací doktorandů. První čtyři semináře jsou věnovány teoretické přípravě, kdy jsou diskutovány zejména různé struktury výzkumných týmů, formy jejich vedení a spolupráce, time management a způsoby předávání nápadů a kritiky v rámci týmu. Během teoretické přípravy mají doktorandi za úkol samostatně zpracovat vybraná témata a ty formou krátkých prezentací obhajovat a následně diskutovat. Po teoretické přípravě následují dva praktické semináře. V prvním semináři jsou náhodnou volbou vytvořeny 2 až 3 týmy, kterým je zadán stejný problém obecnějšího charakteru. Vytvořené týmy problém odděleně řeší ve stanoveném čase a výsledky následně prezentují před komisí. Struktura týmu a způsob jeho fungování je na volbě doktorandů. Týmy mají také za úkol v rámci diskuze zhodnotit fungování svého týmu a zapojení jednotlivých členů. Druhý praktický seminář je obdobný, avšak složení týmů je již dáno zaměřením dizertačních prací, stejně jako zadání problému k řešení, které je pro každý tým jiné. Řešení problému je prezentováno před komisí a součástí následné diskuze je i zhodnocení fungování týmu. Komise hodnotí způsob a kvalitu řešení problému a jeho prezentaci a uděluje týmu bodové hodnocení. Členové týmu si získané body rozdělují sami dle zapojení jednotlivých členů k vyřešení problému a jejich fungování v týmu.

Osnova teoretických seminářů:
- pojetí a charakteristiky týmů, týmové role,
- týmové role a formy řízení výzkumných týmů,
- proces týmové spolupráce a řízení času,
- techniky pro hledání nápadů a pro tvořivé posuzování nápadů.

Osnova praktických seminářů:
- vytvoření týmu s náhodným výběrem doktorandů, řešení obecného problému z oboru biomedicínského inženýrství nebo bioinformatiky,
- vytvoření týmu s výběrem doktorandů s příbuznými tématy dizertačních prací, řešení konkrétního problému z oboru biomedicínského inženýrství nebo bioinformatiky,
- prezentace výsledků týmu před komisí seniorních výzkumníků včetně následné diskuze a zhodnocení fungování týmu.

Kontrolovatelné výstupy předmětu:
- pasivní účast na teoretických seminářích,
- aktivní účast na teoretických seminářích,
- účast na praktických seminářích,
- hodnocení komise řešení problému na praktickém semináři.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnou studentům doktorského studijního programu základní informace o typech výzkumných týmů, způsobech vytváření týmu a způsobech vedení týmu. Důraz bude kladen na komunikaci uvnitř týmu, předávání nápadů a stejně tak předávání a přijímání kritiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Teoretické semináře nejsou povinné. Jsou povinné oba praktické semináře.

Základní literatura

Whitcomb, C., Whitcomb, L.: Effective Interpersonal and Team Communication Skills for Engineers, Wiley-IEEE Press, 2013. ISBN: 978-1-118-31709-9 (CS)
Bennett, R., Millam, E.: Leadership for Engineers: The Magic of Mindset, McGraw-Hill Higher Education, 2012. ISBN 9780073385938 (CS)
Sapienza, A.M.: Managing Scientists: Leadership Strategies in Scientific Research, Wiley, 2004. ISBN: 978-0-471-22614-7 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-BTB doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning